Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Idag börjar min 28-dagars andningsträning!

| 0 comments

Idag, 25 november 2012, påbörjar jag en medveten andningsträning som går över 28 dagar. Jag gör det främst av två anledningar. Den ena är att jag har fysiska utmaningar. Jag vill se om min hälsa påverkas positivt av den här träningen. Den andra är att jag är nyfiken i allmänhet på vad träningen ger. Jag arbetar med klienter och jag vill kunna peka på olika vägar som kan inspirera och stötta individen. Jag har länge känt till vikten av en god andning och har också, under många år, arbetat med att öka medvetenheten kring andningen bl a i mina grupper med långtidssjuka.

En bra andning bör vara:

 • med näsan
 • med magen
 • avslappnad
 • rytmisk
 • tyst

Mer bakgrund om andning hittar du  här.

Andas med stängd mun

Jag upplever att jag redan har en bra avslappnad andning där jag framför allt andas med diafragman och inte längre med bröstkorgen. Jag var inte så medveten om vikten av att andas både in och ut med stängd mun dock. Jag upptäckte att jag ofta andades med öppen mun när jag gick mina morgonpromenader med stavar. Jag bestämde mig för ett par månader sedan att bara gå i sådan takt att jag kunde andas med stängd mun. I början innebar det att jag fick ta pauser och gå lite mer långsamt. Nu upplever jag att jag har samma hastighet och uthållighet som tidigare. Jag har förstått –utifrån den forskning som gjorts –  att uthålligheten förbättras av att andas på det här sättet. Vad jag direkt märkte var att jag upplevde att det kändes mer balanserat och harmoniskt att gå med munnen stängd. Jag är en person som tränat mig genom livet att vara duktig och att prestera och jag gick lite för fort för att det skulle kännas bra i tron att ju fortare och jobbigare desto bättre.

Tejpad mun – fast endast på natten :)

Sova med tejpad mun

I natt sov jag med tejpad mun. Jag hade alltså tejpat igen munnen med kirurgisk tejp för att säkerställa att andningen endast sker genom näsan. Jag märkte inget speciellt den här första natten. Jag sov gott – som jag brukar. Det kändes faktiskt inte konstigt eller obehagligt att ha munnen tejpad.  Det ska bli spännande att se om något förändras, t ex om jag inte längre går på toaletten under natten. Det kanske inte gör det eftersom jag tror att jag framför allt andas med näsan när jag sover, men vad vet jag? Kanske jag andas med öppen mun ibland. Jag har ofta öppen mun när jag är riktigt avslappnad, fast vad jag märkt hittills har jag fortsatt att andas med näsan även då munnen varit öppen.

Använda andningstränaren, Relaxatorn

Det tredje åtagandet i den här träningen – efter att motionera med stängd mun och tejpa munnen på natten – är att andas med Relaxatorn varje dag. Relaxatorn ökar medvetenhet om andningen och förlänger andetagen. När jag använder Relaxatorn för träning har jag motståndet på 4 (skalan är mellan 1-5). Det gör att jag andas ungefär 6 andetag i minuten vilket känns väldigt skönt och vilsamt. Det gäller förstås att ha lagom motstånd. Om man har för stort motstånd kan det finnas tendens att andas ikapp efteråt. Du kan läsa mer om Relaxatorn här.

 

Andningstränaren Relaxator

Jag har fyllt i ett formulär om min hälsa nu innan jag börjar. Jag uppmanas också att sätta upp tre mål med andningsträningen.

Mina tre mål är:
 1. Att bli feberfri .
 2. Att få ökad uthållighet och styrka under mina promenader, framför allt i uppförsbackar.
 3. Att få ännu mer energi och ork.

Ja, så är jag igång. Jag kommer att återkomma och rapportera med jämna mellanrum, kanske dagligen.

Metoden, träningen och framtagandet av Relaxatorn är gjord av Anders Ohlsson på Sorena AB. På hans hemsida, www.medvetenandning.se,  finns mycket information. Här finns också underlaget till 28-dagars andningsträningen, olika formulär att fylla i som underlättar genomförandet och utvärderingen av träningen. Vill du köpa en Relaxator eller boken “Medveten andning” är du välkommen att höra av dig till mig.

 

In English (Google translation)

Today, 25 november 2012, I start a conscious breathing training that goes over 28 days. I do it mainly for two reasons. One is that I have physical challenges. I want to see if my health is positively affected by this training. The second is that I’m curious in general what the training provides. I work with clients and I want to point to different paths that can inspire and support the individual. I have long known the importance of good breathing and also, for many years, worked to raise awareness of breathing example in my groups with long-term illnesses.

A good breathing should be:

with the nose
with the stomach
relaxed
rhythmic
silent
More background on breathing here.

Breathe with your mouth closed

I feel that I already have a good relaxed breathing where I primarily breathe with the diaphragm and no longer in the chest. I was not aware of the importance of breathing both in and out with your mouth closed, however. I discovered that I often was breathing with my mouth open when I took my morning walks with sticks. I decided a few months ago to just walk at a pace where I could breathe with my mouth closed. In the beginning, it meant that I had to take breaks and walk a little more slowly. Now I feel that I have the same speed and stamina as before. I understand, based on the research done -that my endurance will improve by breathing in this way. What I immediately noticed was that it felt more balanced and harmonious to walk with my mouth closed. I am a person who has trained myself through life to be good person and to perform so I went a little too fast for it to feel good in the belief that the faster and harder the better.

Taped mouth – but only at night :)

Last night I slept with taped mouth. I  taped my mouth with surgical tape to ensure that breathing only happened through my nose. I noticed nothing special about this first night. I slept well – as I usually do. It was actually not strange or uncomfortable to have my mouth taped. It will be interesting to see if anything changes, for example if I no longer go to the toilet during the night. It might not change so much because I think I mainly breathe through my nose when I sleep, but what do I know? Maybe I breathe with mouth open sometimes. I often have my mouth open when I’m really relaxed, but what I’ve noticed so far, I have continued to breathe through the nose even when the mouth was open.

Using breathing trainer, Relaxator

The third commitment in this training – after exercising with your mouth closed and tape the mouth at night – is to breathe with Relaxator every day. The Relaxator increases the awareness of breathing and prolong breaths. When I use the Relaxator for training, I have the resistance on 4 (scale of 1-5). It makes me take about 6 breaths per minute which is very nice and relaxing. It is suggested to have moderate resistance. If you have too much resistance, there may be a tendency to catch up on the breathing afterwards. You can read more about the Relaxator here.

Breathing Trainer Relaxator
I filled out a form about my health now before I start. I also asked to put up three goals with breathing exercise.

My three goals are:

 • Not having fever.
 • Gaining increased endurance and strength during my walks, especially on hills.
 • To get even more energy and stamina.

Yes, I’m up and running. I will come back and report on a regular basis, perhaps daily.

Method, the training and development of Relaxator is made by Anders Olsson at Sorena AB. On his website, www.medvetenandning.se, there is a lot of information. There is also support for 28-day breathing exercises, different form to fill out to facilitate the implementation and evaluation of the training. If you want to buy a Relaxator or the book “Conscious breathing”, you are welcome to contact me at

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco