Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

5:2 dieten i min vardag

| 1 Comment

Idag är det fastedag igen! Det finns både en känsla på morgonen av att det är lite trist och en känsla av att det känns skönt. De får komma och gå som allt annat. Inget att identifiera sig med.

Faktiskt tror jag att just det är viktigt om man väljer periodisk fasta. Att vara utan den vanliga mängden mat kan aktivera flera av våra olika trossystem kring mat. Det kan dyka upp många tankar och känslor kring att leva på ett sätt som går så emot mycket vi har tränat oss att tro på. Inte samma möjligheter att döva sådant som jag inte vill uppleva. Periodisk fasta är verkligen ett ypperligt tillfälle att öva på att inte följa med i alla dessa olika historier. Att bara låta tankarna komma och gå. Slappna av i stället för att följa med i dem. Samtidigt får alla kroppssensationer kännas som de gör. Känslor utan historier är ju bara det – olika upplevelser i kroppen.

Fjäril på fjärilsbuske

Det intressanta är att även hungerkänslorna kommer och går. Om jag inte betonar historien om hur hungrig jag är, att nu ”får” jag inte äta på x antal timmar upptäcker jag hur hungern är borta efter bara en pytteliten stund. Okej. Den kan dyka upp igen – och försvinner lika snabbt utan att lämna några spår. Det innebär en stor frihet i livet i förhållande till mat och andra upplevelser vi tror oss behöva. En frihet att inte direkt agera på tankar och idéer om mig själv och mitt liv. Utan i stället kunna vara så mycket mer öppen.

Jag har en vän som äter enligt 5:2-dieten som vanligtvis är väldigt beroende av att äta för att inte blodsockret ska gå ner. Då kan hon må dåligt och bli irriterad. Det märkliga är att detta inte uppstår under hennes fastedagar. Kanske beror det delvis på att hon då tillåter att känna sig lite hungrig. Samtidigt har det ju skrivits mycket om hur den periodiska fastan balanserar vår blodsockernivå. Kanske en kombination?

Någonstans läste jag att det vi tror är hunger är kroppsupplevelser som uppstår när maten är färdigsmält. Verklig hunger är något helt annat. Hur det nu än är med det tror jag att den periodiska fastan är en otrolig möjlighet för oss att se igenom många av våra idéer om oss själva och mat. Därigenom också till så mycket annat.

Jag har t ex alltid trott – och betonat – att jag inte fungerar utan frukost. Det har gjort att jag tidigare alltid börjat med en tidig rejäl frukost och tyckte att det var jobbigt om jag inte fick chans till det. Nu har jag upptäckt att jag inte har några som helst problem att vänta till kl 10 eller senare. Jag fungerar utmärkt. Jag promenerar med stavar, svarar på mejl, skriver blogginlägg m m. Faktum är att det känns jätteskönt att inte äta med en gång. Bäst är dock att ännu ett trossystem är genomskådat.

Inte för att vi behöver genomskåda alla antaganden medvetet. När vi bara låter tankarna vara understödjer vi dem inte. Då får de allt mindre kraft. De har ju aldrig haft annan kraft än den vi gett dem. Varje ögonblick som bara är vidöppet, utan fokus på jag-historien (tankar och känslor) är livet som det är. Verkligheten oanalyserad, radikalt levande och ny.

Smoothies

Förra fastedagen ersatte jag det kokta ägget och sallad med en härlig smoothie. Det känns jättebra! Den mättar fint, är god och dessutom flytande vilket gör det ännu enklare för kroppen att ta hand om den. Jag hade i 100 g jordgubbar, 10 g blötlagda mullbär och 10 g blötlagda gojibär, lite nyponpulver och rejält med kanel samt en skopa proteinpulver gjort på vassle, allt utspätt med filtrerat vatten med lite kolloidalt silver. Först blir det en stor matsked med mjölksyrad vitkål. Bra at ta innan varje måltid. Jag dricker också varje dag en grön drink baserat på ett pulver som innehåller allt möjligt med mycket näring och klorfyll som t ex vete- och korngräs.

Jag försöker äta mycket av sådant som hämmar inflammation. T ex äter jag blåbär, avokado, kål, ingefära, valnötter, hallon och vitlök så ofta som möjligt. Jag äter fortfarande inga snabba kolhydrater, men har börjat äta äpplen som enda frukt. Det känns viktigt att äta bra även de dagarna jag inte fastar. Äta på ett så sunt och näringsrikt sätt som möjligt.

Nuförtiden äter jag ekologiskt kött från gräsätande djur ca fyra gånger i veckan. Kompletterar min kost med 1 msk korallkalk varje dag för PH-värdet. Trots det är mitt PH-värde idag alldeles för lågt. När jag bara åt frukt och sallad hade jag ett fantastiskt bra värde. Så fort jag började med kött, ägg och lite ost sjönk det radikalt. Nu tänker jag på att äta mat som inte är försurande som t ex gurka och kompletterar med kalk och gröna drinkar. Ändå är jag fortfarande sur. Jag har också märkt att en hel del av min ledvärk kommit tillbaka. Livet verkar handla om balans i så mycket. Jag behöver köttet för att inte få järn- och B12-brist igen och jag behöver allt det gröna – mer än det jag äter – för att vara basisk.

Ojdå. Det blev mycket om mat idag. Och en lång text …

Brasa

Imorse tände jag brasa för första gången på hela sommaren. Gjorde lite yoga framför elden (det var länge se´n sist) och sitter nu i min härliga ulliga öronlappsfåtölj och skriver. Hör du sprakandet från brasan, den härliga doften och den sköna värmen? Sinnet bryr sig konstigt nog inte om om det är en upplevelse som vi kallar verklig eller en fantasi. Det som upplevs just nu är livet just nu. Enkelt och skönt. Det är inte möjligt att vara annat än nu. Vi ä r inte i nuet. Vi är nuet!

Förresten fick jag inte den nyutkomna boken om 5:2-dieten som jag hade beställt. Den tog slut på förlaget efter bara ett par veckor. Jag ska beställa den på engelska i stället och se om jag har mer tur där.

 

The 5:2 diet in my everyday life

Today is a day of fasting again! There is both a feeling in the morning that it’s a little boring and a sense that it feels good. They may come and go like everything else. Nothing to identify with.

Actually, I think it is particularly important if one chooses intermittent fasting. Being without the usual amount of food activates many different belief systems around food. Many thoughts and feelings about living in a way that goes against so much we’ve trained ourselves to believe can arise. Not the same opportunities to numb things I do not want to experience. Intermittent fasting is really a great opportunity to practice to not maintain all these different stories. To just let the thoughts come and go. Relax instead of encouraging them. Meanwhile, all bodily sensations feel like they do. Emotions without stories is just that – different experiences in the body.

What is interesting is that even hunger comes and goes. If I do not emphasize the story of how hungry I am, that I “can´t” eat for x number of hours I discover how hunger is gone after just one tiny moment. All right. It may resurface – and disappear just as quickly, leaving no trace. It means a lot of freedom in life in relation to food and other experiences we think we need. The freedom to not directly act on the thoughts and ideas about myself and my life. But instead be so much more open.

I have a friend that now eats according to the 5:2 diet. She is ordinarily very dependent on eating regularly so that the blood sugar levels don´t drop. If they do she can feel badly and be irritated. The weird thing is that this does not happen during her days of fasting. Maybe this is partly due to the fact that she allows herself to feel hungry on these days. And at the same time there has been a lot written about how intermittent fasting stabilizes our blood sugar. Maybe a combination?

I read somewhere that what we think is hunger is body sensations that occur when the food has been digested. Real hunger is something else entirely. It is as it is with that. I think that periodic fasting is an incredible opportunity for us to see through many of our ideas about ourselves and about food. Food and other things as well.

For example I have always believed – and emphasized – that I do not function without breakfast. This has meant that I have always begun with an early hearty breakfast and not felt okay when I could not eat my breakfast. Now I have discovered that I do not have any problem to wait until 10 am or later. I works great. I walk with sticks, answer emails, write blog posts, etc. In fact, it feels great to not eat at once. The best thing, however, is that yet another belief system has been seen through.

Not that we need to see through all the assumptions consciously. When we just let the thoughts be we do not support them any more. Then they get less and less effective. They’ve never had an energy other than the one we gave them. Every moment that is just wide open, without the focus on an I-story (thoughts and feelings) is life as it is. Reality unanalyzed, radically alive and new.

The last day of fasting, I replaced the breakfast, the boiled egg and salad, with a delicious smoothie. It feels great! It fills up nicely, tastes good and is also liquid which makes it even easier for the body to take care of. I had 100 g strawberries, 10g soaked mulberry and 20 g soaked wolfberry, a little rosehip powder and plenty of cinnamon and a scoop of protein powder made from whey. I also drink every day a green drink based on a powder that contains  a lot of nutrients and chlorophyll, such as wheat and barley grass.

I try to eat a lot of things that inhibit inflammation. For example, I eat blueberries, avocado, cabbage, ginger, walnuts, raspberries and garlic as often as possible. I still eat no simple carbs, but have started eating apples as the only fruit. It’s important to eat well even the days I do not fast. Eating in the most healthy and nutritious way.

I eat organic meat from grass-fed animals about four meals a week. I complement my diet with 1 tablespoon of coral calcium daily for pH. In spite of this my PH today is too low. When I only ate fruit and salad, my PH-balance was great. As soon as I started with meat, eggs and some cheese it dropped radically. Now I think about eating foods that are not acidic, such as cucumber and add calcium and green drinks. Yet, I am still acidic. I also noticed that a lot of my joint pain has returned. Life seems to be about balance so much. I need meat to not have iron and vitamin B12 deficiency again and I need all the greens – more than what I eat – to not be acidic.

Wow. That was e a lot about food today.  And a long text …

This morning I lit the fire for the first time all summer. Did some yoga in front of the fire (which I haven´t done for some time) and is now sitting in my lovely woolly wing chair and writing. Do you hear the crackling of the fire, the pleasant smell and the warmth? The mind doesn´t whether it is an experience that we call real or a fantasy. This perceived right now, is life right now. Simple and nice. It is not possible to be other than now. We i s not in the present. We are the present!

By the way, I did not get the newly published book about 5:2 diet as I had ordered. It went out of print after only a few weeks. I’ll order it in English instead and see if I have more luck there.

 

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco