Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

“A wandering mind is an unhappy mind!”

| 2 Comments

Vaknade till ett underbart stilla och öppet nytt ögonblick. Jag blev så glad när jag lite senare läste en artikel ur Psychology Tomorrow Magazine som bekräftar min egen upplevelse och övertygelse på ett så vackert sätt. Det intressanta är att artikeln kommer från vetenskapligt håll och bekräftar mycket av det vi ”sökare” har kommit fram till genom åren.

I den här artikeln beskrivs hur Gary Weber vid 29 års ålder blev outsägligt trött på sina tankar. Av en händelse hamnade en text i hans händer och han läste meningen: ”All beings are from the very beginning Buddhas.” Som en blixt från en klarblå himmel stannade hans tankar upp och upplevelsen blev i stället en av värme, öppenhet och ljus. Detta kallas ofta ”an Awakening experience”, en upplevelse av uppvaknande. När sedan tankarna kom tillbaka var Gary övertygad om vad som var möjligt.

Under de efterföljande 25 åren ägnade sig Gary åt ett uttalat andligt utövande med t ex meditation parallellt med det övriga livet, bl a doktorerade han, skaffade familj. Han upplevde inte direkt att det gick framåt , men fortsatte ändå.

För fjorton år sedan förändrades hans livsupplevelse dramatiskt då sinnet blev fullständigt stilla. Som han beskriver det: permanent inre stillhet. Berättaren, den som ständigt beskriver, skapar historier om mig/mitt/mina, tystnade.

DSC02368

I början undrade han hur han skulle kunna sköta sitt jobb som innebar att driva ett forskningslaboratorium med 1000 anställda. Det visade sig att det gick bättre än någonsin. Inga beskrivande teoretiska tankar behövdes. När han öppnade munnen kom perfekta lösningar på de problem som uppstod. Vardagliga, praktiska tankar dök upp när de behövdes, men inget som knöt ihop, spekulerade, skapade oroande perspektiv om det förflutna eller framtiden.

Inom mindfulness har det forskats mycket om det beskrivande sinnet. Forskning har visat att ”A wandering mind is an unhappy mind”. D v s att de personer som beskriver sitt sinne som aktivt, ältande, med stort teoretiskt spekulerande också är de som beskriver sig själva som minst lyckliga. Och det tror jag de flesta av oss kan skriva under på. När sinnet fungerar så känns det inte enkelt att leva!

Nu kommer jag till det som jag tycker är mest intressant med artikeln. Det har nämligen forskats kring den här mannens upplevelse. Jag hoppar över detaljerna. De kan du läsa i artikeln. Man kan i alla fall undersöka hjärnan och se graden av det man kallar för DMN (Default Mode Network), drömmaren, berättaren, fokuset på mig själv, spekulationerna och historierna.

Forskningen visar – inte helt förvånande – att det inte är tankarna som är problemet, inte ens de självrefererande tankarna. Problemet är vanan som vi människor har att hålla fast vid, fångas av tankarna och dess innehåll.

DSC02361

Det hoppfulla är att det inte kräver åratals av meditation för att uppnå fördelarna av det här. Även nybörjare visade sänkt grad av DMN efter att ha lärt sig att inte ha sitt fokus i tankarna och vad de säger. De tog helt enkelt människor från gatan och lät dem se hjärnaktiviteten, DMN, och fick dem genom bio-feedback själva att träna sig att i nå en deaktivering av DMN, vilket är detsamma som en deaktivering av lidande.

Vidare forskning återstår för att se hur detta kan spridas på ett enkelt sätt. Tänk en värld där människor inte drivs av sin tro på vad tankar, trossystem och idéer säger! En värld där vi har stilla, öppna sinnen som inte drivs av rädslor, hat eller begränsningar. (Sinnet är förstås alltid stilla och öppet, men när vi fokuserar på tankeaktiviteten märker vi inte det.) Gary beskriver tydligt hur känslor fortsätter att dyka upp, men när de inte har en personlig historia finns ingen impuls att agera känslomässigt. Bara klarhet att hantera varje situation på ett lösningsfokuserat sätt.

Det är underbart att se hur vetenskapen kan bekräfta det som så många av oss redan vet!!! Vi behöver inte vänta på att de rätta verktygen utarbetas. Vi kan när som helst bara stanna upp, inte följa med tanken, inte fokusera på beskrivandet av livet utan helt enkelt byta fokus just nu till t ex seendet, hörandet, kroppen, andningen. Vi får träna oss i det, ögonblick efter ögonblick. De aktiva teoretiska, beskrivande tankarna är inte ett problem. De får bara allt mindre betydelse. Uppmärksammas allt mindre. Då öppnas upp för stor klarhet, visdom, medkänsla, lugn och handlingskraft. Ett ögonblick i taget.

Så här beskriver Gary Weber det själv. “Jag led. Det kom från mina bindningar/begär. De fick mig att hamna i Berättaren. När jag slutar med det, försvinner lidandet. Vi har verktyg att göra det på. Det kräver inga andliga texter eller filosofi. Det kräver bara uthållighet och nyfikenhet. Den gamla ego-drivna mänskliga existensen, vårt 75 000 år gamla operativsystem med dess behov att tillfredsställa våra önskningar och exploatera miljön – allt det kan falla bort. Det är dags för en uppgradering.”

En uppgradering som var och en av oss kan börja med nu. Det kräver inget annat av oss än att vi testar och fortsätter att byta fokus!

Vad kan vara viktigare i den här världen? Detta är grunden för alla andra förändringar. De kommer naturligt när sinnet är i vila. Ett ögonblick i taget! Medkännande och kärleksfullt.

 

A Wandering Mind is an Unhappy Mind

Woke up to a beautiful still and open new moment. I was so happy when I later read an article in Psychology Tomorrow Magazine, which confirms my own experience and belief in the most beautiful way. What is interesting is that the article comes from scientists and confirms much of what we  “seekers” have come up with through the years.

This article describes how Gary Weber at the age of 29 became unspeakably tired of his thoughts. By coincidence, he ended up with a text in his hands and he read the sentence: “All beings are from the very beginning Buddhas.” As lightning from a clear blue sky his thoughts stopped and the experience instead became one of warmth, openness and light. This is often called “an awakening experience”. Then, when the thoughts came back, Gary was convinced of what was possible.

During the subsequent 25 years, he devoted himself to a pronounced spiritual practice of meditation, for example, parallel  to the rest of life, including getting a Ph.D., a family. He did not see right away that it was successful, but continued nonetheless.

Fourteen years ago his life experience changed dramatically when the mind became completely still. As he describes it: permanent inner stillness. The narrator, the one who constantly describes, creates stories about me / my / mine, fell silent.

At first, he wondered how he would be able to do his job, which meant running a research laboratory with 1,000 employees. It turned out that it went better than ever. No descriptive theoretical ideas were needed. When he opened his mouth perfect solutions to the problems arose. Everyday, practical thoughts turned up when they were needed, but nothing that tied together, speculated, created disturbing perspective on the past or future.

In mindfulness much of the narrative mind has been researched. Research has shown that “A wandering mind is an unhappy mind.” Ie that the people who describe their mind as active, narrative, with great theoretical speculation are also those who describe themselves as the least happy. And I think most of us can subscribe to that. When the mind works like this it, it is not easy to live!

Now I come to what I think is the most interesting about the article. There has been extensive research into this man’s experience. I skip the details. you can read them in the article. One can now look into the brain and see the extent of what is called DMN (Default Mode Network), the dreamer, narrator, focus on myself, speculations and stories.

The research shows – not surprisingly – that it is not the thoughts that are the problem, not even the self-referential ones. The problem is the habit that we humans have to stick to, hold on to thoughts and its contents.

It is hopeful that it does not require years of meditation to achieve the benefits of this. Even beginners showed reduced levels of DMN after having learned not have their focus on the thoughts and what they say. They simply took people off the street and let them see brain activity, DMN, and got them through bio-feedback to train themselves to reach a deactivation of the DMN, which is equivalent to a deactivation of suffering.

Further research remains to be seen how this can be spread easily. Imagine a world where people are not driven by their belief in what thoughts, beliefs systems and ideas are saying! A world where we have still, open minds who are not driven by fear, hatred or limitations. (The mind is of course always still and clear, but when we focus on thought activity we do not notice that.) Gary clearly describes how emotions continue to emerge, but when they do not have a personal history no impulse to act emotionally arises. Only clarity to handle any situation in a solution focused way.

It is wonderful to see how science can confirm what so many of us already know !!! We do not need to wait for the right tools to be developed. We can always just stop,  not go with the idea, not focus on describing life instead simply changing the focus right now to for example, vision, hearing, body, breath. We must train ourselves in it, moment by moment. The active theoretical, descriptive tanks are not a problem. They just get less and less important. Get increasingly less attention. This opens up for great clarity, wisdom, compassion, peace and decisiveness. One moment at a time.

This is how Gary Weber describes it himself. “I had suffering, it came from my attachments. My attachments cause me to slip over into the narrator. If I stop that, I lose my suffering. We have the tools to do this. They require no scriptural texts or philosophy. All it takes is persistence and curiosity. The old ego-motivated human existence, our 75,000 year-old operating system with its need to gratify our desires and exploit the environment and have six of this and ten of that – that can all fall away. It’s time for an upgrade.”

An upgrade that each of us can start now. It requires nothing more of us than that we test it and continues to change focus!

What could be more important in this world?  This is the basis for all other change. They come naturally when the mind is at rest. One moment at a time! Compassionate and loving.

 

 

 

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco