Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Alltid här nu!

| 0 comments

Oavsett vad jag gör är jag här. Vart jag än går är jag här. Oavsett vilka tankar, känslor eller sinnesintryck som visar sig är jag här. Omöjligt att någon gång var någon annanstans än här. Du kan prova om du vill. Testa att vara någon annanstans än här. Även om du har tankar på en helt annan plats – är det inte här du upplever denna plats?

Oavsett om tankarna handlar om när jag var liten, om vad jag gör just nu eller vad jag vill göra i framtiden är jag här nu. Det förflutna och framtiden är andra namn på nu. Allt är andra namn på nu. Inget annat är möjligt. Det finns inget annat ögonblick än just det här just nu. Ett evigt ögonblick som konstant byter innehåll. Du kan testa det också om du vill. Tänk på förra julen. Är det inte just nu som den tanken visar sig?

Himlen är alltid blå oavsett vad som visar sig i och som himlen.

När jag alltmer lägger märke till detta blir den tidlösa stillhet som genomsyrar tid och rum uppenbar och självklar. Den lyser stilla och tydligt i och som kaos, mörker och förvirring – och glädje, kraft och klarhet. Den strålar i och som alla upplevelser och människor, inklusive mig själv. Den vibrerar lika tyst och stilla i dånande buller som i viskande röster. Den upplever allt som hela tiden förändras i fullständig oföränderlighet. Vilken gåva att vara människa och ha möjligheten att känna igen detta i och som vår vardag. Direkt uppleva hur det vi är registrerar allting orubbligt och oförändrat. Samma vidöppna medvetenhet som registrerar tankar och känslor om det förflutna, om vad som pågår nu och om en fiktiv framtid. Här och nu. Alltid. Evigt. Självklart och naturligt. Enkelt.

Samma obegränsade oförändrade himmel.

Dag12 Andningsträning

Jag fortsätter att tejpa munnen på natten. Jag märker inga stora förändringar. Kanske känns det lite lugnare. Det känns i alla fall väldigt bra att göra det. Vilket förvånar mig lite. Jag ser också att jag har en tendens att andas med öppen mun när jag går runt och fixar hemma. Jag märker det dock direkt nu och stänger munnen! Känns bra.

Igår fick jag ett meddelande från en vän som berättar att hennes familj hade andningstränat för många år sedan eftersom ett barn i familjen fått astma. Hela familjen hade tejpat munnen på natten och barnet hade tränat på att förlänga andetagen. Resultatet blev att medicinen kunde reduceras väsentligt. Det är spännande att läsa om vilka kraftfulla resultat denna enkla förändring i vår vardag kan ge.

Ha en härlig dag här och nu!

 

Always here and now!

No matter what I do, I’m here. Wherever I go, I’m here. Whatever thoughts, feelings, or sensations arise, I’m here. Impossible to ever be anywhere but here. You can try if you want. Try to be anywhere else than here. Even if you have thoughts of a completely different place – is it not here that you experience this place?

Whether thinking about when I was little, about what I’m doing right now or what I want to do in the future, I’m here now. The past and future are other names for now. Everything is another name for now. Nothing else is possible. There is no other moment than right this moment. An eternal moment with constantly changing content. You can try it too if you want. Remember last Christmas. Is not  right now that the memory shows up?

The sky is always blue no matter what show up in that sky.

When I increasingly notice this timeless peace and tranquility that pervade space and time it is evident and obvious. It shines quietly and clearly in chaos, darkness and confusion – and  joy, power and clarity. It radiates in and as all experiences and people, including myself. It vibrates as quiet and still in the thunderous noise as in whispering voices. It experiences everything that is constantly changing in complete immutability. What a gift to be human and to have the opportunity to recognize this in our everyday lives. Direct experiencing how that what we are registering everything unwaveringly and unchangingly. The same wide-open awareness that registers thoughts and feelings about the past, about what is going on now and in a fictional future. Here and now. Always. Forever. Obviously and naturally. Simply and easefully.

Same unlimited unchanged sky.

Dag12 Breathing Exercise

I continue to tape my mouth at night. I see no major changes. Maybe the night feels a little calmer. It is in any case very good doing it. Which surprised me a little. I also see that I have a tendency to breathe with mouth open when I walk around and do things at home. I notice, however, it directly now and close my mouth! Feels good.

Yesterday I got a message from a friend who said that her family had been breathing training many years ago as a child in the family had asthma. The whole family had taped their mouths at night and the child had trained to prolong the breaths. The result was that the drug was substantially reduced. It is exciting to read about the powerful results that simple changes in our everyday life can bring.

Have a lovely day here and now!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco