Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Är cancer en svamp?

| 3 Comments

På Annandag Påsk var jag i Höllviken på ett seminarium med titeln: ”Cancer är en svamp”. Seminariet samarrangerades av 2000-talets vetenskap, Holistic, Ionosil, AlphaPlus och TrueLife. Det blev en intressant och tankeväckande dag. Jag vill gärna berätta lite här om det som sas under dagen. Jag kan inte bedöma om uppgifterna är riktiga eller inte. Teorin som verkar mest accepterad idag om att cellerna helt enkelt blir galna verkar dock inte ha någon logisk förklaring. Hypotesen sägs heller aldrig ha bevisats.

Under dagen fick vi lyssna på flera föreläsare. Det de alla var överens om är att cancer är en livsstilssjukdom och att kroniska sjukdomar har sitt ursprung i kroniska infektioner. D v s att cancer är en infektion.

Älskade penséer

Älskade penséer

Först ut var den italienske onkologen, Dr Simoncini. (Här är en video med honom.) Han har under många år hävdat att cancer är en svamp och utgått ifrån detta när han har behandlat sina patienter. Trots att behandlingen lär ha haft fantastiska resultat fanns det även patienter som inte svarade på behandlingen utan dog. För detta blev Dr Simoncini dömd till tre års fängelse. Idag fortsätter behandlingarna i Rom under annan flagg. Dr Simoncinis teorier har mött mycket kritik av etablissemanget. Här är några av de punkter som jag kommer ihåg från hans svar på våra frågor:

 1. Cancer är en svamp! När kroppen kan kapsla in den helt är den godartad. Traditionell onkologi utgår ifrån att svampen kommer efter cancern. Dr Simoncini m fl hävdar att svampen kommer först.
 2. Motmedel är det som dödar svamp – bikarbonat. När tumören kommer i kontakt med en 5 % lösning av bikarbonat minskar tumören. Om tumören t ex är i munnen kan man gurgla, dricka lösningen. (1 tsk bikarbonat i ett glas vatten 15 minuter före maten.) Om cancern sitter i urinblåsan kan lösningen ges via kateter. Vid livmoderscancer kan den duschas. Annars ges den intravenöst eller direkt till det sjuka organet. Vid bröstcancer kan bikarbonat sättas till vid operation i stället för strålning/cellgifter. Han hävdar att antihormoner kan orsaka metastaser.
 3. Vi bör inte dricka bikarbonatlösning om vi är friska eftersom det kan göra att kroppen anpassar sig till bikarbonaten och då inte blir effektiv om det kommer en dag när den verkligen behövs.
 4. Torsk i munnen på barn är svamp och kan behandlas med bikarbonat. Psoriasis likaså. Fast här förespråkar han framför allt en jodlösning.

Jag uppfattade Dr Simoncini som passionerad och också något kategorisk. Det är upp till var och en att söka information och ta reda på om det kan ligga något i det han säger.

Dr Erik Eneby pratade sedan. (Här är en video med Dr Eneby.) Dr Eneby har underöver 40 år undersökt patienters blod. Det började med ett brinnande intresse för frågan: ”Vad är sjuklighet … egentligen?” Han såg om och om igen att klumpat blod fanns hos sjuka personer, att det var infektion.

Han har också kommit fram till att cancer är en svamp. Han säger dock, lite mer nyanserat, att åtminstone viss cancer är en svamp. Redan 1994 presenterade han de här rönen på en läkarkonferens i Kanada. Han fick inte en enda fråga. Ingen journalist var intresserad. Han berättar hur han nyligen visade upp ett prov på en cancer för en onkolog som säger att det är cancer. När han sedan visar upp samma prov för en mykolog (svampexpert) utan att berätta något om provet säger mykologen tvärsäkert: ”Det är en sporsäckssvamp.”. Vi får se bilder på detta. En annan sporsäckssvamp är t ex tryffel. Den växer också under ytan med långa trådar som successivt skapar en hård kärna. Precis som cancern. Här är en artikel ur 2000-talet vetenskap där Erik Eneby skriver om just detta.

Glad för att vitsippan har flyttat in i rabatten.

Glad för att vitsippan har flyttat in i rabatten.

Slutsatsen att cancer är en svamp får också så klart konsekvenser för behandlingen av cancern. Ingen av föreläsarna förordar biopsier t ex. Om det är en svamp med mycel, långa trådar, kan den fortsätta att sprida sig. Det är inte tumören i sig som är problemet utan att den sprider sig. Vi kan gå med svamp i 15-20 år innan symtom. Cancern skapas vid tillfällen då immunförsvaret är sänkt av någon anledning.

Dr Eneby vill inte berätta om hur han har behandlat patienter. Flera finns med i Höllviken som har blivit botade. Jag förmodar att det beror på att de drog in hans läkarlegitimation för några år sedan.

Lennart Frödeberg berättade sedan sin historia. Mycket intressant tycker jag. P g a djup misstro mot den traditionella vården efter tidigare erfarenheter bestämde han sig att ta reda på allt han kunde om malignt melanom själv när han fick fyra prickar på kroppen. Han började med att jämföra länder och år utifrån hur mycket malignt melanom som fanns där. Han konstaterade (inte bara hans teori) att det inte verkar vara solningen som är problemet utan solkrämen som filtrerar bort vår tillförsel av D-vitamin. Han poängterar vikten för oss alla att äta D3-vitamin (D2 om du är vegetarian), 2000 – 5 000 IE/dag. Speciellt viktigt för alla cancerpatienter!!!

Till slut hittade han en ört i Ecuador, blodört. Genom denna ört har hans maligna melanom i dag läkt ut. Han varnar starkt för biopsi eftersom han också menar att tumören är en svamp.

Nu har pelargonerna fått flytta ut i solen.

Nu har pelargonerna fått flytta ut i solen.

Man testar salvan först i armvecket för att se så att man inte är överkänslig. Sedan sätter man på en liten klick på de prickar som man tror kan ha MM. På 24 timmar ser man en reaktion om det är så. Då fortsätter man att sätta på lite salva i fem dagar. Det lär vara oerhört smärtsamt och det bildas böldliknande sår. Efter några veckor lossnar locket på såret. Tittar man på det ser man att det består av långa trådar. Sedan läker såret. Här är en video där du kan se ett av såren. Se inte videon om du är känslig för läskiga bilder. 

Lennart Frödeberg ger följande råd till förebyggande råd:

 • Ät inte antibiotika
 • Ät D3
 • Ändra kosten (gärna till medelhavskost)

Till slut pratade Anders Sultan om silver. Han visade på mycket forskning både om värdet av och ofarligheten hos kolloidalt silver. En studie visade bra resultat på att använda silver vid bröst- och tarmcancer. Han hade också med sig fallbeskrivningar där personer hävdar att de blivit bra till stor del tack vare kolloidalt silver.  Här är en den första videon i en föredragsserie med Anders om silver.

Jag måste erkänna att det känns lite tveksamt att skriva om detta. Dels för att jag inte vill bidra till att skrämma upp någon som kanske har följt råd som varnas för här. Dels för att jag inte kan gå i god för sanningshalten. Men samtidigt tror jag att det är viktigt att vi stärks i tron på vår egen förmåga att fatta beslut. Att vi samlar information och sedan lyssnar på vår inre visdom även om jag verkligen förstår hur svårt och läskigt det kan vara att gå emot den erkända vården och sin läkare. Speciellt när man ser vilket motstånd det är mot de som åsikter som inte passar in. Framför allt om de åsikterna inte kostar något, om behandlingarna inte går att patentera och tjäna pengar på. Genomgående för dagens föreläsare är att de har förlöjligats, bestraffats och hängts ut för sin forskning. Som en nutida häxjakt. Så det är upp till var och en att ta beslut om hur vi ska förhålla oss till vår kropp och vår hälsa. Att vara öppen och fördomsfri tror jag är ett bra första steg! (Alla ev felaktigheter i texten här där jag försöker sammanfatta vad jag har hört under dagen är mina.)

140422, Föredrag i LjungbyHär är ett foto från tisdagens föredrag på Haga Hälsorum i Ljungby. Det blev en fin kväll med givande möten. Älskar att prata om det allra mest essentiella, påminna om det allra mest självklara. Vi fortsätter meden workshop över tre tisdagkvällar (6  och 20 maj samt 3 juni). Varmt välkommen! 

Efterlysning

Innan jul bokade en person en föreläsning med mig för sin förening. Hon hade hittat mig via bloggen. Föreläsningen ska äga rum nu på måndag 28 april på Liseberg i Göteborg. När jag försöker ringa personen för att bekräfta de praktiska uppgifterna visar det sig att jag har skrivit fel i telefonnumret. Om du känner igen det här är jag mycket tacksam om du hör av dig! Tack på förhand.

 

Is cancer a fungus?

On Easter Monday I went to Höllviken, the very southern tip of Sweden, to attend a seminar entitled : “Cancer is a fungus “. It was an interesting and thought provoking day. I will write a little here about what was said during the day. I can not judge if the information is correct or not. The theory that seems most accepted today that the cells simply go crazy does not seem to have any logical explanation. The hypothesis is said never to have been proven.

During the day we listened to several speakers. What they all agreed on is that cancer is a lifestyle disease and that chronic diseases have their origin in chronic infections . I.e. that the cancer is an infection.

First up was the Italian oncologist, Dr. Simoncini . (Here’s a video with him. ) He has for many years argued that cancer is a fungus and has treated his patients based on this assumption. Despite that he supposedly had great results there were also patients who did not respond to the treatment but died. Dr. Simoncini was held responsible for this and enced to three years in prison. Today the treatments continue in Rome with other doctors. Dr. Simoncini´s theories have faced a lot of criticism of the establishment. Here are some of the points that I remember from his answers to our questions :

 1. Cancer is a fungus! When the body can encapsulate the fungus it is called benign. Traditional oncology assumes that the fungus comes after the cancer. Dr. Simoncini and others argue that the fungus comes first.
 2. To destroy the cancer he uses a fungus killer – bicarbonate. When the tumor has contact with a 5% solution of bicarbonate the tumor shrinks. If the tumor for example is in your mouth , you can gargle , drink the solution. ( 1 teaspoon of sodium bicarbonate in a glass of water 15 minutes before food.) If the cancer is in the bladder , the solution can be given through the catheter . If it is a uterine cancer , it can be sprayed . Otherwise, it is given intravenously or directly to the diseased organ. In breast cancer, it can be  added to the area of the tumor during surgery instead of radiation / chemotherapy. He argues that anti- hormones can cause metastases.
 3. We should not drink bicarbonate solution if we are healthy because it can cause the body to adapt to the bicarbonate and then it may not be effective if there comes a day when it ‘s really needed.
 4. Thrush in the mouths of children is a fungus and can be treated with bicarbonate. Psoriasis as well. But here he advocates primarily an iodine solution .
 5. I saw Dr. Simoncini as passionate and also somewhat categorical . It is up to each individual to seek information and to find out if it may be something in what he says .

Dr. Erik Eneby was the next speaker. ( Here’s a video with Dr. Eneby . ) Dr. Eneby has for over 40 years, examined patients’ blood . It began with a passionate interest in the question: “What is disease … really? ” He saw over and over again that clotted blood was found in sick people , it was infections.

He also concluded that cancer is a fungus . He says, however, a bit more nuanced, that at least some cancers are funguses. Already in 1994 , he presented these findings at a medical conference in Canada. He did not get a single question  from any of the doctors. Nor were the journalists interested. He talks about how he recently showed a sample of a cancer for an oncologist who said that it is cancer. When he shows the same sample for a mycologist (mushroom expert) without telling him anything about the sample the mycologist says in a cocksure manner: “It’s a spore sac fungus. ” . We get to see pictures of this. Another spore sac fungus is truffle . It grows well under the surface with long filaments that gradually creates a hard core. Just like cancer. Here is an article in English that he wrote about this. 

The conclusion that cancer is a fungus also affects  the treatment of cancer of course. None of the speakers advocated biopsies for example . If it is a fungus with mycelium, long threads, it may continue to spread. It is not the tumor itself that is the problem but it is spreading. We can go with the fungus for 15-20 years before we have any symptoms. Cancer is created at times when the immune system is low for any reason.

Dr Eneby does not want to talk about how he has treated patients. Several of them that have been cured are present in Höllviken. I suppose this is due to the fact that his license was withdrawn a couple of years ago.

Lennart Frödeberg then told his story. Very interesting, I think. Because of deep distrust of the traditional health care by past experience , he decided to find out all he could about melanoma himself when he got four spots on the body . He began by comparing countries and years based on how much melanoma that were there. He noted (not only his theory) that it appears  not to be tanning that is the problem but the sun creams used that filters out our supply of vitamin D. He emphasizes the importance for all of us to eat Vitamin D3 (D2 if you are vegetarian ) , 2000-5000 IU. Especially important for all cancer patients!

Eventually he found a herb in Ecuador, blood root. This herb cured his malignant melanoma completely. He warns strongly for biopsy because he also believes that cancer is a fungus.

You first test the ointment in the crook of your arm to see so that you are not allergic . Then you put on a small dab on the spots that you think may have MM . In 24 hours you will see a reaction if it is so . Then you continue to put on some ointment for five days. It is said to be extremely painful and the body then forms abscess -like wounds. After a few weeks, the cap loosens on the wound. If you look at it you will see that it consists of long filaments . Then the wound heals. Here is a video where you can see one of the wounds . Don´t see it if you are sensitive to scary images .

Lennart Frödeberg gives the following advice to preventive cancer:

 • Do not eat antibiotics
 • Eat D3
 • Change the diet (preferably to a Mediterranean diet )

Finally Anders Sultan talked about colloidal silver. He showed a lot of research both on the value and harmlessness of colloidal silver. One study showed good results on the use of silver for breast and bowel cancer. He also brought several case reports where people describe that they don´t have cancer any more after taking colloidal silver. Here is the first video in a series of talks with Anders about silver.

I must admit that I have been a little hesitant about writing this . Partly because I do not want to contribute to intimidate anyone who might have followed the advice that is warned about here. Partly because I can not vouch for the veracity. At the same time, I think it is important that we strengthen the faith in our own ability to make decisions. That we collect information and then listen to our inner wisdom , even if I really understand how hard and scary it can be to go against the conventional advice and your physician. Especially when you see the resistance there is against those ideas that do not fit into the traditional approach. Especially if these ways of treating do not cost anything, if the treatments  are unpatentable and will not make big money . Throughout the day speakers share how they have been ridiculed, punished and exposed with their research. As a modern-day witch hunt . So it is up to each individual to make decisions about how we should relate to our bodies and our health. Being open minded and not stuck in prejudices, I think is a good first step! (All mistakes in the text above where I have tried to summarize what I have heard during the day are mine.)

Here’s a photo from Tuesday’s lecture at Haga Hälsorum in Ljungby . It was a nice evening with rewarding meetings . Love to talk about the most essential , remind us of the most obvious.

Share

3 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco