Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Är kolloidalt silver ett universalmedel?

| 9 Comments

Jag har varit nyfiken på kolloidalt silver ett tag och började använda det mer konsekvent för ett par månader sedan. Det verkar vara ett fantastiskt universalmedel. Det gamla uttrycket: ”att vara född med silversked i mun” handlar precis om det. Barn som har fått äta med silversked har från början fått i sig silverjoner som är bra för hälsan.

Idag köper man s k silvervatten som är vatten uppblandat med silverjoner. Det har visat sig ha många olika positiva effekter. Det lär ta död på bakterier minst lika bra som antibiotika, t o m multiresistenta bakterier, utan antibiotikans biverkningar.

 Ett experiment

För att testa hällde jag upp två glas med ekologisk mellanmjölk för tio dagar sedan. I det ena blandade jag ner två tsk silvervatten. Glasen har sedan fått stå ute i rumstemperatur sedan dess. Glaset som bara innehåller mjölk fick ganska snart en fast klump på toppen och började att lukta starkt av sur mjölk. Nu finns det också mögel på ytan. (se bild nedan) Glaset med silver i sig ser precis ut som när jag hällde upp det och det luktar också likadant. Det känns rätt häftigt! Jag förstår varför det används till och säljs som vattenrening!

SilvermjölkSjälv tar jag en munfull silvervatten när jag har ätit färdigt på kvällen. Jag håller det i munnen några minuter och sväljer det sedan. Därefter borstar jag tänderna. Det har visat sig att silvret tas upp snabbt och effektivt via munslemhinnorna. Dessutom får tänderna stöd. De känns otroligt rena och fina. Speciellt bra nu när jag inte använder fluor längre. Det finns många som berättarhistorier om hur sår har läkt snabbt i munnen och hur olika tandproblem har lösts på det här sättet, t o m att tandsten lär minska av det.

Vid första tecknet på influensa gör en silvergrogg. ½ dl rödvin, ½ dl silvervatten och en ½ pressad citron. Blandningen lär bryta igenom virusets lipidskikt och ha bättre effekt än bara silver. Därefter tar man en munfull då och då. I början en gång i kvarten och sedan mer sällan. Jag testade en kur på 14 dagar (en munfull i timmen) för att se om min feber skulle försvinna. Det gjorde den inte. Så någon virus har jag förmodligen inte.

Jag använder också silver som deodorant. Sprayer det outspätt under armarna. Det har jag nu gjort i sex veckor och tycker att det funkar utmärkt.

Jag tar också ett fantastiskt grönt pulver, Powder of Life (som ska få ett eget inlägg snart) och MSM (svavel). Vad jag har märkt är att min hud har blivit så mycket bättre. Det mest fantastiska är effekten det har på min solskadefläckar. Ni vet de där bruna fläckarna på t ex händerna som brukar kallas åldersfläckar. De har bleknat högst betydligt. Jag har en på näsan som har varit ganska markant. Den fick t o m svarta prickar i utekant och jag tänkte visa upp den för en läkare. Hela fläcken har bleknat så mycket att den knappt syns längre. Ett litet sår som jag har haft i åratal i ansiktet har läkts helt ut. Underbart!

Jag använder en kräm som innehåller emuolja, MSM och silver som säkert också har hjälpt till. Jag hittade ett recept på en kräm som man kan göra själv som verkar bra. Själv skulle jag nog ta mer silver och MSM:

 • 1 burk kokosolja (raw extra virgin, t ex Holistic)
 • 5 tsk kolloidalt silver
 • 2 tsk MSM
 • 20 droppar eterisk olja t ex lavendel eller rosmarin

Kokosolja har ju också visat sig ha många bra effekter på både huden och resten av kroppen.

Nu ska jag ägna dagen åt att packa för min resa till Indien imorgon. Jag ska vara borta i fem veckor och det kräver lite extra omtanke om packningen. Speciellt eftersom jag är mån om att äta bra och nyttigt och förebygga magsjuka. Dessutom äter jag ju typ LCHF. I packningen finns Powder of Life (förstås), MSM, C-vitaminpulver, silvervatten, proteinpulver, kokosgrädde, valnötter, parmesanost, kokosolja, himalayasalt (fast det borde finns att köpa billigare där), en bra kniv, mixerstav m m.

Som du kanske har märkt har jag inte skrivit så mycket den senaste tiden. Jag har helt enkelt inte känt så mycket inspiration att skriva och då skriver jag inte. Jag vill verkligen skriva för att det är roligt och för att det känns som om jag har något att säga. Förhoppningsvis blir det mer regelbundet i Indien. Mer som en reseberättelse där jag delar min vardag med dig läsare.

Min gamla kamera la av innan jul och jag har köpt en ny som jag inte har blivit riktigt kompis med än. Förhoppningsvis blir jag det i Indien så att jag kan lägga upp fina bilder från det händelserika och färgglada Indien. Välkommen att följa med på min resa!

Mother Indie, here I come!

 

Is colloidal silver a cure-all?

I ‘ve been curious about colloidal silver for a while and started to use it more consistently a couple of months ago. It seems to be a great cure-all! The old expression , ” to be born with a silver spoon in your mouth ” refers to this. Children that have been eating with a silver spoon has from the beginning had the silver ions that are good for health .

Today you buy  so-called silver water which is water mixed with silver ions. It has proved to have many beneficial effects. It is said to kill germs at least as good as antibiotics, even multiresistant bacteria , withou the side effects of antibiotics.

 An experiment

To test this, I poured two glasses of organic milk ten days ago . In one I mixed two teaspoons of silver water. The glasses were then kept in room temperature since then. The glass that contains only milk soon  had a solid lump on top and began to smell strongly of sour milk. Now there is also mold on the surface. (see picture below) The glass with silver in it looks just like when I poured it out and it also smells the same. It feels pretty cool ! I understand why it is used and sold as water purifier!

I take a mouthful of silver water when I have finished eating in the evening. I hold it in my mouth a few minutes and then swallow it . Next, I brush my teeth. It has been shown that the silver is best absorbed via the oral mucosal membranes . In addition, it supports teeth health. They feel incredibly clean and nice. Especially good now that I don´t use tooth paste with fluoride anymore. There are many stories about how wounds have healed quickly in the mouth and how different dental problems have been solved in this way , even that it reduces/eliminates tartar.

At the first sign of flu make a silver grog . ½ cup red wine ½ cup silver water and ½ lemon . The mixture is seemingly needed to break through the virus’s lipid layers and have a better effect than just silver. Then take a mouthful now and then. In the beginning, every fifteen minutes , and then less frequently. I tested a regimen of 14 days ( a mouthful every hour ) to see if my fever would go away. It did not . So I most likely don´t have a virus.

I also use it as deodorant. I spray it undilluted under the arms and it has worked great now for at least six weeks.

I also take a fantastic green powder , Powder of Life (which will get its own post soon) and MSM ( sulfur) . What I have noticed is that my skin has gotten so much better. The most amazing is the effect it has on my sundamaged spots. You know those brown spots on your hands , for example that are known as age spots. They have faded significantly. I have one on my nose that has been quite pronounced. It  even got black dots around the edges and I wanted to show them to a doctor. The entire spot has faded so much that it is barely visible anymore. A small wound that I’ve had for years in the face has healed completely. Wonderful!

I use a cream that contains emu oil , MSM and silver which probably also helped . I found a recipe for a cream that you can do yourself that seems good . Personally, I would probably take more silver and MSM :

 • 1 jar of coconut oil ( raw extra virgin , eg Holistic )
 • 5 tsp colloidal silver
 • 2 tsp MSM
 • 20 drops of essential oil eg lavender or rosemary

Coconut oil has of course also been shown to have many good effects on both the skin and the rest of the body.

Now I’ll spend the day packing for my trip to India tomorrow. I’ll be gone for five weeks and it requires a little extra care while packing. Especially since I’m anxious to eat well and healthy and prevent stomach bugs. In addition , I eat a low carb diet.  I pack Powder of Life ( of course) , MSM, Vitamin C powder , silver water, protein powder , coconut cream , walnuts, parmesan cheese, coconut oil, Himalayan salt (though it should be available to buy there and cheaper), a good knife , blender , etc.

As you may have noticed I have not written much lately. I simply have not felt so much inspiration to write and then I don´t write . I really only want to write because it’s fun and because it feels like I have something to say. Hopefully there will be more posts regularly in India. More like a travelogue where I share my daily life with you readers.

My old camera quit on me before Christmas and I bought a new one that I have not really become friends with yet. Hopefully I will in India so that I can put up nice pictures from the eventful and colorful India. Welcome to come along on my journey !

Mother Indie, here I come !

Share

9 Comments

 1. Hej
  Jag fann denna artikel som starkt varnar för nanosilver/kollodialt silver:

  Silverjoner dödar bakterier. Men de är även ett miljögift, minst lika giftigt som kvicksilver.

  http://varghjarta.wordpress.com/2012/05/22/varning-for-nanosilverkolloidalt-silver/

 2. Varghjärta har av någon outgrundlig anledning gjort det till sin “hjärtesak” att förmedla påståenden om silver som ofta bygger på rent forskningsfusk.

  Att påstå att silver skulle vara lika giftigt som kvicksilver är bara fånigt. Etablerade källor säger att silver i ren form är ett ogiftigt mineral som vi fått genom kosten sedan urminnes tider.

  En erkänd referens inom området toxiska metaller, Dartmouth Toxic Metals Research Program skriver följande om rent silver: “Unlike other metals such as lead and mercury, silver is not toxic to humans and is not known to cause cancer, reproductive or neurological damage, or other chronic adverse effects. Nor has normal day-to-day contact with solid silver coins, spoons or bowls been found to affect human health. This is because solid silver is almost completely biologically inert, and even if ingested, would pass through the human body without being absorbed into tissues.”

  “Trace amounts of silver are in the bodies of all humans and animals. We normally take in between 70 and 88 micrograms of silver a day, half of that amount from our diet. Humans have evolved with efficient methods of dealing with that intake, however. Over 99 percent is readily excreted from the body.”

  Wikipedia skriver: “Silver-ions and silver compounds show a toxic effect on some bacteria, viruses, algae and fungi typical for heavy metals like lead or mercury, but without the high toxicity to humans that is normally associated with them. Its germicidal effects kill many microbial organisms in vitro.” Man skriver vidare: “Silver itself is not toxic but most silver salts are, and some may be carcinogenic.”

  Påståenden om risker för akvatiskt liv är baserade på studier som gjorts under felaktiga former i sterila akvarier helt utan inslag av organiskt material. Silverjoner binder nämligen med sulfidjoner och skapar då silversulfid, något som inte anses vara ett dugg giftigt för vattenlevande organismer. I naturen är silver ofarligt men i laboratoriet har man lyckats – med viss ansträngning – att visa att det kan vara farligt för fiskar. Hur farligt är läkemedelsrester för fiskar? Där VET man hur farligt det är. Läkemedel skapar tvåkönade fiskar, vilket enligt Svenskt Vatten tydligen är att föredra framför att lite naturligt grundämne återgår till naturen, där det en gång kom ifrån? Man gör inga större ansträngningar för att se till att vi slipper dricka antidepressiv medicin, antibiotikarester eller olika hormonpreparat. Silver däremot verkar vara enklare att jaga!

  I flera år har nu Svenskt vatten med flera ojat sig över hur giftiga silverjoner är när de kommer ut i våra vattendrag. Fiskarna dör av ett mikrogram silverjoner påstås det.

  Allt detta är baserat på forskningsfusk som baserar forskningen på sterila akvarier, där det inte finns tillstymmelse till organiskt material. Man baserar med andra ord experimentet på en miljö som inte ens påminner om hur naturen fungerar. I naturen binder reaktiva silverjoner med organiskt material och silvret omvandlas bland annat till silversulfid, faller till botten och införlivas i bottensedimentet. Silversulfid är inte klassat som giftigt för vattenlevande organismer. Detta försöker Svenskt Vatten sopa under mattan. Man låtsas inte om det överhuvudtaget.

  Det ultimata beviset på det utbredda forskningsfusket med en uppenbar dold agenda är produkten Tetra Medica Fungistop. När man har svamp eller bakterieangrepp på sina akvariefiskar, vad gör man då? Jo häller ner Fungistop som består av en silverkolloid med styrkan 2000 ppm. Rakt ned bland fiskarna.

  Detta motsvarar att hälla ned 2 liter rent 10 ppm starkt kolloidalt silver ner i ett akvarium med storleken 20 liter.

  Fiskarna dör konstigt nog inte av detta utan får istället hjälp med att läka sår och bli av med bakterie- och svampangrepp.

  http://www.tetra.net/en/en/tropical-fish/care/medicine/tetramedica-fungistop

  En studie på regnbågsforeller visar att fiskäggen och de kläckta ynglen enbart mår bra av att vistas i en miljö där man använder silvernanopartiklar till att hämma svampar och bakterier – organismer som annars tar livet av fisken i barnstadiet.

  ” In conclusion, this study suggests an application of nanosilver particles with their unique chemical and physical properties particularly in the form of nanosilver dressing troughs as a disinfectant in fish farming. Also, nanosilver particles may have a priority to current antibiotic/antifungal chemicals as according to Rai et al. (2009), the microorganisms are unlikely to develop resistance against silver nanoparticles, compared to antibiotics due to their large surface area in contact with and broad range of targets in the microbes.”

  http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/101220110115.pdf

  En annan studie på regnbågsforeller konstaterade:

  “Working with rainbow trout, the team exposed the fish to water enriched with different sizes of nanosilver. The idea was to see if the silver would find its way into the trout and where the tiny particles were more likely to accumulate. After ten days of exposure Tyler and the team analysed the fish, looking for damage to the cells or to the genes that control essential cell processes. What they discovered is good news: ‘Despite much recent concern around nanoparticle pollution, we found that the fish took up nanosilver in only very small amounts,’ says Tyler. The team identified nanosilver in the trout’s gills, the first point of entry into the body, and in the liver, the organ that handles toxic compounds. ‘But no significant uptake was seen in other body tissues, and nothing in the brain,’ Tyler adds.”

  http://planetearth.nerc.ac.uk/news/story.aspx?id=738&cookieConsent=A

  Undrar vem som far med osanning och håller tillbaka sanningen om silverjoners giftighet i vatten? Jag tror inte det är akvariefiskägarna eller fiskodlarna i alla fall…

  • Tack, Anders, för informationen här. Var och en får ta ett eget beslut kring detta. Efter att ha läst vad jag har hittat väljer jag att ta silver just nu. Vi är ju många som upplever positiva effekter av det. Bra att du skriver om att det inte är farligt för fiskar. Det vill jag ju självklart inte bidra till.

 3. Hej!
  Jag fyller 79 i sommar. För nästan 10 år sedan kom jag i kontakt med kollodialt silver. Sedan dess har jag “stoppat” i mig 10-15 ml varje kväll. Jag har inte varit förkyld i mer än en-två dagar sedan dess, ingen feber heller. Influensa sprutorna från sjukvården har jag nobbat.
  Jag använder också Silversalva mot bl.a . min “solfläckar” i ansiktet. En följd av mycket segling sedan 10-års åldern och ingen användning av s.k. solskyddscremer. Silversalvan är ju också bra mot allehanda blessurer, brännskador skärsår etc.
  Sedan 2001 spelar jag tnnis två ggr i veckan vintertid och 2-3 golfrundor i veckan sommartid. Äter inga mediciner men däeremot kalcium och omega 3.

 4. Hej jag vill göra salvan som du nämner , står att man ska ha en paket kokos olja, hur många gram ?

  • Hej Areti!I det receptet som jag hittade har man använt en burk ekologisk kalllpressad kokosolja. Ett bra märke är Holistics eftersom den är gjord på färsk kokos. Just den kokosoljan säljs i en glasburk om 500 ml (462 g). Det handlar alltså inte om kokosfettet som säljs i mataffärerna i silverpaket. Den är inte speciellt hälsosam. Jag skulle köpa en bra kokosolja och förminska receptet. D v s börja med att göra krämen i mindre form och öka på andelen av silver och MSM. Eller köpa EMU-krämen. Lycka till! Varma hälsningar

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco