Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Äta bör man annars dör man

| 0 comments

Om det ändå hade varit så enkelt. Att man åt bara för att överleva. Idag är mat förknippat med så mycket mer för många. Det är socialt. Vi samlas kring maten. För många används det som ett sätt att uppleva en känsla av kontroll. Det fungerar som en distraktion, belöning, tröst – helt enkelt ett sätt att undvika vissa känslor. Och så är det gott.

Jag har klarat att hålla mitt sockersug stången de senaste åren genom att ha kortare perioder då jag äter allt för att sedan sluta med allt onödigt och hålla upp i tre-fyra månader. Det har känts bra att då och då kunna äta allt jag tycker om, ofta i samband med att jag träffar min familj. Och det har varit lätt att bestämma en dag då jag helt bryter med socker, gluten m m. När jag helt har avstått från socker har det efter bara några dagar blivit enkelt och jag har inte känt av sockersuget. Jag har då ätit lågkolhydratkost helt utan socker och annat sött som t ex frukt.

I höstas funkade det plötsligt inte längre. Förmodligen i samband med att jag har en stark intention som handlar om att möta allt som tidigare inte upplevts. Detta har stärkts i kontakten med min lärare. Jag kunde liksom inte upprätthålla den gamla formens kontroll/disciplin längre. En intressant – och något frustrerande – resa som också inneburit en inte försumbar viktuppgång. :)

För tre veckor sedan bestämde jag mig. Jag kan lika gärna gå tillbaka och äta så som känns enklast och bäst för mig. Ett sätt som inte innefattar samma behov av att tänka på mat, fokusera på hur jag ska hantera det, bestämma mig  och sedan inte klara av det – som innebär att jag fritt kan äta det jag gillar. Jag gick tillbaka till 80-10-10, LFRV (low fat raw vegan). Det innebär att jag får 80 % av kalorierna från kolhydrater, 10 % från fett och 10 % från protein. Jag har ätit så ett knappt år tidigare och älskade det.

Om du är nyfiken på 80-10-10 och tankarna kring det rekommenderar jag att läsa ett tidigare blogginlägg som handlar om dieten här.) 801010-final

Jag påmindes om dieten när jag såg en video om en person som blivit besvärsfri från diabetes genom att äta så här. Det är intressant eftersom det är ett sätt att äta som tillför mycket socker. Tydligen reagerar kroppen inte på sockret när det är naturligt och när det inte kombineras med fett. Det är alltså viktigt i det här sättet att äta att man begränsar fettinnehållet.

Så här kan en dag se ut mig:

  • Jag börjar fortfarande med att dricka vatten med pressad citron för att stötta leverns utrensningsförmåga.
  • Till frukost gör jag en smoothie. Det brukar bli tre stora glas. I smoothien idag hade jag t ex två bananer, en pressad apelsin med kött, ett äpple, en matsked mjölksyrade morötter, riven ingefära och lite riven gurkmeja, granatäpplekärnor, 1 tsk syraneutral C-vitamin och massor av ekologisk grönkål. Det här blir supergott och mättande. Ett glas med MSM tar jag till.
  • Jag dricker också ett glas med vatten, bär och Powder of Life (olika alger t ex) senare under dagen.
  • Till lunch äter jag en tallrik med massor av gröna blad, tomater, paprika, en halv avocado och lite dressing.
  • Till kvällen kan det t ex bli en melon.

smoothie-fix-l

Underbart gott, mättande, sprängfullt av näring. Lätt att tillaga, tar ingen tid alls. Det blir lite dyrare eftersom jag försöker variera frukterna och exotiska frukter är dyrt. Dessutom handlar jag allt ekologiskt i den mån jag hittar det.

Helst ska man äta monomål. D v s bara en frukt i varje måltid. Det slarvar jag med. Det är fortfarande lite nytt för mig och jag får se hur det blir i framtiden.

Direkt när jag började äta så här märkte jag ett ökat lugn i kroppen. Som om den slappnade av på djupet. Jag sover bättre. Magen mår bra. Jag tänker inte på vad jag ska äta på samma sätt. Det känns jätteskönt och jag stortrivs med att äta så här … just nu. Det betyder inte att jag bestämmer idag att så här ska jag äta resten av livet. Jag gör det så länge det känns bra. Oavsett hur länge jag håller på fungerar det som en detox, en utrensning för kroppen.

Det passar extra bra nu eftersom jag åker till Indien på meditationsretreat om en månad och är borta i två månader. I Indien är det enkelt och billigt att äta frukt! Jag slipper riskera magsjuka av att äta på olika restauranger. Jag tar med mig proteinpulver och gör en drink av det om dagen. Samt mitt gröna pulver. Utöver det blir det bara frukt och kanske avokado om jag hittar det. Inte alltid lätt i Indien.

Förra gången slutade jag eftersom jag hade järn- och B12-brist. Nu vet jag att jag måste tänka på det. Därför äter jag mer gröna blad än tidigare. Jag har rivit rödbetor till salladen. Och jag tar järn- och B12-tillskott redan från början. Jag tog ett kosttillskott med B12 förra gången också, men det räckte inte. Så nu tar jag Behepan som läkaren skriver ut.

Jag känner också att jag inte är bunden att äta på något visst sätt. Det innebär att jag är beredd att lägga till ägg ibland eller kanske t o m ekologiskt kött någon gång om jag märker att tillskotten inte räcker när det gäller järn och B12. Nu förstår jag vikten av att se till att jag inte har brist på dessa viktiga ämnen. Jag fortsätter också tar mina vanliga tillskott: omega3, Q10, E-vitamin, magnesium/kalcium, D3-vitamin i kombination med K2 samt ett B-vitaminskomplex och probiotika. När jag var på Kärlingesund för ett par veckor sedan åt jag lite rawfood till också.

adventsljus-1-f

Fösta advent är här! Kommer på lika oväntat och snabbt som varje år. Älskar den här tiden med ljus och värme i allt det mörka. Idag har vi dessutom en otroligt vacker dag med sol och blå himmel. Det blir en härlig promenad efter det här. Önskar dig en underbar adventstid.

 

(Så här skrev jag i mitt förra inlägg om dieten och det gäller fortfarande.

Jag vill poängtera att jag inte har någon idé om hur någon annan ska äta eller vilken diet som är den bästa. Jag tror inte att det finns ett sätt att äta som passar alla. Jag delar här eftersom det är det jag gör på den här bloggen. Jag går inte i god för de teorier som 80-10-10 står för. Var och en får själv ta ställning till vad som är rätt.)

 

You eat for survival

If only it had been that easy. That you simply eat in order to  survive. Today, food is associated with so much more for many. It’s social. We gather around food. For many, it is used as a way to experience a sense of control. It serves as a distraction, reward, comfort – simply a way to avoid certain emotions. And it tastes good.

I have managed to keep my sugar cravings in check in recent years by having shorter periods when I eat everything and then stop eating everything unhealthy and keeping this up for three to four months. It felt good to occasionally be able to eat everything I like, often in connection with meeting my family. And it has been easy to decide that tomorrow I completely stop eating sugar, gluten etc.. When I completely abstained from sugar, after only a few days, it was easy and no sugar cravings. I have then been on a low carb-diet without sugar and other sweets such as fruit.

This fall it suddenly did not work any longer. Probably in connection with that I have a strong intention to face everything that had not previously been experienced. This has been reinforced by being in touch with my teacher. I have simply not been able to  maintain the old control / discipline anymore. An interesting – and somewhat frustrating – journey that also meant a not negligible weight gain. :)

Three weeks ago, I decided. I might as well go back and eat   in the easiest and best way for me. A way that does not involve the same need to think about food, focus on how I should handle it, decide and then not do it – which means that I am free to eat what I like. I went back to 80-10-10, LFRV (low fat raw vegan). It means I get 80% of calories from carbohydrates, 10% from fat and 10% from protein. I have eaten like this for almost a year and loved it.

If you are curious about 80-10-10 and my thoughts about it, I recommend to read an earlier blog post about the diet here.)

I was reminded of the diet when I saw a video of a person who has gotten rid of symptoms of diabetes by eating like this. It is interesting because it is a way of eating that adds a lot of sugar. Apparently, the body does not react not on the sugar when it is natural and when it is not combined with fat. It is important in this way of eating that you limit the fat content.

This is how a day might look like for me:

  • I still start the day by drinking water with lemon juice to support liver cleansing ability.
  • For breakfast, I make a smoothie. It tends to be three large glasses. In the smoothie today I had, for example, two bananas, an orange (juice with meat), an apple, a tablespoon of lactic acid carrots, grated ginger and a little grated turmeric, pomegranate seeds, 1 teaspoon of acid neutral vitamin C and lots of organic kale. This is super delicious and filling. I take a glass with MSM with it.
  • I also drink a glass of water, berries and Powder of Life (various algae, for example) later in the day.
  • For lunch I eat a plate with lots of green leaves, tomatoes, peppers, half an avocado and a little dressing.
  • In the evening it can for example be a melon.

Wonderfully tasty, filling, burstingly full of nutrition. Easy to cook, takes no time at all. It gets a little more expensive because I try to vary the fruits and exotic fruits are expensive. Furthermore I buy everything organic that I can find.

Ideally, you should eat mono meals. That is one type of fruit in each meal. I am not too fussy about that. I’ll see how it goes in the future.

Immediately when I started eating like this, I noticed an increased calmness in the body. As if it relaxed  deeply. I sleep better. The stomach feels good. I do not think of what to eat in the same way. It feels great and I am very happy with eating like this … right now. Which does not mean that I have decided today to eat like this for the rest of  my life. I do it as long as it feels good. No matter how long I’m doing, it will act as a detox, a cleansing of the body.

It’s especially good now because I go to India on a meditation retreat in a month and will be there for two months. In India it is easy and cheap to eat fruit! I do not have to risk an upset stomach from eating at different restaurants. I take protein powder and make a drink of each the day. And my green powder. In addition it will be only fruit and avocados if I manage to find some. Not always easy in India.

Last time I stopped because I got iron and vitamin B12 deficiency. Now I know that I have to think about that. Therefore, I eat more green leaves than before. And sometimes I grate beets for the salad. And I take iron and B12 supplement from the start. I took a supplement with B12 last time too, but it was not enough. So now I take Behepan that the physician subscribes.

I also feel that I am not bound to eat in any particular way. This means that I am prepared to add eggs sometimes or maybe some organic meat sometime if I notice that supplements are not sufficient in terms of iron and B12. Now I understand the importance of making sure that I do not have a shortage of these important nutrients. I also continue taking my usual supplements: omega-3, CoQ10, vitamin E, magnesium / calcium, vitamin D3 combined with K2 and a B-complex vitamins and probiotics. When I was on Kärlingesund a couple of weeks ago, I eat some rawfood too.

So Advent is here! Coming on as unexpectedly and quickly as every year. Love this time of year with lights and warmth in all this darkness. Today, we have an incredibly beautiful day with sunshine and blue skies. I will take a lovely walk after this. Wishing you a wonderful Advent.

(I wrote this in my last post about this diet and it still applies.

I want to emphasize that I have no idea how someone else should eat or what diet is the best. I do not think there is a way of eating that suits everyone. I share this because it’s what I do on this blog. I can not vouch for the theories 80-10-10 stand for. Each one must personally decide what is right.)

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco