Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Att binda en bukett

| 0 comments

För många år sedan gick jag en kvällskurs till florist på Kom Vux. Det var nog 1989. Jag hade precis öppnat min heminredningsbutik, Country Style och höll mycket på med olika arrangemang med torkade blommor. Det var den tiden… du kommer kanske ihåg.IMG_20160714_0001

Jag ville så gärna lära mig mer och gick därför den här utbildningen. Jag lärde mig en enkel sak som jag har haft otroligt stor nytta av. Att binda buketter i spiral. När man gör det blir alla buketter fina på något sätt. Även en enkelt bukett med vilda blommor, strån och gräs. De faller ut snyggt i vasen. Jag har också gjort stående buketter av t ex påskliljor till påsk som har fått stå på ett fat med vatten i. Eller bundit torkad råg i spiralbuketter som med en fin röd rosett har prytt julbordet (på den tiden då jag hade torkade blommor inne.) Jag skulle så gärna vilja dela med mig av den tekniken. Vet inte hur det går att göra det så här i text- och bildform, men testar.

Man börjar med att lägga två stammar i kors. Sedan fortsätter man att lägga en blomma i taget utan att korsa någon annan. Då blir det som en spiral. Ser du på den här bilden hur inga pinnar korsar varandra utan ligger åt samma håll? Det är detta som gör att en sådan bukett kan stå av sig själv om materialet är tillräckligt stabilt.Spiral LJag lägger sedan bara till blomma efter blomma. Det är bra att dra bort alla blad som kommer att hamna under vattenlinjen innan buketten sätts i vasen. Då håller buketten längre. Inga blad som ligger och ruttnar i vattnet.

Bindning crop L

Det kanske inte syns lika tydligt här eftersom stammarna på ängs- och trädgårdsblommor inte är så raka. Men inga stammar är korsade. Sedan är det bara att skära av stammarna längst ned. Så här blir det då.Bukett 1 L kant

Några punkter som kan vara bra att tänka på:

 • Ha alltid en ren vas. Då håller buketten längre.
 • Skär alltid av stammarna. Klipp inte. Stammar har kanaler som suger upp vatten. Om man klipper kan dessa kanaler stängas.
 • Inga blad under vattenytan.
 • Byt gärna vatten ofta. Ju oftare desto längre håller buketten.
 • Om man binder en bukett av ängs- eller trädgårdsblommor är det bra att skära av ändarna direkt när man kommer in och låta dem stå och dra vatten ett par timmar innan man binder buketten. Sedan skär man en gång till innan man sätter den i vasen.
 • Blommor med vedartade stammar som t ex rosor gillar att stå i varmt vatten. Icke-vedartade i rumstempererat. Om man tar in kvistar med riktigt hård stam, som t ex syrener kan man behöva banka på stammarnas nederkant med en hammare för att öppna upp för vattendragning. En sockerbit i vattnet hjälper också till.
 • På sommaren när det är varmt mår buketten bra av att stå svalt på natten.

Ja, det var ungefär vad jag kommer ihåg. :) Och som verkligen har varit till nytta för mig. Lycka till. En bra tid att testa nu när naturen delar så generöst med sig av sitt överflöd …

Bukett 2 L kant

How to make a bouquet of flowers

Many years ago I took part in an evening course to become a florist. It was probably in 1989. I had just opened my interior decorating store, Country Style and made a lot of various arrangements with dried flowers. It was that time … maybe you remember.

I so wanted to learn more and did this training for that reason. I learned at least one thing that I have had incredible good use of. To bind bouquets in spirals. When you do it this way it all turns out beautiful somehow. The flowers fall out nicely in the vase. I have also made bouquets that were standing up from for example daffodils at Easter. They stood up on a plate with some water on. Or I would make spiral bouquets out of rye with a nice red bow to grace the Christmas table (in the days when I had dried flowers inside.) I’d love to share that technique with you. Do not know if I can make it clear by simple writing about it and posting a few picutre, but here we go.

You start by crossing two stems. You then continue to add flowers without the stems crossing. Then it becomes like a spiral. Do you see in this picture how no sticks are crossing each other, but are in the same direction? It is this that makes it possible for such a bouquet to stand on its own if the material is sufficiently stable. I then keep on adding flowers. It is good to pull off the leaves that will be below the waterline before the bouquet is put in the vase. This will make the bouquet keep much longer. No rotting leaves in in the water.

It may not look as clear on the picture with the flowers since the stems of meadow and garden flowers are not so straight. But no stems are crossed. You then simply cut the stems at the bottom.

Some points that may be helpful to consider:

 • Always have a clean vase. The flowers stay fresh longer if you do.
 • Always cut the stems with a knife. Do not use scissors. The stems have channels that suck up the water. If you cut these channels with a pair of scissors they can be sqeezed and closed.
 • No leaves below the water surface.
 • Change the water often. The more frequently the longer the bouquet holds up.
 • If you pick a bouquet of meadow or garden flowers, it is good to cut off the ends as soon as you come in and let them stand in water for a few hours before you make your bouquet. This allows them to drink and be fully hydrated when you pick them up again. Then you cut the ends again before putting them in the vase.
 • Flowers with woody stems such as roses like to stand in hot water. Non-woody at room temperature. If one picks flowers with really thick and solid stems, such as lilacs you may need to hammer a bit on the stems to open them up so that they can draw water. A sugar cube in the water also helps.
 • In the summer when it’s warm, it is recommended to keep the flowers cool at night.

This is all I remember. :) And that really has been useful for me. Good luck. It is a great time to test at this time of year when nature is overflowing with material.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco