Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

“Att gilla läget”

| 0 comments

Jag hör ofta uttrycket ”att man ska gilla läget” och har också tänkt det själv. Att låta allt vara som det är betyder inte att man måste tycka om/gilla det. Alltså behöver vi inte heller göra något, förändra något eller lura oss till något annat än det som är här just nu. ”Att gilla läget” används ofta som ett mantra att tränga undan de tankar och känslor som är här. Det är så mycket kraftfullare att bara låta känslorna få vara som de är.

Hatt väntart på ny ägare

Det är inte de s k ”negativa” känslorna som är ”problemet”. Snarare är det idéer om att de inte borde vara här. När vi upptäcker att inga upplevelser stannar behöver vi inte längre anstränga oss för att bli av med något.

Briohund

 

Vi kan alltmer bara låta allting få komma och gå – som det ju ändå gör – och upptäcka hur naturligt öppet och accepterat allting redan är utan att vi behöver acceptera eller tillåta något. Allt är fullkomligt tillåtet i och som det som är. Det finns ingen här som kan acceptera eller förkasta det som naturligt kommer och går. Jag är det här tidlösa ögonblicket precis som det är. Och det kan innebära en upplevelse som har etiketten motstånd eller vilken annan beskrivning som helst.  Det är så skönt att inte längre tro på mitt behov av eller förmåga att fixa med eller förändra detta.

(I och för sig kan uttrycket “gilla läget” komma från ordet gäller. Det gills = det gäller. Jag har här utgått ifrån att det betyder tycka om. :))

Knappar

I helgen var min dotter och hennes pojkvän här och vi hade ett bord på Antik- och Samlarmarknaden. Det är roligt att ha ett gemensamt intresse att samlas kring. Vi hade verkligt fina dagar. Bilderna här kommer från helgen och all den mångfald som bjöds ut på Samlarmarknaden. En riktig nostalgikick för många. Mitt emot vårt bord såldes instrument och LP-skivor. Dessutom hade vi glädjen att få njuta av säljarnas musikalitet!

Musikglädje

 

På tisdag nästa vecka ska jag  hålla föredrag i Kalmar. Det ska bli så roligt. Fick precis ett mejl om att det redan var många anmälda. Nina Granbom som anordnar föreläsningsserien “Att bli klok på sitt liv” träffade jag på Mundekullas Kvinnofestival. Hon är en härlig kvinna som bl a leder pilgrimsvandringar. Efter föredraget ska jag bo över hos Nina så att vi får lite tid tillsammans. Jag är så tacksam för detta rika liv! Här är hennes hemsida. Varmt välkommen om du är i närheten!

 

 “To like the situation” (A Swedish common expression for accepting the circumstances)

I often hear the expression “to like situation” and have also had this though myself. To let everything be as it is does not mean you have to like it. Thus, we do not have to do/change something or trick us into something other than what is here right now. “To like the situation” is often used as a mantra to replace the thoughts and feelings that are here. It is so much more powerful to just let the emotions be as they are.

It is not the so-called “negative” emotions that are the “problem”. Rather, the idea that they should not be here. When we discover that no experience stays, we no longer have to make an effort to get rid of something.

We can increasingly just let everything come and go – like it does anyway – and discover how naturally open and accepted everything already is, that we do not need to accept or allow something. Everything is perfectly allowed in and as what is. There is no one here who can accept or reject what naturally comes and goes. I am this timeless moment, just as it is. And that could mean an experience that has the label resistance, or any other description. It is so nice to no longer believe in my need or ability to fix or change this.

This weekend my daughter and her boyfriend were here and we had a table at the Antique and Collectible Market. It’s fun to have a common interest. We had really nice days. The pictures here are from the weekend and the diversity that was put in Collectibles Market. A real nostalgia for many. Across from our table they sold instruments and LPs. Additionally, we had the pleasure to enjoy the sellers musicality!

On Tuesday next week I’ll give a workshop at Kalmar. It will be so fun. Just got an email that there are already many sign ups. Nina Granbom  organizes the lecture serie “To be wise in your life” we met at Mundekulla´s Women’s Festival. She is a beautiful woman that among other things lead pilgrimages. After the lecture, I’ll stay over at Nina so that we get some time together. I am so grateful for this rich life! Here is her website. A warm welcome if you are in the neighborhood!

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco