Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Att leva passionerat

| 0 comments

Att leva passionerat mitt i livet är något som känns väldigt lockande och viktigt. Ett totalt förhållningssätt till det här ögonblicket och tilltro till de obegränsade öppningar som det här livet har och är.

Det kan självklart se väldigt olika ut för olika människor. Personligen tror jag att det är naturligt förekommande hos oss människor. Det går hand i hand med obegränsad kreativitet, öppenhet, tillit och engagemang. Vår förmåga att ge passion plats i vårt liv – att ha tillit till livets kapacitet att leka oss, verkar påverkas av de trossystem vi har om livet och om oss själva. Antaganden och idéer som begränsar vad vi tror är möjligt, begränsar vår förmåga att fokusera, får oss att ställa in oss i Jante-ledet. När vi låter oss själva vara som vi är – levda – är det naturligt att låta våra passioner leda oss, ge dem utrymme, näring och rätt förutsättningar för att växa.

 

Passionsblomma

Passionsblomma

Som sällskap under alla mina bilresor i sommar har jag haft Sommarpratarna. Det har verkligen varit så inspirerande och givande. Förvånansvärt givande faktiskt.

Något som flera av Sommarpratarna har gemensamt är att de verkar drivas av denna naturliga passion. Vad de är passionerade för skiftar. De som verkligen lyckats uppnå sina mål, som t ex Niklas Zennström som skapat Skype med sin partner, Nadir Kayat “Red One” som producerat och skrivit låtar till t ex Lady Gaga, Malik Bendjelloul som regisserat ”Searching for Sugarman” har varit beredda att ”offra” mycket sådant som de flesta tycker är viktigt för att komma vidare och se sina idéer födas och växa upp. Utan att uppleva det som offer. Deras mål är inte statiska, utan snarare ett sätt att leva. En öppenhet för nästa chans.

Jag tror att det kan vara väldigt hämmande att tro att ett passionerat leverne visar sig i anmärkningsvärda resultat som förändrar världen i stort. Det är så lätt att jämföra sig med människor som de jag nämnde ovan och tro att detta är mått och bevis på passion. Allt annat är det inte. Då kan livet levas i ständig jakt på en konstlad passion. Driven av tankar som: ”Vad är meningen med MITT liv?” Om vi i stället väljer att inte låta tankar och idéer sitta i förarsätet utan prioriterar avslappning, öppenhet och låter livet alltmer leka oss blir det så uppenbart att passionen finns nu och att den naturligt utvecklar ett passionerat förhållningssätt i vardagen.

Ibland träden

Ännu ett exempel på passion: Tage Andersens Gunillaberg

För många kopplas ordet passion till intimitet, sexualitet och parförhållanden. Det är uppenbart för mig att det aldrig handlar om två även om det kan upplevas tillsammans med en eller flera andra. Det kan absolut uttryckas i sexualitet, men behöver inte göras det. Ett annat ord kan vara intimitet. En total intimitet med allt och alla!

Det innebär också naturligt fokus. “Alla kan inte göra allt, men alla kan gör något” – som talesättet säger. Jag ser att det är så mycket som är viktigt för oss människor och världen. Men jag är inte passionerad i alla dessa frågor även om jag tycker att de är viktiga och värde uppmärksamhet och energi. Jag är tacksam att det finns andra som är passionerade i dessa viktiga frågor och att jag kan stötta dem ibland.

Jag har så länge jag kan komma ihåg varit passionerat intresserad av vad som driver oss människor, hur vi kan må så bra som möjligt och vara det bästa vi kan vara. Det har drivit mig att göra massor av underbara och mer utmanande saker. Successivt har jag lärt mig att lita till livets förmåga att leka mig. Det har för mig inneburit att det passionerade inte bara finns i det stora, himlastormande och märkvärdiga utan i det lilla och vanliga. Inte bara i vissa omständigheter som bara sällan inträffar utan i livet som det är. I möten med andra människor. Intimitet med levandet och upplevandet. I njutningen av det föränderliga aspekten i och som det stilla och eviga.

Badkaret

 

Något som också blir så uppenbart när man lyssnar till Sommarpratarna är vår naturliga vilja att hjälpa andra, att skapa så goda förutsättningar som möjligt för livet och världen omkring oss. Detta ligger djupt och instinktivt förankrat i det passionerade livet. Det behöver inte innebära livsförändrande upptäckter eller helgonlika levnadsöden. Det betyder bara att det är naturligt och självklart att hjälpa till där omständigheterna ger den möjligheten. Ömsint, kärleksfullt och mycket vanligt och naturligt.

Å, detta liv! Detta passionerade liv! Detta tidlösa liv. En kärleksfull lek.

Vad innebär det att leva passionerat för dig?

 

To live life passionately

To live life passionately is something that feels very attractive and important. A total approach to this moment and trust in the unlimited openings that this life has and is.

It can obviously look very differently for different people. I personally believe that it is naturally occurring in humans. It goes hand in hand with unlimited creativity, openness, trust and commitment. Our ability to provide space for passion in our lives – to have confidence in life´s capacity of playing us, seems to be influenced by the beliefs we have about life and about ourselves. Assumptions and ideas that limit what we think is possible, limit our ability to focus, making us think that we are not good enough (Swedish Jante law). When we allow ourselves to be who we are – lived – it is natural to let our passions lead us, give them space, nutrition and the right conditions to evolve.

As a companion in all my car trips this summer, I have had a Swedish radio program where different hosts talk about their lives. It really has been so inspiring and rewarding. Surprisingly rewarding I would say.

Something that many of these hosts are have in common is that they seem to be driven by this natural passion. What they’re passionate about differs. They actually managed to achieve their goals, such as Niklas Zennstrom who created Skype with his partner, Kayat Nadir “Red One” who has produced and written songs for Lady Gaga among others, Malik Bendjelloul who directed “Searching for Sugarman” has been prepared to “sacrifice” so much that most people think is important to move forward and see their ideas being born and coming to life. Without experiencing it as sacrifices. Their goal is not static, but rather a way of life. An openness for the next chance.

I think it can be very inhibiting to believe that a passionate living manifests itself in remarkable results that change the world at large. It is so easy to compare yourself with people like the ones I mentioned above and believe that this is the measurement and evidence of passion. Everything else is not. Then life can be lived in constant search of an artificial passion. Driven by thoughts like: “What is the meaning of MY life?” If, instead, we choose not to let ideas sit in the driver’s seat and instead prioritiz relaxation, openness, and let life increasingly play us, it becomes so obvious that passion is now and that  a passionate attitude naturally develops in everyday life.

For many, the word passion is linked to intimacy, sexuality, and partner relationships. It is obvious to me that it never involves two although it can be experienced together with one or more others. It certainly can be expressed in sexual activities, but need not be so. Another word might be intimacy. A total intimacy with everything and everyone!

It also naturally focuses. “Everybody can not do everything, but everyone can do something” – as the saying goes. I see that there is so much that is essential to human life and the world. But I’m not passionate in all of these issues although I think they are important and worth attention and energy. I am grateful that there are others that are passionate about these issues and that I can sometimes support them in this.

I have as long as I can remember been passionately interested in what drives us humans, how we can feel as good as possible and be the best we can be. It has pushed me to do a lot of wonderful and challenging things. Gradually, I learned to trust life to play me. It has for me involved the passionate not only in the big, earth-shattering and extraordinary but in the small and ordinary. Not only in certain circumstances that only rarely occur but in life as it is. In meetings with other people. Intimacy with lliving and experiencing. The enjoyment of the changing aspect in and as the still and everlasting.

What also becomes so obvious when you listen to the host of the Summer program is our natural desire to help others, to create the best possible conditions for life and the world around us. This is deeply and instinctively rooted in the passionate life. It does not mean life-altering discoveries or saintly life stories. It just means that it is natural and obvious to help where the circumstances give that opportunity. Gentle, loving and very normal and natural. Nothing to strive or strain for. Simply part of living life as it is.

Oh, this life! This passionate life! This timeless life. A loving game.

What does it mean for you to live passionately?

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco