Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Att mötas

Människor jag möter får ofta hjälp att se sina livsomständigheter, upplevda problem, ur ett annat perspektiv – med större klarhet och öppenhet – och kan utifrån detta hantera dem mycket bättre, få tillgång till sin naturliga kraft och klokhet. Jag möter dig gärna på ett av nedanstående sätt:

Att mötas i grupp

Vi träffas några gånger för att utforska verkligheten tillsammans. Det kan innehålla en meditativ, vägledd undersökning för att sedan prata om vår direkta upplevelse efteråt. Gruppmöten erbjuds i Göteborg och Båstad samt via Skype. Jag kommer också gärna till andra platser om det finns en grupp där som önskar det.

Att mötas individuellt

Här sitter vi ner tillsammans och undersöker den direkta upplevelsen av verkligheten som den är för att på så sätt upptäcka den naturliga kraft, klokhet och klarhet som alltid är här.Som handledare följer jag med dig en bit på din resa och fungerar som stöd och påminnelse om dina inneboende resurser. Dessa möten kan äga rum i Göteborg, Båstad, Markaryd eller via Skype.

Föreläsning/workshop

Jag pratar gärna inför grupper om mina livserfarenheter och erbjuder inspiration, hopp och konkreta redskap  för ett rikare, öppnare,  intimare och effektivare liv. Det brukar vara uppskattade, stärkande möten fyllda av värme, skratt, igenkännande och närvaro. Det innefattar alltid möjligheter för deltagarna att själva utforska det jag pratar om för en egen direkt upplevelse. Det blir då inte bara information utan en påminnelse om vårt eget vetande.

Här är några av de föredrag jag erbjuder:

  • Att vara i världen, men inte av den här världen
  • Att må bra mitt i livet som det är
  • Det naturliga ledarskapet
  • Kan livet vara enkelt?
  • Naturlig medveten andning – en nyckel till hälsa och välbefinnande

För att boka  föreläsning eller möte: skriv ett mail eller ring mig!

0705 44 34 36

 

Meetings

People I meet are often supported to see their life circumstances, perceived problems, from a different perspective, with greater clarity and openness – and can accordingly deal with life much better – access their inherent strength and wisdom. The meetings could be in Swedish or in English. I would love to meet you in one of the following ways:

Group meeting

We meet a few times to explore reality together. It can include a meditative, guided investigation then talk about our direct experience afterwards. Group meetings are offered in Gothenburg and Båstad. I will also be happy to come to other locations if there is an interest for that.

Private meetings

We sit down together and examine the direct experience of reality as it is in order to discover the innate power, wisdom and clarity that is always här. As counselor I accompany you on a part of your journey and act as support and reminder of your inherent resources. These meetings can take place in Göteborg, Båstad, Markaryd or via Skype.

Lecture

I like to talk to groups about my life experiences and to offer inspiration, hope, and practical tools for a richer, more open, intimate and efficient life.These meetings are usually filled with warmth, laughter, recognition and presence.

Here are some suggestions:

  • Being in the world, but not of the world
  • Being okay in every day life with what is
  • The Natural Leadership
  • Could life be this simple?
  • Natural, conscious breathing – the key to health and well-being

To book a lecture or meeting: write an email or call me.

+46 705 44 34 36

Share