Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Att olja golv

| 0 comments

Igår blev det äntligen av – jag oljade in mitt ekgolv. Jag har bott här i fem år och det borde ha gjorts varje år. Nåväl – bättre sent än aldrig. Tömde kök/vardagsrum. Dammsög och skurade golvet. Sedan sprejade jag på oljan och drog ut den med mikroduk på stång. Tänk att det som jag undvikit i tro att det skulle vara svårt och jobbigt visade sig vara så enkelt. Perfekt dag. Soligt och bra torkväder.

Nyoljat trågolv

Det var bara det att jag tyckte att det behövdes mycket mer olja än rekommenderat. Först tillbringade jag sex timmar utomhus medan det torkade. Lite ogräsrensning och lite tid i hängmattan. När jag sedan kom in var det fortfarande inte torrt. Det blev en tidig kväll. Gick och la mig med dator redan kl 18.30. Riktigt mysigt! Det skulle ta fem timmar tills golvet blev möblerbart igen enligt beskrivningen. Nu, kl 3 dagen efter är det fortfarande lite klibbigt här och där. Det har blivit ännu en dag i sängen med datorn.

Ute vräker regnet ner. Det åskar och blixtar. Känns så skönt att vara inne och njuta av regnet från det här perspektivet. Förhoppningsvis kan jag sätta tillbaka möbler och mattor innan jag går och lägger mig ikväll. Fint blev det i alla fall och jag vet hur jag gör nästa gång.

Tallar reflekterade i regn

 

 

Har ni märkt hur mycket lättare det går att göra saker och ting om man inte har idéer om att man borde göra dem? Ta fönsterputsning som ett exempel. Hur många gånger har man inte tittat på smutsiga fönster och tänkt att nu är det dags. Händer det? Nej, oftast inte. Så vaknar man utan tankar på några borden och helt plötsligt blir fönstren putsade. Lekande lätt, som en dans. Vi tror på något sätt att vi ska ändra oss, att saker och ting ska bli gjorda om vi påminner oss om det. Som om inget skulle hända om vi inte hade några ”borden” och ingen agenda. Det är ju så uppenbart att det är precis tvärtom. När vi lever livet öppet och låter alla tankar om ”måsten” och ”borden” flöda förbi får vi mer gjort – och dessutom blir det bättre gjort och vi har mycket roligare under tiden.

Det är så mycket vi egentligen vet, men inte lever efter. I stället låter vi våra inlärda idéer och trossystem leva oss. Jag tror att dessa begrepp får allt mindre makt över oss om vi om och om igen känner igen vår vidöppna, obegränsade natur i och som alla dessa antaganden. Påminner oss om att det vi är aldrig har varit begränsade av, trott på, behövt eller drivits av något som kommer och går. Inte påminner oss med hjälp av ramsor, mantran och affirmationer nödvändigtvis. Snarare bara lägger märke till det som alltid är här utan att förändras. Att vi är den stabilitet och stillhet i och som allt detta som kan verka framträda utan att påverka. I alla fall verkar det vara så för mig.

Ute skiner solen igen. Snabba vändningar. Ändå förändras aldrig himlen i sig. Oavsett vad som framträder i den.

 

To oil up floors

Yesterday it finally happened – I oiled up my oak floors. I have lived here for five years and it should have been done every year. Well – better late than never. Emptied the kitchen / living room. Vacuumed and scrubbed the floor. Then I sprayed on the oil and pulled it out with a microfiber on the rod. Imagine that what I have avoided in the belief that it would be difficult and tedious turned out to be so simple. Perfect day. Sunny and good drying weather.

It was just that I thought it needed a lot more oil than recommended. First, I spent six hours outdoors while it dried. A little weeding and some time in the hammock. When I came in, it was still not dry. It became an early night. Went to bed with the computer already at 18.30. Really cozy! It should supposedly take five hours until the floor was dry enough for furniture. Now, at 3 pm the day after, it is still a little sticky here and there. It has become just another day in bed with your computer.

Outside the rain is pouring down. Thunder and lightning. Feels so good to be inside and enjoy the rain from this perspective. Hopefully I can put back furniture and carpets before I go to bed tonight. Anyway, it will be as it is and I know how I do it next time.

Have you noticed how much easier it is to do things if you do not have ideas that you should do them? Take window cleaning for an example. How many times have you not looked at the dirty windows and thought that now is the time. Does it happen? No, not usually. So you wake up without thinking , without any “shoulds” or “musts”, and all of a sudden the windows are cleaned. Effortless, like a dance. We somehow think that we should change ourselves, that things will get done if we remind ourselves about it. As if nothing would happen if we had no “shoulds” or agendas. It’s so obvious that it is just the opposite. When we live life openly and let all thoughts of “shoulds” and “musts” flow on by, we get more done – and it will be better made and we have a lot more fun in the meantime.

There is so much we really know, but do not live by. Instead we allow our learned ideas and belief systems live us. I think these concepts have less and less power over us if we take the time to again and again recognize our wide-open, limitless nature in which all of these assumptions arise and appear. Remind us that we have never been limited to, believed in, or had been driven by something that comes and goes. Not reminding by using chants, mantras and affirmations necessarily. Rather, just notice what has always been here without change. That we are the stability and tranquility in which all this may seem to appear without affecting any of it. In any case, it seems so to me.

Outside the sun is shining again. Swift change. Yet the sky itself never changes. No matter what appears in it.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco