Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Avslutad 28 dagars andningsträning

| 0 comments

 

Vi vet alla att andningen är central i och för våra liv. Vid livräddning pratar man om ABC där A:et står för andning. Det absolut primära. Vi klarar oss inte länge utan andning. Det mänskliga livet börjar och slutar med andning. Andningen sköts helt av sig själv. Inget vi behöver tänka på.

Då är det lätt att glömma bort hur mycket kvaliteten på andningen påverkar vår hälsa på så många plan. Att bli medveten om sin andning är första steget. Inte för att analysera och förstå varför den är som den är. Utan för att bli medveten om hur den ser ut i olika omständigheter och var jag kan förbättra den. Hur andningen är påverkar i princip alla kroppens olika delar och funktioner samt förstås sinnet. Vi tänker kanske på vad vi stoppar i oss, hur mycket vi sover, vilka kosttillskott vi behöver. Men glömmer lätt det enklaste och viktigaste. Hur andas jag?

Krusningar i stillhetenPersonligen har jag trott att min andning är bra eftersom jag andas med diafragman. Att det är viktigt har jag vetat länge. Att syresättningen är så mycket bättre längst ner i lungorna, att det är lätt att få spänningar i nacke, axlar när man andas mest med övre delen av bröstkorgen, att magen och andra organ behöver massagen från diafragman, att en grund andning är kamp- och flyktandning som gör att kroppen utsöndrar stresshormoner m m. När jag började bli mer medveten om min andning upptäckte jag att jag ibland andades onödigt fort, överandades, d v s tog för många andetag per minut. Det är bäst att andas 8-10 andetag/minut. De flesta tar många fler.

(Vid överandning (som inkluderar oregelbunden andning) tar vi in mycket mer luft än normalt och det blir en form av hyperventilering. Vi andas helt enkelt mer än kroppen behöver. Det märkliga är att när vi andas in mer luft blir syresättningen sämre. Man skulle ju kunna tro att det är tvärtom. Det beror på att vi andas ut mer koldioxid än kroppen producerar och om det handlar om kronisk överandning bibehåller kroppen permanent låga nivåer av koldioxid i kroppen. Då ökar PH i blodet som gör att syret binds hårdare. Det leder alltså till att blodet innehåller för mycket syre och för lite koldioxid. Det gör att mindre syre kan frigöras från blodet och levereras till cellerna.)

TrädfolketEfter kursen till andningsinstruktör har jag gjort om min 28 dagars andningsträning. Den avslutades igår. Det innebär tre åtaganden som alla har till syfte att skapa en bättre andning.

  • Utöva minst 30 minuters fysisk aktivitet varje dag med stängd mun
  • Sova med tejpad mun
  • Använda Relaxatorn minst 15 minuter om dagen

Dessutom fyller man i ett formulär en gång i veckan som ökar medvetenheten om hur andningen fungerar i olika situationer. Jag har gjort mycket mer fysisk aktivitet med ständg mun (all) och använt Relaxator flera timmar om dagen för att verkligen undersöka fördelarna med träningen. Den har varit så värdefull. Den har kraftigt ökat min medvetenhet om andningen och därigenom gjort att den har förbättrats ännu mer. Nu märker jag direkt om jag andas genom munnen. Det händer fortfarande ibland t ex vid trädgårdsarbete, tunga lyft m m . Jag andas långsammare och det känns vilsamt för kroppen. Det handlar inte om att forcera något. Inandningen får hända när den gör det. Utandningen får bli lite längre och pausen efter utandningen tillåts. Mjukt och inkännande. Inte stora andetag. Bara lite djupare, långsammare. Tysta och rytmiska.

Sommaren sista syrsaJag är extra motiverad eftersom min kropp inte fungerar optimalt. Jag vill verkligen göra vad jag kan för att ge den de bästa förutsättningarna,skapa den perfekta balansen mellan syra och koldioxid. Det var den kunskap jag fick under kursen som gjorde att jag verkligen ville fokusera på andningen för att skapa en förändring till det bättre. Tydligen var det så det skulle vara eftersom det var så det blev. Att göra den här träningen i 28 dagar är något jag verkligen kan rekommendera. Det blir en prioritering som skapar en ny medvetenhet om andningen. Eftersom man t ex genom Relaxatorn bli påmind om hur en bra andning känns sprider den sig. Kroppen minns och andas så alltmer även utan Relaxatorn.  Du kan självklart göra träningen även utan Relaxatorn. Du andas bara som beskrivits här medvetet då och då. Mer info om andning här.

(Anders Olsson har skrivit en jättebra bok, ”Medveten Andning”, som klargör mycket av detta. Den kan du köpa genom mig om du är intresserad. Den kostar 200 kr.)

Vilka fantastiska dagar vi har. Mycket väder! Jag var så glad när en vänlig själ kom och sågade bort trädet över vägen 5 meter från min uppfart så att jag kunde åka och handla under gårdagen. Mina tankar går till alla som påverkats av stormen. Många är ju fortfarande utan el. Sedan blev det sol och 17 grader. Otroligt … och väldigt njutbart. Idag bär det väg till Österlen för att hälsa på en vän som bor utanför Tomelilla. Hoppas på att hitta svenska ekologiska äpplen på vägen.

10 % på naturlig vattenrening

På Cancergalan i måndags berättade en kvinna om hur hon har blivit ombedd att spola två gånger varje gång hon var på toaletten under cellgiftbehandling. En undersökning visade också att man hittade flera läkemedelsrester i dricksvattnet i Stockholm. Reningsverket klarar inte riktigt av just detta. Det känns ju inte roligt att få i sig. Just nu har jag 10 % på alla vattenrening. Det finns både kannor, mindra vattenrenare som sätts på kranen och större på eller under diskbänken. Jag är så otroligt nöjd med mitt filter. Här kan du läsa mer.

 

 

 The end of my 28 day breathing training

We all know that breathing is central in and for our lives. When lifesaving they talk about ABC where A ‘stands for breathing. The absolutely primary . We can not survive long without breathing. Human life begins and ends with breathing. Breathing is handled entirely by itself. Nothing we need  to consider.

Then it is easy to forget how much the quality of the breath affects our health on so many levels. Becoming aware of out breathing is the first step. Not to analyze or understand why it is as it is. But to become aware of how it happens in different circumstances and where it can be improved . Respiration affects more or less all body parts and functions, and of course the mind. We may think of what we eat , how much we sleep, what supplements we need. But we easily forget the simplest and most important . How is my breathing?

Personally I used to beleive that my breathing was good because I breathe with the diaphragm . The importance of this I have known a long time. The oxygenation is so much better at the bottom of the lungs, it is easy to get tensions in the neck , shoulders when you breathe most ly with the upper part of the chest , the stomach and other organs need massage from the diaphragm, shallow breathing is struggle and escape breathing that causes the body to secrete stress hormones , etc. When I started to become more aware of my breathing , I noticed that sometimes I was breathing faster than necessary, over breathing , with too many breaths per minute . It is best to breathe 8-10 breaths / minute. Most people use  many more.

(In case of over breathing ( which include irregular breathing ), we take in much more air than normal and it becomes a form of hyperventilation. We simply breathe more than the body needs . The strange thing is that when we breathe more air the oxygenation gets worse . One would after all think it is the opposite. , it ‘s because we breathe out more carbon dioxide than the body produces and if it is chronic over breathing the body maintains permanently low levels of carbon dioxide in the body. then PH increases in the blood which makes the oxygen bind tighter. it thus lead to the blood contains too much oxygen and too little carbon dioxide. This allows less oxygen to be released from the blood and delivered to the cells.)

 

After the course to breathing instructor I have redone  my 28-day breathing ttraining. It ended yesterday. That means three commitments with the intention to create a better breathing .

  • At least 30 minutes of physical activity every day with your mouth closed
  • Sleeping with taped mouth
  • Using Relaxator at least 15 minutes a day

In addition, you fill out a form once a week to raise awareness of how breathing works in different situations. I have done much more physical activity everyday with closed mouth and used the Relaxator several hours each days this time to really check out the benefits. The training has been so valuable. It has greatly increased my awareness of my breathing and thereby  it has improved even more. Now I notice right away if I breathe through my mouth. It still happens occasionally, such as when gardening , lifting, etc.  I breathe more slowly and it’s easy on the body. It’s not about forcing anything . Inhalation may happen when it does. Exhalation is allowed to be a little longer and the pause after the exhalation is allowed to be there. Soft and empathetic . Not a big breath. Just a little deeper, slower. Quiet and rhythmic .

I am extra motivated because my body is not functioning optimally . I really want to do what I can to give it the best conditions , creating the perfect balance between oxygen and carbon dioxide. It was the knowledge I received during the course that made me really wanted to focus on the breath to create a change for the better. Apparently it was so it should be because that’s how it turned out. To do this exercise for 28 days is something I really recommend. It will be a priority to create a new awareness of the breath. Since , for example, through Relaxator you are reminded of how good breathing feels and then it spreads throughout the day . The body remembers and breathes this way even without the Relaxator. Of course you can also do this without the Relaxator. You just breathe as mentioned above. You can read more about breathing here.

What fantastic days we have. So much weather! I was so happy when a kind soul came and sawed off the tree across the road 5 neters from my driveway so that I could go grocery shopping yesterday. My thoughts go to all that were affected by the storm. Some still without electricity.Then yesterday – the day after the storm – there was sunshine and 17 degrees . Unbelievable … and very enjoyable. Today I am on my way to Österlen to see a friend that lives outside of Tomelilla. Hope to find Swedish organic apples on the way.

10% discount on natural water cleansing

In the Cancer Gala on Monday evening a woman talked about how she has been asked to flush the toilet twice every time she uses it while on chemotherapy . A survey also showed that they found several pharmaceutical residues in the drinking water in Stockholm . It does not feel great to drink this. Right now I have 10% discount on all water filters. There are both pitchers, smaller water filters that you put on the tap and bigger filters that you put on or under the sink . I am so incredibly pleased with my filter. You can read more here.

 

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco