Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Besök hos den 92-årige osteopaten, Dr Reeves

| 0 comments

Flicka med Angel t-shirt

 

Mor och dotterFölj med mig på behandling hos 92-åriga ostepaten, Dr Reeves! För tre dagar sedan trampade jag ner från en hög kant och fick väldigt ont i mitt vänstra knä. Det var bara att sluta med promenader och benträning på gymmet. Det gjorde inte ont när jag gick helt vanligt, men kunde hugga till när jag minst anade det. Av en vän på Dolanos Last Satsang fick jag tipset att träffa Dr Reeves. Sagt och gjort. Efter en hel del kommunikationsstrul med Dr Reeves unga indiska assistent vars engelska lämnar lite övrigt att önska fick jag tid idag på morgonen kl 08.00.

Jag tog en riksha till området precis utanför Koregaon Park. Jag var alldeles för tidig och fick en chans att njuta av en kort promenad i närheten. Det var som att komma in i en oas. Stora gamla träd skuggade. Stadens brus hördes avlägset i bakgrunden. Fåglar sjöng och det var så tyst och stilla!

Lakshmi Vila

Vackra Lakshmi Vila med kanonvakt och Hotel Hilton som granne (i bakgrunden).

 

Dr Reeves hyr ett rum ett par dagar i veckan i en gammal mycket vacker, lite bedagad kolonialvilla i en lummig och grön trädgård, Lakshmi Vilas. Huset har det nybyggda Hotel Hilton som granne. Än en gång blir kontrasterna så uppenbara. Huset ägs av ett barnbarn till en maharadja och en västerlänning hyr rummet som Dr Reeves hyr ibland. I rummet möts engelsk kolonialtid och Tusen och en natt. Det hela känns lite som ett sagoäventyr.

Dr Reeves möter mig i dörren och välkomnar mig in. Han är urtypen av enchevaleresk engelsk gentleman. Det är helt otroligt att han är 92 år!!! Han utstrålar energi och vitalitet. Han är född i Australien, men det hörs inte. Han har bott länge i England. För fyrtio år sedan gifte han sig med en indisk kvinna. De senaste tio åren har de bott permanent i Poona. Bara att möta honom är värt besöket. Hans vilja att hjälpa, omtänksamhet, respektfullhet och värme är unika!

Dr Reeves, 92 år

92-årige Dr Reeves. Beklagar bildkvaliteten.

Jag får gå in i ett makalöst badrum och byta om till en bomullsrock som knyts där bak. Vi sitter en bra stund och pratar. Han frågar och jag berättar om knän, fötter och rygg. Han plockar fram skelettet av ett knä och en ryggrad och förklarar pedagogiskt hur allt hör ihop. Han pratar engagerat om vikten av bra stöd för fotvalvet idag när vi går på konstgjorda hårda underlag. Han ber mig att ha med mig färska röntgenplåtar av mina knän när jag kommer nästa år.

Han undersöker mina knän och betonar att bortsett från slitage som kommer med åren har jag inget inre fel på knät. Han börjar massera och det gör rejält ont. Efter en liten stund känns det inte alls. Han har många teorier om hur saker och ting hör ihop. Blandar västerländsk och kinesisk medicin med meridianer, chakras och elementen. På ett fint och holistiskt sätt. Han ber mig när han lägger en Tempur-kudde under min nacke att berätta för alla mina vänner som har ont i nacke/rygg att se till att ha en bra kudde och att aldrig sova på mage.

Dr Reeves badrumSedan kommer hans unga indiska assistent, Anikt, in. Jag får en fantastisk massage av honom en stund, rygg och ben. Han arbetar med att dränera mina ben på vätska. Sedan kommer Dr Reeves tillbaka och knäcker och drar lite. Jag får höra att min kropp har det bra. Det känns skönt. Att jag behöver nya inlägg i mina skor och att jag kan gå promenader igen utan problem.  

Efter en timmes omsorg och kärlek för kroppen är jag klar. (Det hela kostade 250 kr.) Assistenten berättar att det är viktigt att fortsätta med vätskedränaget av benen och berättar att han kommer att komma hem till mig imorgon kl 09.00 för att ge mig en halvtimmes massage. Wow. Vilken service.

Behandlingsrum från Tusen och en nattPå lätta ben och fötter går jag därifrån och känner mig så tacksam både för hjälpen med knäet, men kanske allra mest för att ha fått veta att allt är okej. Inget behöver göras åt mina knän den närmaste tiden. Det känns skönt. Vilken upplevelse det här var! Tänk så rikt och generöst livet är.

 

A visit to the 92 year old osteopath, Dr Reeves

Please come with me to visit the 92 year old osteopath, Dr. Reeves ! Three days ago , I stepped down from a high curb got a lot of pain in my left knee . I had to stop taking long walks and not do the legexercises in the gym.It did not hurt when I walked normally, but could hurt when I least expected it . A friend that is also in the Last Satsang suggested I´d go and see Dr. Reeves. Said and done . After a lot of communication hassles with Dr. Reeves´ young Indian assistant whose English leaves a bit to be desired , I got an appointment this morning at 08.00 .

I took a rickshaw to the area just outside of Koregaon Park. I was too early and got a chance to enjoy a short walk around. It was like entering an oasis. Big old trees shaded the road and the houses. City noise was heard distantly in the background. Birds sang and it was so quiet and still!

Beautiful Lakshmi Vila with cannon guard and the Hilton Hotel next door ( in the background).

Dr. Reeves rents a room a couple of days a week in an old, very beautiful, a little faded colonial villa in a lush green garden , Lakshmi Vilas . The house has the newly built Hotel Hilton as neighbor. Once again , contrasts so obvious. The house is owned by the granddaughter of a maharaja and a Westerner rents the room that is rented by Dr. Reeves. The room is a mixture of English colonial style and Arabian Nights . It all feels a bit like being in  a fairytale.

Dr. Reeves meets me at the door and welcomes me. He is the epitome of an English gentleman. It is unbelievable that he is 92 years old ! He exudes energy and vitality. He was born in Australia, but you cannot hear it. He has lived in England for a long time. Forty years ago he married an Indian woman. The past ten years they have lived permanently in Poona . Just to meet him is worth the visit. His willingness to help , kindness, respectfulness and warmth are unique !

I am asked to go into a stunning bathroom and change into a cotton robe that ties in the back. We sit for a while and talk. He asks and I tell him about the knees, feet and back . He picks up a skeleton of a knee and a spine and explains how everything is connected . He talks enthusiastically about the importance of good support for the arch of the foot today when we go on artificial hard surfaces.

He examines my knees and stresses that apart from wear and tear that comes with age, I have no internal defects in the knee. He begins massaging and it really hurst. After a while there is no pain at all. He has many theories about how things go together. He blends Western and Chinese medicine with meridians , chakras and the elements. In a nice and holistic manner. He asks me when he puts a Tempur-pillow under my neck to tell all my friends with neck/back problems that they need to make sure that they have a good pillow and to never sleep on their stomachs.

His young Indian assistant, Anikt, comes in. I get a great massage from him for a while , back and legs. He is working to drain my legs on liquid on Dr Reeves´ suggestion. Dr Reeves comes back and snaps and pulls a little. I am told that my body is fine. It feels good . I need to get new archsupports for my shoes and I can go walking again without any problems .

After an hour of  love and care for the body I’m done. ( The whole thing cost £ 250. ) The assistant tells me that it is important to continue with draining the legs of water and says that he will come to my room tomorrow at 09:00 am to give me a half hour massage. Wow .

I walk away on light legs and feet , feeling so grateful both for the help with the knee, but perhaps most of all to have been told that everything is okay. Nothing needs to be done about my knees in the near future . That feels great to know. What an experience this was! This rich and generous life .

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco