Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Brandskydd

| 0 comments

I veckan hade vi brandskyddskurs på Kärlingesund. Det var mycket lärorikt. Brandskydd är en av de saker som vi vet är viktigt, men ofta glömmer att tänka på.

Jag kommer ihåg när jag var liten och besökte min farmors hem efter en mycket intensiv brand. Inga skadade, men den materiella skadan var total. Det var oerhört skrämmande att komma in och se allt det hemtama förvandlat till en svart illaluktande mardröm.

Det var så bra att nu bli påmind om vad vi kan göra själva för att förebygga spridandet av eld vid brand. Om vi gör något med en gång behöver det inte bli så farligt. Om det t ex brinner på spisen eller vid ett levande ljus kanske det räcker att täcka eldhärden för att utestänga syret som elden behöver. En brandfilt är bra eller något annan tät textil som inte är av syntetmaterial. Mikael som hade kursen berättade om hur mycket värre bränder är i dag på grund av att vi har så mycket syntetmaterial i våra hem. Han berättade att en normal soffa motsvarar typ 200 l olja (om jag minns rätt). Det blir en rätt rejäl brand av det som också ger mer rökutveckling. Röken blir dessutom svart och omöjlig att se igenom, till skillnad från den rök som dök upp vid bränder förr i tiden. Att inte ha syntetmaterial i inredningen är alltså en av de bästa brandsförebyggande åtgärderna. Det lär finnas något som man kan spraya på för att göra materialet mer motståndskraftigt för brand. Vi ska aldrig försöka släcka en oljebrand med att hälla vatten på den!!! Det gör att elden flammar upp ordentligt. Gaseld 1 L

Ett tag nu har ju också hört mycket om hur farligt fleecematerial är. Inte minst ur brandsynpunkt.

Han berättade också om att det har gått mode i brandsläckare. Idag säljs snygga, ibland mycket billiga brandsläckare, både här och där. Kanske tänker vi då inte på att kolla hur effektiv den brandsläckaren är. Det är ju trots allt inte utseendet eller priset som kommer att ha störst effekt. Den här informationen fick vi om brandsläckare:

Brandsläckare indelas i tre olika kategorier:

 • A. Framför allt för fibrösa bränder, t ex tyg och trä
 • B. För bränder av olja och vätskor
 • C. För gasbränder

Det bästa är att ha en brandsläckare som släcker alla tre.

 • Pulversläckare tar både A, B och C. Den släcker allra bäst, men förstör också mest. Den är också i princip underhållsfri.
 • Skumsläckare tar A och B. Den förstör också mycket, men är inte lika effektiv. Den behöver regelbunden omladdning.
 • Kolsyresläckare tar B. Det är alltså framför allt en släckare för typ restaurangkök där det används mycket olja och andra brandfarliga vätskor.

Här är Brandskyddsförenings information om brandsläckare.

Kåre släcker eld 1 L

När jag kom hem kollade jag min brandsläckare. Det är en pulversläckare och är klassad 43A och 233 B, C. Det är en riktigt bra brandsläckare. När man avgör siffrorna bygger man upp mätbara brandhärdar och klassar sedan utifrån det. 43A betyder att man har byggt en luftig fyrkant med trä som är 1 m3 och 4,3 m lång. Det är ett helt godkänt mått. Kanske anledning att kolla upp sin brandsläckare och se hur den är klassad.

Att vi ska testa våra brandvarnare regelbundet känner vi förmodligen till, men jag måste erkänna att jag inte har gjort det på flera år – om ens någonsin. De hjälper oss ju inte om de inte funkar. Kanske en bra idé att sätta larm i telefonen om att kolla årligen samtidigt som man byter batteri.

Att veta var man har sina olika brandskyddsartiklar är ju viktigt. Att alla i familjen, på arbetet, vet det är centralt. Bra att gå igenom det här med hela familjen så att alla vet vad man gör om det skulle hända. Om det inte är en liten brand som man kan släcka själv med hjälp av t  ex brandfilt är det första att ringa och larma. Sedan att få ut de personer som vistas i hemmet/lokalen. Det är lätt att drabbas av panik och inte komma ihåg det mest självklara.

Sedan finns det förstås också mycket vi kan göra för att förebygga brandd. Se till att vi har koll på levande ljus,  har jordfelsbrytare m m.

Vi fick också öva praktiskt. Släcka brinnande diesel med olika släckare. Släcka en läckande gasflaska. Och släcka eld på en docka i naturlig storlek. Det tror jag var väldigt bra. Nu känner jag mig tryggare med hur jag ska göra om det skulle hända. Förhoppningsvis behöver jag aldrig använda mig av den här kunskapen.

Jag skrev förresten ett blogginlägg om lyssnande för en dryg vecka sedan. Jag vet inte vad som hände med det. Det verkar i alla fall inte ha varit synligt. Om du har missat det och tycker att det låter intressant finns det här.

 

Fire protection

This week I took part in a workshop about fire protection at Kärlingesund. It was very instructive. Fire protection is one of the things we know is important, but often forget to do something about.

I remember when I was little and visited my grandmother’s home after a very intense fire. No one got hurt, but the material damage was total. It was extremely frightening to come in and see all the familiar environment turned into a black smelly nightmare.

It was so good to now be reminded of what we can do ourselves to prevent the fire from spreading. If we do something right away it doesn´t need to become so dangerous. If, for example, something is burning on the stove or around a candle, it may be enough to cover the fire to exclude the oxygen that the fire needs. A fire blanket is good or any other dense fabric that is not made of synthetic material. Michael that held the course talked about how much worse fires are today because we have so much synthetic material in our homes. He told us that a normal sofa has the correspondence to around 200 liters of oil (if I remember correctly). It becomes a truly hefty fire. Not having synthetic material in the house is thus one of the best fire prevention measures. There is supposedly something that you can spray on, to make the material more resistant to fire. We should never attempt to extinguish an oil fire by pouring water on it !!! It makes the fire flare up immensely.

For a while now’ve also heard a lot about how dangerous fleece materials are. Not least from the point of view of fire.

He also told us that fire extinquishers have become a decorating item. Today you can find stylish, sometimes very cheap extinguishers, both here and there. Perhaps we forget to check the effectiveness of the fire extinguisher. It is, after all, not the appearance or the price that will have the greatest effect. This is some of the information we got about fire extinguishers:

Fire extinguishers are classified into three different categories:

 • A. In particular for fibrous fires, such as fabric, wood
 • B. For fires of oil and liquids
 • C. For gas fires

It is best to have a fire extinguisher that extinguishes all three.

 • Powder extinguisher takes both A, B and C. It is the most efficient of the extinguishers, but it also destroys the environment the most. It is also virtually maintenance free.
 • Defoamers take A and B. They also destroy a lot, but are not as effective. They need regular recharging.
 • Carbon dioxide takes B. It is therefore particularly an extinguisher for restaurant kitchens where oil and other flammable liquids are frequently used.

When I got home I checked my fire extinguisher. It is a powder extinguisher and is rated 43A and 233 B, C. It’s a really good fire extinguisher. When determining the numbers they build up measurable fires and then categorize them accordingly. 43A means that you have built an airy square with wood that is 1 m3 and 4.3 m long. Maybe there is a reason to check your fire extinguishers and see how it is classified.

We probably know that we should test our smoke alarms regularly, but I must admit that I have not done it in years – if ever. They don´t help us if they do not work. Perhaps a good idea to set the alarm on your phone to check annually while changing the battery.

Knowing where we have our different fire protection articles is of course important. That everyone in the family, at work, knows this is central. Good to go through this with the whole family so that everyone knows what to do if it should happen. If there is a  fire that you cannot put out yourself using eg fire blanket, the first thing to do is to call and alert the fire brigade. Then, to get the people staying in the home / premises out. It’s easy to panic and not to remember the most obvious.

We also got to practice how to extinguish burning diesel with various extinguishers. Extinguishing a leaking gas cylinder. And putting out the fire on a doll in natural size. I think this was all very good. Now I feel more secure with what I should do if it should happen. Hopefully I never need to use this knowledge.

I wrote, by the way, a post about a week ago about listening. It seems not to have been visible for some reason. Here it is if you by chance are interested to read it.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco