Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Dagens reflektion

| 0 comments

Lite märklig vinter just nu. Igår grävde jag ner ännu en omgång Bokashi (fermenterat matavfall) i en av mina odlingslådor. Det hade jag inte räknat med att kunna göra så här i början av januari! Här kommer det att växa så det knakar i sommar! Jag tycker det känns så fint att vara med om att ta hand om allt matavfall och sedan se hur det ger näring till min trädgård. Ni skulle bara se mina krukväxter. Här är ett foto på ett par av mina murgrönor. Jag ger dem lite av vätskan från Bokashin när jag vattnar dem. Vätskan ska spädas 100 gånger – då förstår man ju att det är mycket näringsrikt. Det kommer att bli fantastiskt att ha tillgång till denna fina gödning i sommar – gratis!

Murgrönor

Igår kom också första erbjudandet om fröer inför vårens sådder. Det är alltid lika spännande att börja botanisera lite. Eftersom jag snart ska åka bort i fem veckor får allt sådant dock vänta lite. Det är så lätt att bli överivrig. Vet inte om det ordet finns, men det säger precis vad som händer för många av oss trädgårdsmänniskor när frökatalogerna kommer. Jag är uppväxt med att hela huset tapetserades med försådda växter. Mina föräldrar drog upp massor av plantor. Då var jag inte så intresserad. Det är väl något som kommer med åldern som så mycket annat.

Jag är i alla fall så glad för hela den här utomhusgrejen. Både att vara ute i naturen rent allmänt men också att vara i den mer planerade naturen runt knuten. Det spelar ingen roll vilken del av året det är, inte heller är vädret avgörande. Visst är det underbart med sol och värme, men utan alla de andra vädersorterna skulle det nog vara trist och enahanda. Det är växlingarna som är så härliga. Det var underbart i december med allt det vita som lyste upp och det är så fint med den gröna mossan nu.

En liten försmak på kommande fröjder ger den alltid lika älskvärda julrosen. Som ett litet mirakel lyser dess vita blommor mitt i allt det vintriga. Så vacker i sin enkelhet. Jag förstår människor som samlar på julrosor. Själv är jag så nöjd med denna enda. Den fick jag av av en deltagare på sista träffen innan jul.

Julros Än har inga utrensningssymtom dykt upp. Jag mår jättebra och har mer energi än på länge. Skönt! Idag går jag över till att äta lite fast föda helt utan socker eller snabba kolhydrater och med lite fett för att förbereda för LFRV-dieten.

 

Thoughts of the day

A little strange winter right now. Yesterday I dug down another roundof Bokashi (fermented food waste) in one of my planters. I had not expected to be able to do that in the beginning of January. It will grow like crazy this summer! It feels so great to be a part of taking care of all food waste and then see how it nourishes my garden. You should see my plants. Here is a photo of a couple of my ivies. I give them a little of the liquid from the Bokashi when I water them. The liquid should be diluted 100 times – that makes you understand how very nutritious it is. It will be great to have access to this great fertilizer in the summer – for free!

Yesterday I had the first offer of seeds for spring sowing. It’s always exciting to start to browse a bit. Since I will soon be going away for five weeks, all of that, however, has to wait a while. It’s so easy to get over-excited. Do not know if that word exists, but it says exactly what happens to many of us gardening people when the seed catalogs are out. I grew up with the whole house being covered with plants in the spring. My parents pulled up lots of seedlings. I was not so interested back then. That’s something that has come with age, like so many other things.

I am anyway so happy for this whole outdoor thing. Both to be out in nature in general, but also to be in the more planned nature around the corner. It does not matter what part of the year it is, nor is the weather essential. It is of course wonderful with the sun and heat, but without all the other weather types it would probably be boring and monotonous. It is the shifts that are so lovely. It was wonderful in December with all the white that lit up and it is so nice with the green moss now.

A small foretaste of future joys comes from the always lovable Christmas rose. As a small miracle it shines with its white flowers in the middle of all the wintry. So beautiful in its simplicity. I understand people who collect Christmas roses. I myself am so pleased with this one. It was given to me by a participant in the last meeting before Christmas.

Still, no cleansing sympthoms have appeared. I feel great and have more energy than ever. Great! Today I will start eating some solid food without sugar or simple carbs and also low in fat to prepare of the LFRV diet.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco