Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Dags för loppis!

| 5 Comments

Det var -16 grader i morse. Solen skiner från en klarblå himmel och det är definitivt dags att påbörja loppissäsongen trots kylan! YES! Igår började jag gå igenom köksskåpen – igen – för att se om det finns något som jag inte använder som kan säljas/skänkas bort. Jag har hyrt ett bord på Antik- och Samlarmarknaden i Markaryd på påskdagen, 31 mars. Jag vill vara säker på att jag får med mig allt som ev kan säljas där. Det jag hittar som inte ska säljas där ger jag till Röda Korset här i Markaryd.

Igår hittade jag, längst in i skåpet där jag förvarar vaser, en silverbägare och en silvergräddkanna från slutet av 1700-talet som jag har fått av min mamma för länge sedan. De tar jag absolut med. Jag kollade stämplar och började söka på Internet för att se vilket pris som kan vara rimligt. Jag såg att de var gjorda i London, vilket innebär mycket lägre priser än om de varit svenska. Nu behöver de rengöras.

Det är perfekt att rensa och både göra bagaget lättare och samtidigt tjäna lite pengar. Dessutom är det jätteroligt både att gå som kund på den här typen av tillställningar och att stå som säljare. Jag ska nu fortsätta att gå igenom alla skåp, lådor och förråd och successivt packa ner allt så att det bara är att sätta in lådorna i bilen i påsk.

På fredag tänkte jag åka till Antikmässan i Brösarp. Den är jättestor och brukar vara intressant. Här letar jag efter några saker till mig själv. Jag håller på att byta ut sådant som jag inte tycker om mot sådant som jag verkligen gillar. Jag köper inte nytt och lägger till. Jag köper bara om jag kan byta ut mot något annat.

Blå Eld

T ex håller jag på att byta ut min köksservis. Jag har haft min Villeroy-Boch servis, Petite Fleur, sedan jag gifte mig 1980. Jag vill i stället ha den – i mitt tycke – vackraste svenska servisen: Blå eld som Hertha Bengtsson designade för Rörstrand 1951. Tanken var att alla delar som man åt eller drack på är vita och alla andra delar är blå. Den gjordes också senare med röda och grå delar, men jag vill bara ha de blå och vita delarna. Jag älskar formen på de olika delarna och det enkla mönstret. Jag har bara några få delar hittills, men håller alltid ögonen öppna efter fler. Både på Tradera, loppisar, auktioner och antikmässor. Det är roligt att ha något att titta efter när man går runt. Så fort jag har så att jag kan börja använda den säljer jag den gamla servisen.

Dessutom lär man sig alltid så mycket. Jag lär mig t ex vad ett rimligt pris är för de saker som jag själv säljer. Jag brukar också se Antikrundan och andra liknande program för att hela tiden lära mig mer. Det är inget jag ägnar mycket tid åt. Det blir ibland när impulsen dyker upp.

Intresset för heminredning har jag haft så länge jag kan minnas. Jag drev en heminredningsaffär några år när barnen var små. Mina föräldrar var idoga samlare och min mamma hade en affär där hon både sålde smycken och antikt kinesiskt porslin. Efter att min mamma dog har jag sålt det mesta av det de hade samlat på sig – för min bror och mig – och under tiden fått läsa på om de olika sakerna. Internet är fantastiskt. En nackdel är dock att det är mycket svårare att göra fynd idag eftersom alla som säljer kan googla sina varor och därigenom vet vad de är värda. Det är som det ska vara!

Min dotter är lika intresserad som jag även om hon i första hand tittar efter saker från 40- och 50-talet. Här är Skåne och Småland skattkistor. När hon kommer och hälsar på packar vi picknick och tar en dag då vi åker från ställe till ställe. Det är ett roligt sätt att umgås även om vi brukar vara helt slut när vi kommer hem.

Skåp Hans Ahnlund

Här är förresten det smyckesskåp jag fick av min familj nyligen. Det är gjort av Hans Ahnlund som är en av Konsthantverkarna. Det är otroligt välgjort och vackert. Alla beslag, magneter o dyl är dolda. Det är gjort av päronträd som har en så vacker ådring. Jag är mycket glad för skåpet som ska sitta på en vägg i mitt sovrum.

Skåp insida

Hoppas du får en härlig dag. När vi inte har hela vårt fokus på vad som försiggår i sinnet är världen en vacker plats vart vi än tittar. Direkt upplevande ser alltid med mjuka, öppna ögon som reflekterar skönhet omedelbart och självklart.

 

Time for antique fairs

It was -16 degrees this morning. The sun is shining from a clear blue sky and it’s definitely time to start the flea market season! YES! Yesterday I started to go through the kitchen cupboards – again – to see if there is something I do not use that can be sold / given away. I have rented a table at the Antique and Collectible Market in Markaryd on Easter Sunday, March 31. I want to make sure that I bring all that possibly can be sold there. What I can not be sell there, I give to the Red Cross here in Markaryd.

Yesterday I found, in the back of the cabinet where I store vases, a silver cup and a silver cream jug from 1775 and 1793 that I got from my mother a long time ago. I will definitely bring these to the fair. I checked the hallmarks and began to search the Internet to see what a reasonable price would be. I saw that they were made in London, which means much lower prices than if they were Swedish.

It is perfect to clear away unnecessary things and both make bagage easier and at the same time make some money. Moreover, it is great fun both to go to an antique fair as a customer and to be there as as a seller. I will now continue to go through all cupboards, drawers and storage and gradually pack everything so that it is just to put the boxes in the car for Easter.

On Friday, I will be going to the Antique Fair in Brösarp. It is huge and usually quite interesting. I am looking for some things for myself. I am about to replace the things I do not like with things that I really like. I do not buy new and add. I only buy if I can replace something else.

For example, I have decided to replace my kitchen china. I have had my Villeroy-Boch china, Petite Fleur, since I was married 1980. I would rather have  – in my opinion – the most beautiful Swedish tableware: Blå eld (blue fire) the china Hertha Bengtsson designed for Rörstrand 1951. The idea was that all the parts where you eat or drink are white, and all other parts are blue. Red and grey parts were also added later on, but I just want the blue and white parts. I love the shape of the different parts and the simple pattern. I only have a few parts so far, but always keep my eyes open for more. Both on eBay, garage sales, auctions and antique fairs. It’s fun to have something to look for when you walk around. As soon as I have so that I can start using it, I will sell the old dinnerware.

Additionally, you always learn a lot. I learn, for example, what a fair price is for the things that I will sell. I also see the Antiques Roadshow and other similar programs to constantly learn more. It’s not something I spend a lot of time on. I do sometimes when the impulse arises.

I have been interested in interior design for as long as I can remember. I ran an interior design shop a few years when the kids were small. My parents were assiduous collectors and my mother had a shop where she sold both jewelry and antique Chinese porcelain. After my mother died, I sold most of what they had assembled – for my brother and myself – and in the meantime read up on the different things. The Internet is amazing. A disadvantage is that it is much harder to find bargains today because everyone who sells can google their goods and thus know what they are worth. That is as it should be!

My daughter is just as interested as I am though she is primarily looking for stuff from the 1940 – 19 50. Skåne and Småland are treasure chests for collectors. When she comes to visit, we pack a picnic and take a day to go from place to place. It’s a fun way to socialize, although we tend to be completely exhausted when we get home.

Here is by the way the jewelry cabinet that I got from my family recently. It is made by Hans Ahnlund that is represented by Konsthantverkarna. It’s incredibly well done and beautiful. All fittings, magnets etc. are hidden. It is made of pear that is has a beautiful pattern. I am very happy for the cabinet that will go on a wall in my bedroom.

Hope you have a lovely day. When we have don´t all our focus on what goes on in the mind, the world is a beautiful place wherever we look. Directly experiencing always look with soft, open eyes that reflect the beauty of the immediate and obvious.

Share

5 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco