Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Det här ögonblicket är en inbjudan

| 0 comments

Nyligen träffade jag en kvinna som hade varit med om många utmaningar de senaste åren. För fem år sedan miste hon ett barnbarn som var ett par år. Därefter dog hennes son och ett barnbarn till. Hennes man fick hjärtinfarkt och stroke, men klarade sig. Det var oerhört tufft för henne och under ett par år gick livet på sparlåga. En dag för ett par år sedan fick hon sedan vid mammografi reda på att hon hade cancer i båda brösten.  Det händer tydligen bara en kvinna om året i Sverige. Hon fick 36 cellgiftbehandlingar i rad, dag efter dag. Helt otroligt! Ändå – varje gång jag vände mig till henne och sa något – oavsett om hon hörde vad jag sa eller inte – vändes hennes strålande ansikte mot mig med ett leende som skulle kunna lysa upp ett mörkt rum. Hon berörde mig djupt! Tacksam för livets magiska möten.

Vacker morgon

Livet verkar ge oss ständigt nya möjligheter att känna igen magin och rikedomen i och som det här ögonblicket. Det gör inget om vi inte gör det just nu. Det kommer hela tiden nya chanser. Nya vinklingar som öppnar upp ännu ett rum. Ger oss ständigt nya rum att trivas i, att vila i, att tillåta och bebo!

Det behöver självklart inte se ut som det gjorde för just den här kvinnan. Det ser ut precis som det gör för var och en av oss. Men det är ständiga inbjudningar till expansion, till ökad avslappning och mjukhet i och som det som alltid är detsamma, alltid stilla och fritt. När det blir självklart hur okej, tillåtet och rikt allting redan är öppnas möjligheter till förändring naturligt och enkelt. Inget går att forcera, tvinga fram eller manipulera i rätt läge. Eftersom allting redan är i rätt läge. Vilken inbjudan finns i just det här ögonblicket? Kan det få vara precis som det är? Om inte så är det det som är som det är. Inget att analysera eller förstå. Bara vi slappnar av och inte tror på vad tankarna säger så märker vi hur väl allting är. Vi behöver inte komplicera det eller teoretisera det.

Soluppgång1

Det är svårt att skriva om det här eftersom det är så paradoxalt. Ur ett större perspektiv är allting precis som det ska. Samtidigt och inte skilt från det finns det mycket att göra ur personlighetens perspektiv. Inget att förneka eller utesluta. Snarare att förkroppsliga och leva det jag är som är obegränsat och som innefattar kroppen och sinnet. Allting är redan naturligt innefattat och enat. Fast t o m ord som “enat” blir missvisande. För det som aldrig har varit delat kan inte heller förenas. Ord, ord och ord. Vi kan bara göra det bästa vi kan med dem. Låta orden peka på det ordlösa.

Solkatter leker

Njutning finns inbyggd i det här ögonblicket om vi tillåter oss att upptäcka det. Ha en njutningsfull helg! <3

 

This moment is an invitation

Recently I met a woman who had been through many challenges in recent years. Five years ago she lost a grandchild who was a couple of years old. Then her son and another grandchild died . Her husband had a heart attack and a stroke, but is fine today. It was extremely tough for her and for a few years, life was put on hold. One day a few years ago , when she had a mammographic the doctor told her that she had cancer in both breasts . It apparently only happens to one woman a year in Sweden . She received 36 chemotherapy treatments in a row, day after day. Absolutely incredible! Yet – every time I turned to her and said something – whether she heard what I said or not – she turned her radiant face towards me with a smile that could light up a dark room. She touched me deeply ! Grateful for life’s magical encounters.

Life seems to give us constant opportunities to recognize the magic and richness of this moment. It’s fine if we do not regonize it right now. There are always new chances. New angles that open up another room. Give us ever new places to thrive in, to rest as, to permit and to live in!

It does of course not have look like it did for this particular woman. It looks just as it does for each of us. But it’s repeated invitations for “expansion”, increased relaxation and softness in and as that which is always the same, always calm and free . When it becomes obvious how okay, permissible and colorful everything is already opportunities for change naturally and easily open up. No one canforce, compel, or manipulate it. Since everything already is in place. What is the invitation in this very moment ? Could it be exactly like it is?. If not then this is what is. Nothing to understand or figure out. Simply relax and don´t believe the thoughts and you see how fine it all is. We do not have to complicate it or theorize it .

It is difficult to write about this because it is so paradoxical. From a larger perspective , everything is exactly as it should . At the same time , and not separate from it , there is much to do from the personality perspective. Nothing to deny or exclude. Rather, to embody and live that which you are that is unlimited and that includes the body and mind . Everything is already naturally included and united . Even words as “united” is misleading . For what has never been divided cannot be united. Words, words and words. We can only do the best we can with them. Let the words point to the wordless .

 Enjoyment is built into this moment if we allow ourselves to discover it. Have an enjoyable weekend!  <3

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco