Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Det heliga banyanträdet

| 0 comments

Här i Koregaon Park kantas de flesta gatorna av banyanträd. Det ger stadsdelen en lugn och harmonisk känsla. De ger behaglig skugga till invånarna och alla som använder gatorna. De här träden är minst 75 år. De är inventerade och har alla ett eget nummer. De är mäktiga med sina många stammar och luftrötter. Nedfallna löv sopas dagligen upp för att hålla gatorna rena och fina.

Lane 3

Banyanträdet anses heligt inom hinduismen eftersom det representerar evigt liv. Även inom buddismen sätts detta träd högt eftersom det sägs att det var under just ett sådan träd som Buddha nådde upplysning. Fortfarande är dessa träd högt värderade av många. De är en sådan kraftfull påminnelse om det självklara i naturen. Det som inte kan förstås eller analyseras – naturen bara är som den är. Jag älskar att gå mellan dessa majestätiska varelser. Vad vore livet utan träd?

Träd som altare

Så här står det i Wikipedia:

Banyanträd (Ficus undersläkte Urostigma)

Banyan är ett undersläkte med många arter av tropisk fikus som växer på ett ovanligt sätt. De är stora träd som vanligen börjar som en epifyt på ett annat träd (även på byggnader och broar), där en fikonätande fågel har lämnat ett frö. Plantan utvecklar snabbt luftrötter ner från värdträdets gren och dessa luftrötter blir trädstammar så snart de når marken. Värdträdet stryps eller splittras sönder av banyanträdets snabba tillväxt och därför är ett annat vanligt namn på banyan “strypfikus“.

Banyanträd 2

 

The holy Banyan tree

Here in Koregaon Park most streets are lined with banyan trees. It gives the area a peaceful and harmonious feeling. They provide pleasant shade to the residents and all who use the streets. These trees are at least 75 years. They are inventoried and all have their own number. They are powerful with its many tribes and air roots. Fallen leaves swept up daily to keep the streets clean and nice.

Banyan tree is considered sacred in Hinduism because it represents eternal life. Even in Buddhism, it is held in high esteem because it is said that it was under such a tree that Buddha attained enlightenment. These trees are still highly valued by many. They are such a powerful reminder of the obvious in nature. That which can not be understood or analyzed – nature just as it is. I love to walk between these majestic creatures. What would life be without trees?

This is what Wikipedia says:

Banyan (Ficus subgenus Urostigma)

Banyan is a subgenus of many species of tropical ficus that grow in an unusual way. They are large trees that usually start as an epiphyte on another tree (also on buildings and bridges), where a fig-eating bird has left a seed. The plant develops rapidly aerial roots down from the host tree’s branch and the aerial roots are trees once the hit the ground. Host trees strangled or split apart by banyanträdets rapid growth and, therefore, is another common name for the banyan “strypfikus”.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco