Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Detta ljuvliga liv …

| 2 Comments

Ljuvliga hägg!

Ljuvliga hägg!

För länge sedan fanns det en affär som sålde torkade blommor på Söder. Så här års hade de en skylt på dörren: ”Stängt mellan hägg och syren”. Det lär ha funnits en skomakare i Göteborg som också hade den här skylten. Vilket klokt beslut att ta ledigt den här tiden! Den är så outsägligt ljuvlig och går så fort. Varje dag händer det massor i naturen. Fast i år skulle den ledigheten nog bli väldigt kort. Häggen blommar och syrenen har stora knoppar – i april.

Syrenen i knopp

Syrenen i knopp

I min trädgård innebär det att den börjar att sluta sig. På vintern är den vidöppen. Från altanen ser jag ut över dammen, en lång perennrabatt, lite gräsmatta, den vilda delen av trädgården, en lindrigt trafikerad väg och ängen bortom. Med varje löv som slår ut begränsas in- och utsikt. Sakta skapas ett hemligt rum där det är tyst och stilla. Där kan jag sitta i min hänggunga utanför vardagsrummet utan att varken se ut eller synas. Mot hösten öppnas den sedan successivt igen.

Vintervy över trädgården.

Vintervy över trädgården.

Utsikt över trädgården 27 april

Utsikt över trädgården 27 april

Sommarvy över trädgården.Med mitt sovrum blir det precis tvärtom. När det börjar mörkna tidigare på kvällarna på hösten får fönstren tjocka röda gardiner som stänger ute mörkret. För ett par veckor sedan var det dags att släppa in ljuset igen. Då byttes de tjocka gardinerna mot tunna vita. De fladdrar så härligt i den varma vinden när fönstren är öppna. Påminner på något sätt om barndomen. Fast jag kan inte komma ihåg att vi hade sådana. Det röda blev vitt och turkos. Underbart ljust och skirt. Lika härligt att byta till detta ljusa nu på våren som det är att byta till det röda på hösten.

DSC01841

Vårljust sovrum, 140426

Det är underbart med den ständiga, rytmiska förändringen som finns i naturen. Det gör det så njutbart att bara följa med och uppleva allt som det är. I den vilsamma stillhet som alltid är alltings bas och grund förändras upplevelserna ständigt av sig själva. Varje intryck är nytt och kommer aldrig tillbaka. Fullständigt njutbart precis som det är. Att fokusera på tankar om vad som borde ha varit annorlunda är lika meningslöst och smärtsamt som att försöka få en katt att skälla. Detta ljuva ögonblick. En ofattbart rik gåva. Just detta … precis som det är. Oavsett om det handlar om smärtsamma känslor, jobbiga tankar eller lyckorysningar i kroppen. Allt upplevs tack vare, i och som denna obegränsade stillhet och öppenhet.

Om en liten stund bär det iväg mot Göteborg för handledning och föredrag för en förening på Liseberg i kväll. Nya spännande och roliga möten. Jag älskar mitt liv! Jag älskar att leva och att levas!

 

This lovely life

A long time ago there was a store that sold dried flowers in Stockholm . This time of year , they had a sign on the door : “Closed between bird cherry and lilac .” It is said that there also was a shoemaker in Gothenburg with this same sign. What a wise decision to take time off at this time of the year! It is so inexpressibly lovely and goes so quickly . Every day, a lot happens in nature. This year though the leave would probably be very short. The bird cherry blossoms and lilacs have large buds – in April.

In my garden, it means that it starts to close. In winter, it is wide open. From the terrace I look out over the pond, a long perennial flower bed, a small lawn, the wild part of the garden, a not very busy road and the meadow beyond. With each leaf that opens up the input and view diminishes. Slowly creating a secret room where it is quiet and still. Where I can sit in my swing without either seeing far or being seen. Towards autumn it gradually opens up again .

With  my bedroom it is just the opposite. When it starts to get dark earlier in the evenings in the fall the windows get thick red curtains that shut out the darkness. A couple of weeks ago it was time to let in the light again. The red curtains are then changed into to thin white ones. They move so wonderfully in the warm breeze when the windows are open. Reminds me somehow of childhood. Though I can not remember that we had curtains like this. The red turns into white and turquoise. Wonderfully light and delicate. Equally delightful to switch to this light now in the spring as it is to switch to the red in the fall.

It is wonderful with the relentless, rhythmic changes that occur in nature . It makes it so enjoyable to just follow along and experience all that it is. In the restful stillness that is always the basis and ground of all things, experiences changes constantly by themselves. Each impression is new and will never return. Fully enjoyable as it is. To focus on the thoughts of what should have been different is as pointless and painful as trying to get a cat to bark. This delightful moment. An unimaginably rich gift. Just this … just as it is. Whether it ‘s a painful feeling, a bothering thoughts or happy shivers in the body. Everything is experienced due to, in and as this unlimited serenity and openness.

In a minute it’s off to Gothenburg for private guidance and a lecture for a non profit association at Liseberg tonight. New exciting and fun meetings. I love my life! I love to be alive and to be lived !

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco