Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Eldsjälvar, vardagshjältar och älvor

| 2 Comments

I onsdags var jag i Kungsbacka och pratade om ”Att njuta av livet som senior” på en dag för seniorer. Dagen anordnades av Träffpunkterna i Kungsbacka. Träffpunkterna är mötesplatser som är öppna för alla som är över 65 år i kommunen. De finns på 15 olika platser och fyller en viktig funktion för väldigt många. Här kan man träffa andra, bli inspirerad och lära sig nya saker, få hjälp och stöd, ha roligt tillsammans. Här hittar du mer information om Träffpunkterna i Kungsbacka och deras olika aktivitetsprogram.

Jag träffar bl a Lars som har fått ett nytt liv tack vare Träffpunkten och sitt nya boende. Här klarar han sig själv. Han har en egen mysig och fin lägenhet med utsikt åt ena hållet över öppna fält och natur och åt andra hållet över innergården och Träffpunktens entré. Med hjälp av sin elskooter kommer han ut i naturen och tar sig lätt till Träffpunkten när han känner för det. Han kör själv in den i sitt lilla garage som han öppnar med trådlös kontroll. Det lyser om honom när han berättar om sitt liv – ett liv som alla är värda att leva! Jag gläds verkligen med honom.

Hönsen hemma hos Helena på Stallebacka

Hönsen hemma hos Helena på Stallebacka

En person som är viktig för honom och för många andra är Anette som arbetar på Träffpunkten. En sann eldsjäl. Hon brinner för att alla ska ha det bra, kunna påverka sin vardag och få uppleva meningsfullhet, gemenskap och sammanhang. Det är fantastiskt att träffa eldsjälar som henne. De finns lite överallt. Det är förstås många andra eldsjälar som är delaktiga i att Träffpunkterna finns, anställda på kommunen, politiker m fl. Heja er alla! Ingen nämnd och ingen glömd.  Ni ska vara stolta över det ni har åstadkommit här!

Livet är fullt av eldsjälar som märks tydligt eller som verkar i det tysta. Vardagshjältar som brinner för något som är viktigt i det lilla och det stora sammanhanget. Varje person är en vardagshjälte i sina försök att få livet att fungera på bästa sätt. Alla gör så gott de kan i vardagen. Jag kan bli så imponerad när jag möter människor hur de får ihop sin vardagstillvaro med arbete, hem, barn, partner, familj, fritid, hälsa m m. Vardagshjältar överallt.

Den här lekplatsen som vi kallar livet har plats för alla. Det finns tillräckligt med gungor, karuseller och rutschkanor för precis alla.  Vi behöver inte mätas oss med andra eller konkurrera om hur vi är som människor. Vad varje person gör bidrar till helheten. Varje person skulle saknas. Vi är alla på rätt plats just nu. Alla vill vi vara det bästa för oss själva och andra. Det är skönt att veta och uppleva. Det finns ingen som är så bra på  att vara jag som jag. Det finns absolut ingen konkurrens om det. Jag spelar min roll perfekt som jag är just nu!!! I den vilan och självklarheten finns nyckeln till kraft, kreativitet och naturlig aktivitet.

Bukett från Kba Kommun

Det var jättefint att träffa alla i Kungsbacka och få mötas i det gemensamma intresset för ett bra liv för oss själva och andra. Tack till er alla som kom! Tack för att jag fick komma! Till slut fick jag en blomstertårta som var något av det vackraste jag någonsin har sett.  Blommorna vilar i ett glasfat på fot. Den ljuvliga blomstertårtan kom från Magasin 7 i Kungsbacka. Efter mötet åkte jag vidare till min vän Helena som är sjuk just nu. Blomstertårta fick stanna hos henne. Den var perfekt där.

Älvornas hängmatta

I morse på morgonpromenaden var det magiskt. Inte bara all fågelsång, de underbara dofterna från den fuktiga naturen som sakta värmdes upp av solen. Under natten hade naturen vävt hängmattor åt älvorna överallt. Hängmattor där de kan ligga och sakta gunga fram och  tillbaka sjungandes sina lovsånger till livet och livets alla njutningsbara upplevelser.

 

True enthusiasts, everyday heroes and fairies

I was in Kungsbacka the day before yesterday and gave a talk about ” To enjoy life as a senior ” in a day for people that have retired. The day was organized by Träffpunkterna (the Meeting Points) in Kungsbacka. Träffpunkterna are venues that are open to anyone over 65 years in the municipality. They are available in 15 different locations and play an important role for many people. Here you can meet others, get inspired and learn new things, get help and support, have fun together . You can find more information about Träffpunkterna in Kungsbacka and their various activity programs here (in Swedish).

One of the persons I met was Lars who has been given a new life thanks toTräffpunkten and his new residence. He manages on his own here. He has his own cozy and nice apartment/attacked house with views in one direction over open fields and countryside and in the opposite direction of the courtyard and the entrance of Träffpunkten. Using its elskooter he comes out in nature and takes easily to the meeting point when he feels like it. He drives it into his small garage that he opens with wireless control. He shines when he talks about his life – a life that everyone is worth living ! I am so happy for him.

A person that is important to him and to many others is Anette that works at Träffpunkten. A true enthusiast. She is passionate about everyone having a good life, being able to influence their everyday life and experiencing meaningfulness and context. It’s great to meet enthusiasts like her. They are all over the place . There are of course many other enthusiasts that are involved in Träffpunkterna, employees of the municipality, politicians and others. Hooray to you all! No one mentioned and no one forgotten. You should be proud of what you have accomplished here!

Life is full of enthusiasts that are clearly noticed or acting in silence. Everyday heroes that are passionate about something that is important in the small and the big picture . Each person is an everyday hero in their attempts to bring life to function optimally. Everyone does the best they can in everyday life. I can be so impressed when I meet people how they get their daily lives together with work, home, children, partner , family, leisure, health , etc. Everyday heroes everywhere.

This playground that we call life has room for everyone. There are enough swings, roundabouts and slides for just everyone . We do not need to compare ourselves to others or compete for how we are as human beings. Each person contributes to the whole . Each person would be missed. We are all in the right place right now. We all want to be the best for ourselves and others. It ‘s nice to know and experience. There is no one as good at being me as me. There is absolutely no competition for it. I play my role perfectly right now! The rest and self-evidence of this is the key to power, creativity and natural activity .

It was lovely to meet everyone in Kungsbacka and to come together in the common interest for a good life for ourselves and others . Thanks to all who came! Thanks for having me! Finally I got a flower cake which was one of the most beautiful I have ever seen. The flowers rest in a glass dish on foot. The delightful floral cake came from Magazine 7 in Kungsbacka. After the meeting , I went on to my friend Helena who is sick right now. The beautiful flower cake got to stay with her . It was perfect there.

This morning on the morning walk , it was magical. Not just all the birds singing, the wonderful scents from the moist nature that slowly warms by the sun. During the night nature has woven hammocks for fairies everywhere. Hammocks where they could lie and slowly rock back and forth singing their praise to life and life’s pleasurable experiences.

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco