Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Enkelt mineraltillskott

| 0 comments

Silverpilens knoppar spricker snart upp.

Silverpilens knoppar spricker snart upp.

Mineraler är viktiga för vår hälsa. Det finns så många spårämnen/mineraler. Vi behöver mer av vissa och mindre av andra. Det allra bästa är – som vanligt – att få i sig mineraler via maten. Att inte separera ut en mineral och därigenom rubba balansen och kanske få brist på andra mineraler i stället. Den mat vi äter idag innehåller så mycket mindre mineraler än för bara några år sedan. Jorden har utarmats och är idag ofta mineralfattig. Det är klart att vi oftast behöver tillföra mer mineraler än de vi får i oss genom vår vanliga kost. Vi lär vara den första generationen som behöver tillskott för att kompensera vår livsstil. Mineralerna står för energiutbytet i cellerna. De är “livets tändstift”.

Ängssyran är tidig. Då är den också godast.

Ängssyran är tidig. Då är den också godast.

Ett enkelt sätt att få i sig många spårämnen är att köpa hem himalayasalt av hög kvalitet. Det ska vara rosa. Eller högkvalitativt havssalt.  Ta en burk som har lock och häll i bra vatten. Häll därefter sakta i Himalayasalt samtidigt som du rör om. När vattnet är mättat, d v s inte kan lösa upp mer salt, är lösningen klar. Man märker att vattnet är mättat när saltkornen ligger på botten i burken och inte löses upp längre. Burken med blandningen ställs in i kylen. Varje dag tar man sedan en dos av innehållet i burken och blandar ut med ett glas vatten som drickes. Många tar en matsked av lösningen om dagen i ett glas vatten. Andra tycker att det smakar för illa och tar mindre. På det här sättet får man i sig en bra cocktail av olika spårämnen.

Ett litet enkelt tips …

Pärlhyacinterna har rådjuren ätit lite på.

Pärlhyacinterna har rådjuren ätit lite på.

Sedan kan man kanske behöva någon enstaka mineral utöver detta. Jag hade t ex ofta kramper i ben och fötter på natten. De försvann efter tre dagar med magnesiumtillskott.

Gräslöken har en så härligt grön färg. Full av livskraft.

Gräslöken har en så härligt grön färg. Full av livskraft.

Jag är i packtagen just nu. Imorgon åker jag till Irland för att hälsa på familjen där några dagar. Det blir toppen. Ute har grönskan börjat att explodera. Allt regnande hjälper till. Måbärshäcken är helt grön. Det blir spännande att se hur det ser ut när jag kommer tillbaka. Här ser du lite av den grönska som finns just idag – i ösregnet.

Regnvåta primulor.

Regnvåta primulor.

Önskar dig fina dagar!

 

Simple mineral supplement

Minerals are essential for our health. There are so many trace elements / minerals. We need more of some and less of others. The best thing is – as usual – to take in minerals through food. Not to separate out the minerals and thereby upset the balance and maybe cause lack of other minerals instead. The food we eat today contains so much less minerals than just a few years ago. The soil has been depleted and is today often mineral poor. It is clear that we usually need to supply more minerals than those we get through our regular diet. We are said to be the first generation that needs supplements to make up for our lifestyle. The minerals account for energy exchange in the cells. They are “the spark of life”.

An easy way to supplement many trace elements are to buy Himalayan salt of high quality. It should be pink. Or high-quality sea salt. Take a jar that has a lid and pour into good clean water. Then pour slowly into the Himalaya salt while you stir. Once the water is saturated, when no salt dissolves any more, the solution is ready. You see that the water is saturated when the salt grains stay on the bottom of the jar and do not dissolve any more. The jar with the mixture is the stored in the fridge. Each day, you then take one dose of the contents of the jar and blend out with a glass of water and you drink it. Many take one tablespoon of the solution daily in a glass of water. Others think it tastes too bad and takes less. This way you get a good cocktail of different trace elements.

A small simple suggestion …

Then you might need some occasional mineral on top of that. I had, for example, often cramps in legs and feet at night. They disappeared after three days with magnesium supplement.

I am packing  right now. Tomorrow I will go to Ireland to visit family there for a few days. It will be great. In the garden the greenery has begun to explode. All the rain helps. The mountain current hedge is completely green. It will be exciting to see how it all looks when I come back. Here are some of the greenery in my garden today – in the pouring rain.

Wishing you a nice day!

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco