Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Enkelt rengöringsmedel och nytt retreatställe

| 0 comments

Vad jag älskar att leva – ögonblick för ögonblick. Ljuvligt varierande, dynamiskt omväxlande, oförutsägbar spontanitet. Allt i och som en oföränderlig kontinuitet, stillhet och lugn. Odelbart upplevande. Rikt i hela upplevandet oavsett vad tankarna kallar den nuvarande upplevelsen. De här varma sköna sommardagarna – vilken gåva bland alla gåvor! Jag är så tacksam.

Jag har bl a gjort ett effektivt och snällt rengöringsmedel. Jag la två ekologiska citroner i ättika. Där får det ligga ett par veckor. Sedan späder jag det med lika mycket vatten och häller upp lite i en sprayflaska. Kul! Visserligen vet jag att ättika inte är helt rent, men förmodligen bättre än mycket annat. Såpa i vatten i en annan sprayflaska passar bättre för lättare rengöring.

Enkelt rengöringsmedelUpptäckte förresten några bananflugor i går kväll. Direkt gjorde jag i ordning en liten skål med lika delar ättika och saft. Droppade i ett par droppar diskmedel för att bryta ytspänningen. I morse låg där sju döda små flugor. Det är förstås lite trist att döda dem, men de är svåra att fånga och släppa ut. Bra att ta dem direkt innan de hinner lägga ägg och blir jättemånga.

Jag är så glad för att ha hittat Stackudden. Det är verkligen en perfekt plats för tysta retreater. Men det passar bäst för sommarmånaderna eftersom det inte finns el. Igår hittade jag ett nytt ställe för resten av tiden. Det är jag så glad för. Det är en stor rosa prästgård och ligger inte så långt från Stackudden, 18 km från Ljungby.

Prästgårdens baksida

I prästgården finns plats för åtta deltagare i dubbelrum. Det är ett gammalt charmigt hus med öppen spis och flera härliga utrymmen där man kan sitta och mysa under retreaten. I trädgården bakom huset finns en grind ut till ett naturreservat, Vedåsa, som omfattar 170 ha land och 198 ha vatten och våtmarker. Här finns flera vandringsleder om man inte vill ströva fritt. Första retreaten här blir 16-19 oktober. Det ser jag verkligen fram emot.

Prästgården framifrån

Ett tips jag fick under den förra retreaten var att också ordna retreater över en dag för att ge intresserade deltagare en möjlighet att testa hur det känns att vara i tyst retreat. Jag kommer att ha flera sådana dagar hemma hos mig här i Hannabad, 5 km från Markaryd, i höst. Jag bor i fantastiskt vackra omgivningar. Det blir säkert också fina dagar.

Prästgårdens trädgårdNär jag hade varit och besökt prästgården igår fortsatte jag 1,5 km till Agunnaryd för att besöka lanthandeln som jag hade sett skulle finnas är. Det var en jättefin ganska stor butik med utlämning av Systembolagsvaror, apotek och post. I anslutning till butiken fanns också ett café där de serverade gratis kaffe. Jag blev så imponerad för byn såg inte stor ut. Affärsinnehavaren berättade att det bor 600 personer här. På frågan hur man då kan ha en så fin affär berättade han att Ingvar Kamprad som bor här hade lovat att gå in med 500 000 om de boende gjorde detsamma. Andelar såldes och de fick ihop 800 000 kr till. Nu känner byborna ett stort ansvar för butiken och gör sina mesta inköp här vilket ger butiken ett stadigt försäljningsunderlag. Roligt att höra tyckte jag!

Snart är stora delar av höstprogrammet klart och det ska bli roligt att få presentera det här. Jag åker till Cork, Irland imorgon för att hälsa på mitt barnbarn, Vincent, och hans familj. Därefter blir det direkt PlayFull Hearts Festivalen i Höör där jag ska ha en workshop. Vilka roliga dagar jag har framför mig!!! Igen!!!

Välkommen augusti!

A simple cleaner and a new retreat place

How I love to be alive – moment by moment. Delightfully different, dynamically changing, unpredictable spontaneity. Everything in and as this unchanging continuity, serenity andpeace. Indivisible experiencing. Rich in all experiencing  regardless of what thoughts call it. These beautiful warm summer days – the gift of all gifts! I am so grateful.

I have for example made ​​an effective and nice cleaner. I took two organic lemons and put them in vinegar. I leave it for a couple of weeks. Then I will dilute it with equal amount of water and pour some into a spray bottle. Fun! Admittedly, I know that vinegar is not completely clean, but probably better than a lot of other cleaners. Soft soap in water in another spray bottle fits better for easier cleaning.

Discovered by the way some fruit flies last night. I directly made ready a small bowl of equal parts vinegar and sweet juice, like cool aid. Dripped in a few drops of dish soap to break the surface tension. This morning there were already seven small flies in the bowl. Of course it is a little sad to kill them, but they are hard to catch and release. Good to take them directly before they lay eggs and become very many.

I’m so happy to have found Stackudden. It is really a perfect place for quiet retreats. But it is best suited for the summer months as there is no electricity. Yesterday I found a new place for the rest of the time. I’m so happy. It is a large pink rectory and is not far from Stackudden, 18 km from Ljungby.

The vicarage has space for eight participants in double rooms. It is an old charming house with a fireplace and several lovely areas where you can sit and relax during the retreat. In the garden behind the house is a gate out to a nature reserve, Vedåsa, covering 170 ha of land and 198 ha of water and wetlands. There are several hiking trails if you do not want to roam around freely. The first retreat here is scheduled for 16 to 19 October. I am really looking forward to it.

One tip I got during the last retreat was to also organize retreats over a day to give interested participants an opportunity to test how it is to be in silent retreat. I will have several of these days in my home here in Hannabad, 5 km from Markaryd this fall. I live in a stunning natural environment. It will certainly also be great days.

When I had visited the rectory yesterday I continued 1.5 km to Agunnaryd to visit the country store that I had seen would be here. It was a really nice, pretty big store with extradition of alcohol, pharmacy and post office. Adjacent to the store was also a cafe where they served free coffee. I was so impressed since the village was not big. The shopkeeper told me that 600 people live here. When asked how then can have such a fine business, he told me that Ingvar Kamprad (IKEA) who lives here had promised to go in with 500 000 SEK if the residents did the same. Shares were sold and they got 800 000  SEK more. Now the villagers feel a great responsibility to the store and do their shopping mostly here to give the store a firm sale basis. Really nice, I thought!

Soon, much of the fall program is ready and it will be fun to introduce it here. I go to Cork, Ireland tomorrow to visit my grandchild, Vincent, and his family. Directly after this trip is the Playfull Hearts Festival in Höör where I’ll have a workshop. What fun days I have before me !!! Again !!!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco