Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Första dagen på min Hawaiianska tarmrening

| 0 comments

Här kommer en rapport om de första 24 timmarna på tarmsköljningen. Igår började jag med mina fastedrycker. Kl 9 gjorde jag min älsklingsjuice just nu – morötter, äpplen och ingefära. 1 liter fastedryck blandades bestående av 1/3 del juice, 1/3 rumstempererat vatten och 1/3 kokande vatten. I denna blandning mixade jag ner 1 msk lera med örter. (Jag tror att jag skrev något om frön. Det tar jag tillbaka. Det är en lera som sväller snabbt i tarmen. Därför gäller det att dricka snabbt.) Det smakade gott. Lite juligt från örterna. Efter ett tag mådde jag lite lätt illa och det var inte helt enkelt att få i mig den här litern vilket förvånade mig eftersom det inte alls smakade illa.

Tre gånger till under dagen drack jag en liter fastedryck. Jag använde olika juicer. En gång blev det en juice av broccoli, tomater och rödbeta. Försöker variera med grönsaker och frukter. Johan har berättat att jag inte ska ha i mer än tre olika frukter/grönsaker i varje juice och helst inte heller blanda frukt och grönsaker (de spjälkas olika). Det sista bryter jag mot ibland. Eftersom det ändå har varit begränsat med ekologiska grönsaker drygar jag också ut med Biottas ekologiska mjölksyrade frukt- och grönsaksjuicer (rödbeta är supergod) och Rabenhorsts plommon- och druvjuice.

Jag har nu valt att blanda i leran i ett glas av drycken och sedan dricka resten som den är. Det gör det så mycket enklare att dricka. Bara gott och läskande. Enkelt!

HönsFör många år sedan, 30-40 år sedan, fastade jag regelbundet ett par gånger om året 10-14 dagar. Då brukade jag må väldigt dåligt. Mycket utrensningssymtom. Inte konstigt eftersom jag åt dåligt. Jag drack t ex flera liter CocaCola light! Ja, du förstår! Jag blev nästan allergisk av alla – som jag tyckte – äckliga fastejuicer och örttéer. Nu gläder jag mig varje gång jag börjar dricka åt hur gott det smakar när jag kan juica mina egna grönsaker. Kanske är jag också mer van idag vid grönsaker, smoothies m m. Det är i alla fall skönt att det inte behöver smaka illa.

Utöver fastedryckerna fortsätter jag med några av mina vanliga kosttillskott: Powder of Life (grönt pulver med bl a alger), MSM, silver, D-vitaminer, tarmbakterier. Jag har också lagt till Mivitotal eftersom den är flytande.

Jag är så glad att jag har ett så bra dricksvatten. Det hade inte känts roligt att hälla i mig så många liter vatten om dagen och inte veta att det var helt rent och giftfritt. Här kan du läsa om mitt vattenreningsfilter.

Belgisk jättekanin, 1Under gårdagen märkte jag inte mycket. Fick lite mer energi på eftermiddagen än jag har haft på ett tag. Kändes härligt. Det är ju inte konstigt. Det var femte detoxdagen och då har jag tidigare också fått mer energi. Får se hur det blir nu när den verkligen reningen börjar. Jag har ännu inte varit hungrig, känt hur det suger i magen efter mat. Jag längtar heller inte efter något annat. Det är så bra som det är.

Klockan sex i går kväll drack jag den sista drinken. Systemet fick tolv timmars vila. Klockan sex i morse började jag dricka 2 liter kroppstempererat lättsaltat vatten. Det kändes lätt i början. Smakade inte mycket. Eftersom jag tidigare gånger har kräkts upp saltvattnet var det viktigaste att vara närvarande och inte fokusera på tankar. Jag drack klunk efter klunk. Märkligt nog blev det svårare och svårare. Mådde lätt illa. När det var 1 dl kvar insåg jag att fortsätter jag att dricka kommer jag att kräkas så jag slutade där. Det tog tjugo minuter att dricka de här 1,9 literna. Ganska direkt fick jag gå på toaletten. Jag tog nästan en halvtimmes paus och lät illamåendet lägga sig innan jag drack två liter kroppstempererat vanligt vatten. Förra gången var det fyra liter – eller kommer jag ihåg fel? Hur som helst är det skönt att det bara är två den här gången.

GriskultingSedan sitter jag på toaletten ett tag. Det är liksom inte lönt att gå någonstans. Dessa fyra liter vatten kommer nu ut via tarmen och tar med sig det andra som är där på vägen.

Fast redan kl åtta är det i princip över. Känns bra. Fortsätter med fastedryckerna kl 9 på samma sätt som igår.

För mig är den här reningen inte bara en skitsak (!). Det handlar mer om en helig helande ritual. Ett sätt att bjuda in det allra bästa, högsta, mest läkande och helande för den här kropps/sinnesfunktionen. Det innebar att jag städade, renade med salvia – både mig själv och huset innan jag började. Denna intention är tydlig och klar. Ett totalt överlämnande – på individplanet.

Idag är det höstmarknad i Markaryd. Det blir nog en liten promenad där nu. Njut av din dag!

(Bilderna är på några av djuren jag möter på mina morgonpromenader.)

 

The first day of my Hawaiian colon cleansing

Here is a report on the first 24 hours on my colon cleansing. Yesterday I started with my fasting drinks. At 9 am, I made my favorite juice right now – carrots, apples and ginger. 1 liter fasting drink was mixed consisting of 1/3 juice, 1/3 room temperature water and 1/3 boiling water. In this  I also mixed 1 tablespoon clay with herbs. (I think I wrote something about seeds. I take that back., It is a clay that swells rapidly in the intestines. I therefore need to drink it fast.) It tasted good. A little christmassy from the herbs. After a while I felt a little nauseous and it was not easy to drink the full liter which surprised me because it did not at all taste badly.

Three times during the day I drank a liter of fasting drink. I used various juices. In one there was broccoli, tomatoes and beetroot. Trying to vary the vegetables and fruits. Johan told me that I should not have more than three different fruits / vegetables in each juice and preferably not mix fruit and vegetables (they split differently). The last thing I have not followed though. Siince there are limited  access to organic vegetable and fruits I supplement with Biottas organic fruit and vegetable juices with lactic acid (the beetroot is super nice) and Rabenhorsts plum and grape juice.

I have now chosen to mix the clay into a smaller glass and then drink the rest as it is. It makes it so much easier to drink. Just good and refreshing. Simple!

Many years ago, 30-40 years ago, I fasted regularly a few times a year for 10-14 days. Then I would feel quite sick.  A lot of  cleansing symptoms. Not surprising since I did not eat very healthy. I drank several liters eg CocaCola light! Yes, you understand! I was almost allergic to all – as I thought – disgusting juices and herbal teas. Now I rejoice every time I start drinking at how good it tastes when I can juice my own vegetables and fruits. Maybe I’m also more used today to vegetables, smoothies, etc.., It is anyway nice to not have it taste badly.

In addition to the drinks, I continue with some of my usual supplements: Powder of Life (green powder with eg algae), MSM, colloidal silver, vitamin D, probiotics. I have also added Mivitotal because it is liquid.

I am so glad I have such a nice drinking water. It had not been rewarding to drink so many liters of water a day and not know that it was quite clean and nontoxic. Here you can read about my water filter.

I did not notice much changes yesterday. Got a little more energy in the afternoon than I’ve had in a while. It felt wonderful. It’s not so strange. It was the fifth day of the detox and I have previously also had more energy by then. We’ll see how it goes now that the treatment really begins. I have not felt any hunger nor have I yearned for something else. It’s good as it is.

At six o’clock last night I drank the last drink. The system got twelve hours of rest. At six o’clock in the morning I started drinking 2 liters of body temperature slightly salted water. It felt easy in the beginning. Did not taste much. As I earlier times have vomited from the salt water the most important was to be present and not focus on thoughts. I drank gulp after gulp. Oddly enough, it became harder and harder. Felt nauseous. When it less than 1 cup left, I realized that if I continue to drink, I will vomit so I stopped there. It took twenty minutes to drink these 1.9 Literna. Quite directly, I had to go to the bathroom. I took almost a half hour break and let the nausea release before I drank two liters of body temperature normal water. Last time it was four liters – or do I remember wrongly? Anyway, it’s nice that it’s just two this time.

Then I sat on the toilet for a while. It was no point to go anywhere. These four liters of water were now coming out through the intestines and brought with it what was there.

So already at eight, it was basically over. Feels good. Continuing with the drinks at 9 am in the same manner as yesterday.

For me, this treatment is not just a shitty thing (!). It’s more like a sacred healing ritual. One way to invite the very best, highest, most healing of this body / mind functioning. It meant that I cleaned, purified with sage – both myself and the house before I started. This intent is clear and complete. A total surrender – at the individual level.

It is fall market in the town where I live today. I will go there now. Enjoy your day!

(The pictures are of some of the animals I encounter on my morning walks.)

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco