Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Gott Nytt År till er alla!

| 0 comments

Det känns bra med en företeelse som Nyår. Ett skenbart slut och en fiktivt skapad början i den tidlösa rymd vi kallar liv. Det känns bra att få en möjlighet att se tillbaka och blicka framåt utan att tappa fokus på det enda ögonblick som evigt är här.

Under många år har jag lovat mig själv både det ena och det andra vid Nyår – olika nyårslöften. Oftast har det handlat om att jag lovat att förändra mig, förbättra mig, bli en bättre människa. Det har aldrig hållit speciellt länge. Sedan har de brutna löftena ofta lett till ökat självförakt och besvikelse på mig själv.

Hannabad 29 december 2012

Nyckeln till att få det man vill ha är att önska det man har – se bara på trädet här!

Jag har äntligen insett att jag är som jag är. Och det är gott nog. Jag behöver inte se mig själv som ett renoveringsobjekt längre. Det är inte genom att tycka att något är fel med mig och sedan bestämma mig för att ändra detta som något egentligen förändras. Däremot ser jag hur mycket av det jag förr ville förändra successivt har blivit annorlunda i takt med att jag alltmer kan säga ja till allt jag är och därigenom till allt andra är.

Det är genom att bejaka, slappna av med allt som dyker upp som jag märker en förändring i hur mitt liv ser ut, i hur mycket jag trivs med mig själv. Ju mer avslappnad jag är, ju mindre jag tror på eller fokuserar på vad tankarna säger desto mer uppenbart är det att jag alltid är accepterad som jag är. Kanske inte av andra. Men det är tydligt att ju mer jag känner igen min egen självacceptans ju mer accepterar andra också att jag är som jag är. Det börjar med mig.

Hannabadssjön

Hannabadssjön 29 december 2012

Nyår är ett bra tillfälle att göra bokslut på året som gått. Att reflektera över vad som har förändrats under det gångna året, vad som har utvecklats och förstärkts och vad som har fått mindre utrymme. Nästa fråga är hur jag skulle vilja se 2013. Vad skulle jag vilja utveckla i mitt liv? Vad skulle jag vilja ge mer utrymme, prioritera eller välja bort? Finns det något jag skulle vilja bli lära mig mer om? Hur skulle det kunna gå till? Här handlar det inte om att något är fel som ska ändras som det lätt kan bli med nyårslöften. Bara en ärlig och rak översyn. Ett val av riktning i livet grundad i min insikt om hur lite kontroll jag egentligen har över omständigheterna omkring mig.

Jag har alltid älskat ritualer av olika slag. Även om jag inte har lyckats hålla igång något komplicerat i vardagen har jag tydligt känt kraften i att göra något för att visa på vad jag vill. Idag är just en sådan dag då det kan passa in om det är det man känner för. Jag har tidigare år skrivit lappar på sådant jag vill avsluta och sedan eldat upp dem. Jag har skrivit upp mina prioriteringar inför det nya året och grävt ner de här lapparna eller eldat upp dem.

Is på Hannabadssjön

Nature rules! Skönhet vart än jag tittar.

Vi får se hur det blir ikväll. Kanske gör jag ingenting speciellt. Annat än att fira livets mirakel. Kanske dyker impulsen upp att göra något rituellt för att manifestera min önskan för framtiden. Hur det än blir är jag väldigt medveten om den tidlösa aspekten av mitt förflutna och min framtid. Det förflutna och framtiden finns bara just nu i och som det här ögonblicket. Det ligger stor kraft och frihet i att inse det!

Jag önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År oavsett vad just du menar med de orden. Ett Gott Nytt År för alla varelser på jorden! Ett år med ökad medkänsla, värme, fred, omtanke och närhet. Ett enhetens och kärlekens år – 2013! Det är nog värt en lapp :).

 

Happy New Year to you all!

It feels good to have a phenomenon like New Year. A seemingly end and a fictitious created beginning in the timeless space we call life. It feels good to get a chance to look back and look ahead, without losing focus on the only moment that forever is here.

For many years I promised myself both this and that at New Year – various New Year’s resolutions. Most often it was all about promising to change myself, to improve, to become a better person. Th resolutions never stayed very long. Then the broken promises often led to increased self-loathing and disappointment in myself.

The key to getting what you want is to want what you have – just look at the tree here!

I’ve finally realized that I am who I am. And that’s good enough. I do not see myself as a project to be fixed anymore. It is not by to think that something is wrong with me and then decide to change this that anything really changes. However, I see how much of what I wanted to change that has gradually become different as I  say yes to everything I am and thus to what everyone else is.

It is by affirming, relaxing with everything that comes along that I notice a change in how my life looks like, how much I enjoy myself. The more relaxed I am, the less I believe in and focus on what the mind says, the more obvious it is that I am always accepted as I am. Maybe not by others. But it is clear that the more I recognize my own natural self-acceptance, the more others also accept that I am who I am. It starts with me.

New Year is a good time to take stock of the past year. To reflect on what has changed in the past year, what has been developed and strengthened, and what has got less space. The next question is how I would like to see the 2013th What would I like to develop in my life? What I would like to give more space, prioritize or opt out? Is there anything I would like to learn more about? How could it be done? This is not that something is wrong to be changed as it can easily become the New Year’s resolutions. Just an honest and straight review. A choice of direction in life based on my understanding of how little control I really have over the circumstances around me.

I’ve always loved the rituals of various kinds. Although I have not been able to keep anything complicated in everyday life, Ihave clearly felt the power of doing something to show for what I want. Today is just such a day as it can fit in if that’s what you feel. I have earlier years written notes on things I want to finish and then put them in the fire. I’ve written my priorities for the new year and dug these pieces of  paper in the ground or put them in the fire.

Nature rules! Beauty wherever I look.

We’ll see how it goes tonight. Maybe I will do nothing special. Only celebrate the miracle of life.  Perhaps an impulse pops up to do something ritualistic to manifest my desire for the future. Whatever happens, I am very aware of the timeless aspect of my past and my future. The past and future is only now in and as of this moment. There is great power and freedom in realizing it!

I wish you all a very Happy New Year no matter what exactly you mean by those words. A Happy New Year to all creatures on earth! A year with greater compassion, warmth, peace, compassion and closeness. A device and love year – 2013! It’s probably worth a a piece of paper:).

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco