Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Gott Nytt År!

| 0 comments

Hoppas att du har haft riktigt vilsamma och njutbara helgdagar så här långt.

Utsikt från balkongen LSjälv hade jag det underbart i Cork, Irland. Bl a spelade vi förstås spel. I mitt förra blogginlägg om sällskapsspel efterlyste jag spel som bygger på samarbete i stället för tävling. Vi spelade faktiskt just ett sådant spel. Det heter Pandemic och går ut på att vi spelare ska försöka stoppa en pandemi över världen. Vi arbetar tillsammans mot samma mål. Det kändes jättefint tycker jag. Det är nog första gången jag spelar ett spel som är uppbyggt på att hjälpa varandra att nå ett gemensamt mål. Vi spelade dessutom det mest politiskt inkorrekta spel jag har träffat på: Cards Against Humanity.  Det genererade mycket skratt!!! Här får man verkligen ha distans till inlärda idéer om vad man får säga och göra. Det gick ovanligt enkelt. :)

Mitt barnbarn, Vincent, har blivit 2,5 år. Att umgås med en 2,5-åring är verkligen inspirerande. Att se och uppleva världen genom hans nyfikna, engagerade och oskyldiga ögon är mycket givande! Hans motto var: ”Try again”. En bra livsfilosofi. Han sa det både när något inte gick så bra och när det gick som det skulle. Det var spännande att för första gången kunna kommunicera med honom även verbalt. I augusti när jag träffade honom senast sa han bara enstaka ord och nu var det hela meningar. Fantastiskt tyckte jag! När man ser ett barn och dess utveckling går det inte att tvivla på den allomfattande intelligens som vi alla är. Livets mirakel!

Dessutom fick jag vara med om att fira jul på amerikanskt/irländskt sätt. D v s att tomten hade varit på besök under natten till juldagen. På julaftonskvällen kollade vi på Internet var tomten var. Det finns alltså en sajt där man ser tomten och hans renar någonstans i världen. När vi kollade var han över Yemen. Vi ställde en tallrik vid den öppna spisen med morötter åt renarna och en kaka åt tomten. Undrar vad man gör om man inte har en öppen spis? På morgonen var tallriken nästan tom, strumpan full och det låg massor av paket under julgranen.

Sökandet efter tomten LVi åt svenskt julbord som hade fått lite irländsk förstärkning med hjälp av Spiced beef, härligt kryddad med julkryddor. Jag gjorde avsteg från min annars ganska strikta kosthållning och åt allt möjligt. Inte minst en hel del socker. Priset var att en plomb krasades sönder när jag tuggade mintkola. Där ser man! Ännu en fördel av att inte äta socker. Tänderna håller kanske längre. Nu var det en gammal porslinsfyllning som sattes in när jag sanerade amalgam för 25 år sedan. De lär visst inte hålla mycket längre än så. Igår blev det i alla fall besök hos tandläkaren och jag blev 1.700 kr fattigare. Det var jätteskönt att få tanden lagad dock. Det är märkligt hur ofta tungan går till det där oväntade hålet.

Det var även skönt att komma hem till ett riktigt vintrigt Sverige. -14 grader i går morse. Julen har jag nu städat ut och det känns lika roligt som när man plockar fram den. Ljust och fräscht.

Tankar börjar dyka upp om det nya året. Idéer om vad jag vill göra och en stor öppenhet för förändring och nytänkande. Det känns väldigt roligt och inspirerande. Jag tackar cannabisoljan (CBD-oljan) för min gamla vanliga energinivå och i o m det kraft och glädje att ta emot det nya. Det blir spännande att se vad det kommer att innebära.

Isig morgon LVarje tidlöst ögonblick är redan nytt. Allt annat är en tanke och historia. En tanke och historia som vi kan ha roligt med, leka med och njuta av. I vetskapen om att det faktiskt inte betyder mer än så. Om det dyker upp idéer om nystart efter Nyår så är det som det är. Det är precis lika bra om det inte gör det. Det cykliska i personlighetens tillvaro följer inte alltid kalendern. Oftast gör det inte det. Vi har perioder som vi upplever, beskriver som inåtvända eller utåtriktade. Det fina är att inget kan vara fel. Det som har hänt då vi upplever något som fel är att en tanke beskriver ögonblicket som det. Vi kan slappna av i vetskapen om att allt alltid är omhändertaget. Att det vi är är så mycket större än våra idéer om oss själva och livet.

Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om Nyår och nyårslöften. “Nyår – ett skenbart slut och en fiktivt skapad början i den tidlösa rymd vi kallar liv.”Det kan du läsa här om du vill.

Jag önskar dig i alla fall ett riktigt Gott Nytt År. För mig innebär det en tillit till att varje ögonblick är Gott och Nytt! <3

 

Happy New Year

I hope you enjoyed restful and enjoyable holidays so far.I had a wonderful time in Cork, Ireland. Among other things, we playedboard games of course. In my last blog post about games I searched for games based on cooperation instead of competition. We actually played such a game. It’s called Pandemic and is based on us players trying to stop a pandemic over the world. We are working together towards the same goal. It felt very nice. It’s probably the first time I play a game that is based on helping each other to reach a common goal. We played also the most politically incorrect gameI have ever come across: Cards Against Humanity. It generated a lot of laughs !!! While playing this game you really need to have a distance to the learned ideas about what you can say and do. It was unusually simple. :)My grandchild, Vincent, is now 2.5 years old. Interacting with a 2.5-year-old is really inspiring. To see and experience the world through his curious, enthusisiastic and innocent eyes is very rewarding! His motto was: Try Again”. A good philosophy for life. He said it both when something did not go so well and when it went as it should. It was exciting for the first time be able to communicate with him verbally. In August, when I met him the last time said he only a few single words, and now it was full sentences. It was quite amazing! When you see a child and its development it is impossible to question the all-encompassing intelligence we all are. The wonder of life!

Also, I got to be part of celebrating Christmas the American / Irish way. Ie that Santa had been on a visit during the night of Christmas Day. On Christmas Eve we watched on the Internet where Santa was. There is a site where you can see Santa and his reindeer and where they are in the world. When we checked, he was over Yemen. We put a plate next to the fireplace with carrots for the reindeer and a cookie for Santa. I wonder what you do if you do not have a fireplace? In the morning, the plate was almost empty, the stocking was full and there were lots of packages under the Christmas tree. We had a traditionalo Swedish Christmas dinner that got a little Irish amplification by Spiced beef, wonderfully seasoned with Christmas spices. I took a break from my otherwise fairly strict diet and ate everything. Not least, a lot of sugar. The price was that I broke a filling when I was chewing mint fudge. There you go! Another advantage of not eating sugar. The teeth probably last longer. Now it was an old porcelain filling that was put in on when I sanitized amalgam over 25 years ago. They seemingly do not last much longer than that. Yesterday it went to see the dentist and it left me 1,700 SEK poorer. It was great to get the tooth repaired, however. It is strange how often the tongue goes into that unexpected hole.

It was also nice to come home to a really wintry Sweden. -14 degrees yesterday morning. I have now cleaned out Christmas and it feels as nice as when I put it up. Bright and fresh.

Thoughts begin to appear on the new year. Ideas on what I want to do. I am very open to change and innovation. It feels very inspiring and fun. I thank cannabis oil (CBD oil) for my usual energy level and for the power and joy of being open to receiving the new. It will be exciting to see what it will mean.

Each timeless moment is already new. Everything else is a thought and a story. A thought and story that we can have fun with, play with and enjoy. In the knowledge that it does not actually matter more than that. If it shows up ideas for a new start after New Year’s, it’s what it is. It is just as good if it does not. The cyclical in the personality’s life does not always follow the calendar. Usually it does not. We have periods that we experience, describes as introverted or extroverted. The good thing is that nothing can be wrong. What has happened when there is something wrong is that a thought describes the moment as wrong. Nothing more. We can relax in the knowledge that everything is always taken care of. That what we are so much greater than our ideas about ourselves and life.I have previously written a blog post about the New Year and New Year’s resolutions. New Year the apparent end and the fictitiously created new in and as the timeless space we call life.” You can read here if you want.I wish you a very Happy New Year. For me it means trusting that every moment is Good and New! <3

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco