Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Happy thanksgiving!

| 0 comments

Igår när jag kom ut från IKEA i Helsingborg satt en man och tiggde. Det är inte alltid jag ger något. Jag tittar däremot alltid personen i ögonen och hälsar. Igår lämnade jag lite pengar. Direkt efter kommer en man fram till mig och väser att det var fel av mig. Han menade att på det sättet blev en massa jobb inte gjorda i Rumänien eftersom dessa personer tjänar mer på att tigga i Sverige än att arbeta i Rumänien.

Jag vet inte om han har rätt. Det verkar i alla fall tydligt att det inte handlar om några ligor som det ryktades ett tag. För länge sedan när jag arbetade som reseledare på Sri Lanka möttes vi ständigt av små pojkar och flickor, med utsträckta händer och orden ”Schoolpen, mister/madam”. Vi fick strikta instruktioner att informera gästerna att inte ge något till dessa unga tiggare eftersom det gjorde att de valde tiggeri i stället för att gå till skolan.

Då precis som nu är det väldigt svårt att veta vad som är sant. Kanske eftersom det inte finns en enkel sanning i det här. Det känns i alla fall ovärdigt och sorgligt att se människor sitta och tigga i kylan. Det är svårt att tänka sig att någon gör det om de har ett alternativ. De livsomständigheter de möter i Sverige verkar vara extremt tuffa. Kanske vet de inte det innan de kommer hit. Men man tycker att det bör sprida sig.

Till dess att jag vet säkert att det är skadligt fortsätter jag att göra det som känns rätt i varje möte. Och fortsätter att se dem, hälsa på dem. Skånsk natur i november

(Bilderna i dagens blogginlägg kommer från en bilfärd mot Bjärehalvön för några dagar sedan. Jag älskar Skåne. Älskar den gråa vinternaturen. Femtio nyanser av grått. Så vackert.)

Det leder naturligt in på ämnet tacksamhet. För vi har alla så oerhört mycket att vara tacksamma för. Oavsett om vi just står inför utmanande omständigheter. Speciellt vi som har haft turen att födas i Sverige. Det är så mycket som vi tar som självklart. Det allra mesta märker vi kanske inte ens – förrän det ev försvinner. Aldrig har vi varit så tacksamma för vår hälsa som efter en sjukdom. Aldrig mer kärleksfulla och glada i våra nära och kära än efter en resa. Och så vidare …

Jag läste precis en artikel på Dr Mercolas blogg med titeln ”Om detta var ett läkemedel skulle det vara det som sålde mest på marknaden”. Den handlade om de positiva effekterna tacksamhet har på oss. Det är ju Thanksgiving i USA. En helg som fokuserar på tacksamhet. En underbar anledning att ha en helgdag – en helig dag. Fast ännu bättre är att se att varje dag, varje ögonblick är en helig dag, ett heligt ögonblick värt tacksamhet.

Forskning visar att människor som är tacksamma för det de har, har lättare att hantera stress, är lyckligare och har lättare att nå sina mål. Många nyanser av grått

I Harvard Mental Health Letter står det: ”Med tacksamhet erkänner människor godheten i sina liv. I den processen känner personer oftast igen att källan till godheten ligger, åtminstone delvis, utanför dem själva. Som ett resultat får alltså tacksamhet människor att ta kontakt med något större än dem själva som individer – oavsett om det är andra människor, naturen eller en högre makt.”

Tacksamhet kan ge många olika positiva biologiska effekter på kroppen enligt samma artikel i Harvard Mental Health Letter:

Ökar

 • Neurotransmitters som påverkar humöret (serotonin och norepinedrin)
 • Hormoner (testosteron)
 • Hormoner som ger välbefinnande och stärker sociala kontakter (oxytocin)
 • Kognitiva neurotransmitters som också ger välbefinnande (dopamin)

Sänker

 • Inflammationer (cytokines)
 • Stresshormoner (kortisol)
 • Blodtryck och hjärtrytm
 • Blodsocker Hallandsåsen

I videon nedan redogörs för studier kring ämnet: ”Hur påverkar tacksamhet vår hälsa och vårt åldrande”. Videon är drygt 11 minuter och de första 7.30 handlar om hur man har gått tillväga. Vill du bara höra resultatet skrollar du fram till 7.30 på videon. Kontentan är att studierna visar att vi:

 • Mår bättre
 • Mer optimitiska och mindre nedstämda
 • Mer sociala och mindre känsliga för att känna oss avvisade
 • Mindre intresserade av hierarkiska strukturer
 • Mindre rädda
 • Sover bättre
 • Lägre blodtryck
 • Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom

Vår naturliga benägenhet för tacksamhet ges utrymme genom att vi väljer att fokusera allt mindre på det som pågår i sinnet. På sinnets vana att skapa historier och tolkningar av det som är. Genom att hålla det enkelt! Det här ögonblicket som det är.

Själv är jag kanske inte i första hand tacksam för det jag har – även om jag verkligen är det också – utan tacksam för att jag är. Tacksam för att jag finns till. För livet.

Tack för dig! Happy Thanksgiving!

 

Happy Thanksgiving!

Yesterday when I came out of IKEA in Helsingborg a man sat outside begging. It is not always I give something. I do however always look the person in the eye and say hello. Yesterday, I left some money. Immediately after, a man came up to me and hisses that it was wrong of me. He argued that by giving him money a lot of work was not done in Romania as they earn more by begging in Sweden than working in Romania.

I do not know if he’s right. It certainly seems clear that it is not about organized gangs as the rumour said a while ago. A long time ago when I worked as a tour guide in Sri Lanka, we were met constantly by small boys and girls with outstretched hands and the words “Schoolpen, mister / madam”. We were given strict instructions to inform guests not to give anything to these young beggars because it meant that they chose begging instead of going to school.

Then – as now – it is very difficult to know what is true. Perhaps because there is not a simple truth in this. It feels anyway unworthy and sad to see people sit and beg in the cold. It’s hard to imagine anyone doing it if they have an alternative. The life circumstances they encounter in Sweden seem to be extremely tough. Maybe they do not know this before they get here. But i would think that it would spread by now.

Until I know for sure that it is harmful, I will continue to do what feels right in every meeting. And continue to see them, greet them.

(Images in today’s blog post come from a drive towards Bjärehalvön a few days ago. I love Skåne. Love the gray winter nature. Fifty shades of grey. So beautiful.)

This leads naturally to the subject of gratitude. For we all have so much to be thankful for. Whether we are facing challenging circumstances or not. Specifically, we have been fortunate to be born in Sweden. There is so much that we take for granted. Most things we may not even notice – until it possibly disappears. Never have we been so thankful for our health as after an illness. Never more loving and happy for our loved ones than after a trip. And so on …

I just read an article on Dr. Mercolas blog titled “If this were a drug, it would be the best selling product in the world.” It is about the positive effects gratitude has on us. It’s Thanksgiving today. A day  focusing on gratitude. A great reason to have a holiday – a holy day. But even better is to see that every day, every moment is a holy day, a holy moment worth gratitude.

Research shows that people who are grateful for what they have, have the ability to handle stress better, are happier and more able to achieve their goals.

The Harvard Mental Health Letter says:” With gratitude, people acknowledge the goodness in their lives. In the process, people usually recognize that the source of that goodness lies at least partially outside themselves. As a result, gratitude also helps people connect to something larger than themselves as individuals — whether to other people, nature, or a higher power.

Gratitude can bring many different positive biological effects on the body according to the same article in the Harvard Mental Health Letter:

Increases and decreases

Mood neurotransmitters (serotonin and norepinephrine) Inflammatory and immune systems (cytokines)
Reproductive hormones (testosterone) Stress hormones (cortisol)
Social bonding hormones (oxytocin) Blood pressure and cardiac and EEG rhythms
Cognitive and pleasure related neurotransmitters (dopamine) Blood sugar


The video below presents studies on the topic: “How does gratitude affect our health and aging”.  The video is just over 11 minutes and the first 7:30 is about how it has proceeded. Do you just want to hear the results scrolls until 7.30 in the video. Bottom line is that studies show that we:

. Feel better

. More optimistic and less depressed

.  More social and less sensitive to feeling rejected

. Less interested in hierarchical structures

. Less fearful

. Sleep better

. Lower blood pressure

. Reduced risk of cardiovascular disease

Our natural tendency for gratitude is given space by choosing to focus less on what is going on in the mind. On the mind´s habit of creating stories and interpretations of what is. By keeping it simple! This moment as it is.

I myself am perhaps not primarily grateful for what I have – although I really am that too – but thankful that I am. Grateful that I exist. For life.

Thank you for you! Happy thanksgiving.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco