Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Hawaiiansk tarmrening på gång

| 2 Comments

Nu har jag tagit de första stegen mot den hawaiianska tarmrening som ska börja om ett par dagar. För 12 dagar sedan slutade jag med kött. Fortsatte dock med ägg, lite ost och vispgrädde. Jag äter sedan tidigare inte gluten, socker. Jag dricker inte kaffe heller. Det blir alltså en lite enklare övergång och kanske inte lika mycket utrensningssymtom som för länge sedan.

Jag fick instruktionen att börja fruktfasta igår och det gjorde jag. D v s jag drack mycket vatten och vid fyra tillfällen drack jag olika juicer. Det var inte förrän i morse när jag vaknade som jag insåg att fruktfasta nog betyder att bara äta frukt. Att jag alltså  inte behöver hålla mig bara till flytande föda, juicer.

För en person som jag som älskar frukt och normalt bara äter äpplen och bär för att hålla nere sockermängden var det en sann högtidsstund att äta en stor fruktsallad till lunch idag. Wow. Jag hade glömt hur gott det är!! Jag hittade faktiskt ekologiska äpplen, apelsiner, bananer och vindruvor  hos min lokale ICA-handlare. Fantastiskt. Förutom frukten till lunch fortsätter jag med flytande juicer idag. Lika bra att vänja sig/kroppen.

RåsaftscentrifugI förra veckan införskaffade jag en råsaftscentrifug. Jag tycker normalt sett att det är slöseri att slänga bort frukt-/grönsaksköttet och har därför mest gjort smoothies med hjälp av min mixer. Inför fastan insåg jag att det nog var en idé att införskaffa en råsaftscentrifug. Jag blev rekommenderad en som skulle vara bra, i alla fall tillräckligt bra (700 W) och som just nu är på extrapris hos Kjell & Company för 199 kr. Ja, du läste rätt. 199 kr. Otroligt billigt. Och den funkar bra. Jag gjorde bl a morotsjuice igår och det gick som en dans. Den är dock stor och tung. Imorgon blir också en juice- och fruktsalladsdag. På torsdag börjar själva tarmreningen (om leveransen med Schenker fungerar).

Hawaiinsk tarmrening är en metod med sitt ursprung på Hawaii och inom ayurveda. Jag kommer att berätta mer om den senare, men i korthet går den ut på att jag under åtta dagar dricker juicer blandade med örter och en speciell “lera” fyra gånger om dagen. ”Leran” sväller och fyller tjocktarmen. Varje morgon börjar kl 6 med att jag dricker 2 liter kroppstempererat saltvatten – snabbt. Då ändras det osmotiska trycket så att vattnet går via tarmarna i stället för via urinvägarna, lossar placket, beläggningar och sköljer ut dessa. Därefter dricker jag 4 liter vanligt vatten – också kroppstempererat – som sköljer och balanserar. Det blir spännande.

Med den här tarmreningen – när tarmplacket försvinner – lär man öka tarmens effektivitet. Mer näring kan tas upp och maten passerar snabbare. Slaggprodukter avlägsnas bättre innan gifter hinner bildas. Dessutom balanseras PH-värdet. Det är en rening både mentalt, emotionellt och fysiskt. 75 % av immunsystemet finns i tarmen och en ren tarm är grunden för god hälsa. Så många obalanser och sjukdomar har sin grund i magen. Själv gör jag det för att ge kroppen större chans att ta hand om den inflammation som orsakar min feber och som äter vita blodkroppar. Ännu ett försök att ge kroppen bättre förutsättningar att klara av sina alla uppgifter. Jag vill verkligen hjälpa kroppen på alla sätt jag kan.

Jag har gjort detta två gånger tidigare. Första gången hos GUA (Georg och Ulla-Li Arvidsson) i Bjuråker. De gjorde tarmreningen tillgänglig för gemene man i Sverige och började redan 1985. På Hawai gör man detta regelbundet för att rensa ut avfallsprodukter. Georg och Ulla-Li var mycket seriösa och kunniga. Över 3000 personer genomgick tarmreningen hos dem. Det kändes tryggt och skönt att göra det under deras kunniga och erfarna ledning. Det ingick också lite behandlingar, föredrag m m.

Myndigheterna blev allt hårdare mot dem. De fick inte ta med några hälsofördelar eller användarberättelser i sin marknadsföring och de valde till slut att stänga här och flytta hela verksamheten till Spanien.

Juice på rödbetor, äpplen, granatäpple och ingefära

Juice på rödbetor, äpplen, granatäpple och ingefära

 

Jag har nog aldrig mått så bra som när jag kom hem efter de åtta dagarna. I min grupp var det en kvinna som hade haft konstant huvudvärk i många år som blev helt bra av kuren. En annan var mycket allergisk bl a mot hö. Han gick och la sig i hö efter kuren utan den minsta reaktion.

Tack var sitt stora klientunderlag kunde de också sammanställa resultaten av hälsoenkäterna före, efter och en tid efter kuren. Här är lite av det de kom fram till.

 ”Under åren 1992-1996 fann man oberoende av diagnos att 84 % blev helt eller delvis besvärsfria. Hos återstoden, 16 % påvisades inga förbättringar. Under 1996 undersöktes också mer specifikt tre typer av sjukdomstillstånd: förstoppning, fibromyalgi och kronisk trötthet.

 Behandlingsresultatet var likartat för de tre kategorierna.66 -72 % blev helt besvärsfria efter kuren. 17-22 % hade ingen förbättring. 4-15 % kunde notera en del förbättringar. Här görs också tillägget att en möjlig bakomliggande orsak till sjukdomarna kan vara en hög belastning av kvicksilver.” Citat från NEXUS, årgång 2, nr 4 1999

Här kan du läsa hela artikeln.

Vill man göra kuren idag för första gången kan man åka till trakterna utanför Härnösand där Johan Wahlström anordnar tarmreningsgrupper. Här är hans hemsida. Det känns lite speciellt att för första gången göra det här själv och det känns fint att få dela det med er. Jag kommer ihåg att jag ofta kräktes av saltvattnet t ex. Det ska man ju helst inte göra eftersom vattnet behövs. Får se hur det går den här gången. Efter min första gång hos GUA gjorde jag det en gång till på dåvarande Hällungen, numera Solhälla Kursgård för Desmond O´Rafferty. Det var också mycket bra. Det måste minst ha varit 15 år sedan. En fördel med att göra det i ensamhet är att man inte behöver sitta på tunnan med många andra. :)

Fortsättning följer … Håll tummarna för mig!

 

Hawaiian Colon Cleansing on its way

Now I have taken the first steps towards the Hawaiian colon cleansing that will start in a few days. 12 days ago I stopped eating meat. Continued with eggs, some cheese and whipped cream. I already don´t eat gluten or sugar. I do not drink coffee either. So it may be a bit easier transition and maybe not as much symptoms of the cleansing that long ago.

I got the instruction to start fruit fasting yesterday and I did. Ie I drank a lot of water and four times I drank various juices. It was not until this morning when I woke up I realized that fruit fasting only means to only eat fruit. So I don´t need to stick to only liquid food, juices just yet.

For a person like me who loves fruit and normally only eats apples and berries to keep down the amount of sugar, it was a true feast to eat a large fruit salad for lunch today. Wow. I had forgotten how good fruit tastes!! I actually found organic apples, oranges, bananas and grapes in my local ICA retailers. Amazing. Besides the fruit for lunch, I continue with the juices through the day today. Might as well get used to it.

Last week I bought a juice extractor. I normally think that it’s a waste to throw away the fruit / vegetable meat and have mostly made ​​smoothies using my blender. I realized that it probably was an idea to purchase a juice extractor. I was recommended one that would be good, at least good enough (700 W), which is currently on special offer at Kjell & Company for 199 kr. Yes, you read that right. 199 kr. Incredibly cheap. And it works fine. I for instance made a carrot juice yesterday and it went like clockwork. However, it is big and heavy. Tomorrow will also be a juice and fruit sallad day. On Thursday, the colon cleansing starts.

Hawaiian colon cleansing is a method that originated in Hawaii and within Ayurveda. I will tell you more about it later, but in short it is about drinking juice mixed with herbs and a special “mud” four times a day for eight days. The  “clay” swells and fills the colon. Each morning at 6 I will drink 2 liters of body temperature salt water – quickly. This changes the osmotic pressure so that the water goes through the intestines instead of through the urinary tract, loosens the plack, coatings and washes out these. Then I will drink 4 liters of plain water – also body temperature – that washes and balances. It will be exciting.

This bowel cleansing – when the plack disappears – it is said that it improve the gut efficiency. More nutrients can be taken up and the food passes quickly. Waste products are removed better before goison has time to form. Furthermore it balances the pH. Purification takes place both mentally, emotionally and physically. 75% of the immune system is in the intestines, and clean intestines are the foundation of good health. So many imbalances and diseases are rooted in the stomach. Myself I do it to give the body a better chance to take care of the inflammation causing my fever and eating  the white blood cells. Yet another attempt to give the body greater ability to cope with all that is going on. I really want to help the body in any way I can.

I have done this twice before. The first time at GUA (Georg and Ulla-Li Arvidsson) in Bjuråker. They made colon cleansing available to the common man in Sweden and started back in 1985. In Hawaii they do this regularly to clear out waste products. Georg and Ulla-Li were very serious and knowledgeable. Over 3000 people underwent colon cleansing with them. It felt safe and comfortable to do it under their knowledgeable and experienced management. There were also some treatments, lectures, etc..

The authorities became reallyhard on them. They were not allowed to mention any health benefits or user stories in their marketing and they eventually chose to close down in Sweden and move the entire operation to Spain.

Juice from beets, apples, pomegranate and ginger

I have never felt so good as when I got home after those eight days. In my group there was a woman who had had constant headache for many years which was completely gone after the treatment. Another was very allergic to hay, among other things. He lay down in the hay after the cleansing without the slightest reaction.

Thanks to their large client base, they could also combine the results of health surveys before, directly after and after a period of time after the cleansing. Here is some of what they came up with.

  “In the years 1992-1996 it was found that regardless of diagnosis 84% became totally or partially trouble free. In the remainder, 16% demonstrated no improvement. In 1996 more specifically three types of conditions: constipation, fibromyalgia and chronic fatigue were analyzed.

 Treatment outcomes were similar for the three kategorierna. 66 -72% were completely symptom-free after the cure. 17-22% had no improvement. 4-15% could notice some improvements. Something to consider is that a possible underlying cause of diseases can be a heavy load of mercury. “Quote from NEXUS, Volume 2, No. 4 1999

(If you want to take the treatment today for the first time, you can go to the area outside Härnosand where Johan Wahlstrom organizes colon cleansing groups. Here is his website.)

It feels a bit special for the first time to do this by myself and it’s great to share it with you. I remember that I often vomited when I drank the salt water for example. Which is not so good since you need the water. We’ll see how it goes this time. After my first time at GUA, I did it again at  a later date at what was then called Hällungen, now Solhälla Kursgård for Desmond O’Rafferty. It was also very good. It must have been at least 15 years ago. One advantage of doing it alone is that you do not have to sit on the bucket with many others. :)

Continued … Keep your fingers crossed for me!

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco