Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Kan livet få upplevas enkelt?

| 2 Comments

Det enkla är det sköna. I mitt liv betyder det mindre fokus på analyser och tolkningar av det som upplevs. Jag trodde att jag behövde förstå det som upplevs i kroppen. Jag trodde att jag behövde sätta in den nuvarande tanken i ett sammanhang. Det var naturligt att vara uppmärksam på vilka upplevelser som var här i stunden. Jag hade tränat mig att vara medveten om vilken tanke som var här. Att ifrågasätta hur jag mådde och vad det betydde. En ständig inre monolog eller kanske snarare dialog för det var som om flera olika röster pratade med varandra. Så tröttsamt. Till slut får det helt enkelt vara nog.

Det var så uppenbart att det inte ledde någon vart. Livets enkelhet innebär att ju mindre jag försöker kontrollera, analysera, fixa och dona desto självklarare, enklare och mindre komplicerat blir allting. Det finns en naturlighet som ligger inbyggd i livet. En naturlighet som blir uppenbar i naturen runt omkring oss, men som vi så lätt missar när det gäller oss själva. Kroppen/sinnet är vårt verktyg. Utan det hade inga upplevelser varit  möjliga. Men jag är varken min kropp eller mitt sinne. Kroppen/sinnet upplevs i och som det jag är.

Första blåsippan såg jag i tisdags i Ljungby.

Blåsippan ute i backarna står. Niger och säger att nu är det vår!

Även sedan jag började med olika tekniker för att må bättre, förstå sinnet och lära mig hantera att vara Eva fortsatte fokuset på Eva. Fokuset på vad Eva tycker, känner och upplever. Det är på det sättet historien om en personlighet som är kropp och sinne upprätthålls. Just nu när fingrarna enkelt flyttar sig mellan tangenterna, när seendet av skärmen och vagt det som omger den och hörandet av klappret på tangentbordet är här finns ingen upplevelse av någon som gör något. Det sker enkelt och naturligt. En tanke om det ska stå så här eller så här dyker upp. Den identifierar eller beskriver inte en speciell person. Bara upplevs som den är. Det tycker jag är enkelheten i tillvaron. Alltid närvarande bara lätt att glömma bort. Öppenhet är inte något vi gör. Det är det vi är.

Det betyder inte att det som dyker upp inte upplevs. Tvärtom. Det blir så mycket enklare att bara låta kroppssensationerna få kännas fullt när de inte behöver tolkas, beskrivas eller få någon etikett. De är. Det är så med kroppen. Den har massor av sensationer mest hela tiden. Det ska inte vara annorlunda. Det är helt enkelt som det är. De blir läskiga när jag fokuserar på en historia om vad de betyder, var de kommer ifrån, vad jag behöver göra åt dem eller när jag helt enkelt gör något annat för att slippa känna dem. Då upplevs livet komplicerat och skrämmande. Då uppstår illusionen att jag har ett förflutet och en framtid när det enda som någonsin existerat är detta tidlösa ögonblick. Annars får sensationer som jag t ex kallar rädsla utforskas, upplevas rakt av och då är inte ens rädsla skrämmande. Bara är! Som allt annat också.

HängenDet intressanta är att då lägga märke till hur allting förändras hela tiden. Varje upplevelse, intryck, sensation avlöses av en annan hela tiden. Ena sekunden en tanke om att livet känns tungt, en kroppssensation som bekräftar den tanken. Nästa millisekund seendet av rummet, hörandet av ljuden i örat. Efter det en känsla, en kroppssensation, som direkt beskrivs som “lycka” av nästa tanke. Om jag följer med i historien om att livet känns tungt missar jag kanske upplevelsen som sinnet definierar som lycka. Då är jag övertygad om att jag har varit deprimerad en längre stund. 

Ja, det var vad som skrevs ner nu. :)

Julros Ikväll kommer min dotter på besök över helgen. Vi ska fira hennes födelsedag som var förra veckan. Det ska bli så himla roligt! Det var länge sedan sist. Hon är en helt underbar person och vi har alltid så givande möten. De senaste dagarna har varit vårlikt ljuvliga. En hel del har blivit gjort i trädgården. Bl a har jag klippt ner min stora perennrabatt och lagt på mitt svarta guld – trädgårdskompost blandad med Bokashi. Det är skönt att få på det innan perennerna har hunnit bli för stora. Ogräsen visar upp sin enorma växtkraft. Jag har massor av myror på altanen och jag ser var de tar sig in i huset. Men inga fler myror har dykt upp inomhus sedan jag sprayade ut röd cedern. Tacksam.

Det svarta guldet!

Det svarta guldet!

Detta rika liv … ögonblick för ögonblick. Ha en underbar helg!!!

 

Can the simplicity of life be allowed to be experienced?

Simplicity is beauty . In my life , it means less focus on the analyzes and interpretations of what is experienced. I thought that I needed to understand what is experienced in the body I thought that I needed to put the current thought in a context. It was natural to pay attention to the experiences that were here at the moment. I had trained myself to be aware of what thought that was here . Questioning how I felt and what it meant. A constant inner monologue, or rather dialogue for it was as if several different voices were talking to each other. So tiresome. In the end, I simply had enough.

It was so obvious that it did not lead anywhere. Life’s simplicity means that the less I try to control , analyze, fix and manage the clearer, simpler and less complicated everything becomes . There is a naturalness that is built into life. A naturalness which becomes evident in nature around us, but that we so easily miss when it comes to ourselves. The body / mind is our tool. Without it no experiences are possible. But I’m not my body or my mind. The body / mind is experienced in and as what I am.

Even since I started using different techniques to feel better, to understand the mind and learn to handle being Eva, the focus on Eva continued. The focus on what Eva thinks , feels and experiences. That ‘s the way the story of a personality that is a mind and a body is maintained. At this moment when my fingers easily move between the keys, when the seeing of the screen and vaguely what surrounds it and the hearing of the clatter of the keyboard is here, there is no experience of someone who is doing something. It is easy and natural.A thought that it should be like this or like that pops up . It does not identifys or describe a specific person. It just is experiences as it is. I think this is the simplicity of life. Always present, just easy to forget . Openness is not something we do. It is what we are.

It does not mean that what whatever emerges is not experienced . On the contrary . It becomes so much easier to just let the body sensations be felt fully when they do not need to be interpreted , described, or labeled . They simply are. It is like this also with the body. It has lots of sensations all the time. It should not be any different. It is simply what it is. They get scary when I focus on a story about what they mean, where they come from , what I need to do about them or when I simply do something else to avoid experiencing them. That´s when life is experienced as being complicated and daunting. This creates the illusion that I have a past and a future when the only thing that has ever existed is this timeless moment . Otherwise when sensations that I for instance call fear are explored, experienced outright – then not even fear is scary. Just is! Like everything else , too.

What is interesting is that when noticed everything is constantly changing. Every experience, impression, sensation is relplaced by another all the time. One minute the idea that life feels heavy, a body sensation that confirms that idea. Next millisecond vision of the room, hearing the sounds in the ear. After that, a feeling , a bodily sensation , which immediately is described as “happiness” by the next thought . If I go with the story life feels heavy and, I might miss the experience which the mind defines as happiness. Then I am convinced that I have been depressed for a long time .

Yes, this is what was written now. :)

Tonight, my daughter is coming to visit for the weekend. We will celebrate her birthday which was last week. It will be so much fun! It was a long since last timewe met . She is a wonderful person and we always have such rewarding meetings. The past few days have been spring-like lovely. A lot has been done in the garden. Among other things, I have cut down my perennieals and distributed my black gold – the garden compost mixed with Bokashi . It’s nice to get it out before the perennials have become too big. Weeds shows off their enormous life force. I have a lot of ants on the patio and I see where they enter the house. But no more ants have appeared indoors since I sprayed with red cedar . Grateful!

This rich life … moment by moment . Have a wonderful weekend !

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco