Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Kobra, läkarbesök, katthem och utflykt

| 0 comments

Flicka med tårar

Pappa med dotterDagens morgonpromenad var den första på en knapp vecka och också den sista det här året i Poona. När jag kom ner utanför mitt hus var det stor dramatik. En kobra hade hittats och infångats vid grannhuset. Den låg nu i en stor burk som en man senare stoppade i sin ryggsäck. Han skulle därefter åka till en skog och släppa ut ormen. Det var häftigt att se den här vackra skapelsen. Ett bett från en kobra är supergiftigt. Om man blir biten och inte kommer till läkare inom två timmar dör man. Skönt med andra ord att se den i en burk. I vetskapen om att den snart skulle få leva fritt i naturen igen.

KobraEfter promenaden träffade jag den ayurvediske läkaren för tredje gången. Han var nöjd med hur utrensningen går och upplevde att jag hade blivit bättre. Blodprovet visade – inte oväntat – att jag inte har tuberkulos. Jag fick medicin med mig hem för tre månader. Några naturliga piller som hjälper kroppen med febern och några andra som rensar ut tungmetaller, kelerar. Det var okej sa han att jag inte fortsätter med den här stränga dieten. Det var ju tur tycker jag. Jag äter gärna mycket ägg t ex.

På eftermiddagen åkte jag med tio andra från gruppen och Dolano på besök till hennes katthem. Den största delen av det deltagare betalar för att vara med under Last Satsang i fem veckor (ca 5.700 kronor) går till katthemmet. Dolano är stor djurvän och älskar katter. Hon har inte startat hemmet själv, men tagit över det när den tidigare ägaren inte längre kunde. Här bor 45 katter i en stor villa som är helt inredd för katternas behov. Personal finns som tar hand om katterna på ett kärleksfullt sätt. Det finns också en hund här, Tami. Den hoppar omkring på tre ben eftersom läkarna satte fast det fjärde benet på fel håll efter en olycka. Helt otroligt!!! På bilden ser du att det ena bakbenet har leden på fel håll. Den verkar dock ha det riktigt bra och trivas med all omvårdnad och alla kattvänner.

Kurt och hund

Stilig kattJag vill förresten gärna berätta om en utflykt jag gjorde för några dagar sedan. En väninna och jag hyrde en riksha i tre timmar och åkte på en egen lite sightseeing. Det var jätteroligt och intressant. Vi började med att besöka ett grottempel från 700-talet, Pataleshwar Cave Temple. Det var så vackert och starkt. Jag fick tårar i ögonen av att se en man hängivet ägna sig åt att ta hand om en Shiva-staty i brons i form av en stor kobra. Den tvättades, smyckades med blommor och något stoft, renades med rökelse och böner. Allt på ett så berörande och fullständigt kärleksfullt sätt.

Cave temple 4Därefter åkte vi till Shivaji Market. Här var det maxat med dofter, färger, ljud, liv och rörelse. Vi hoppade över huset där det såldes kött av förklarliga skäl.  Det är en sådan njutning att sakta gå längs med alla olika stånd, höra alla samtal, möta människors blickar, ta in alla olika intryck.

Fruktstånd, Shivaji marketVi avslutade med ett besök på Aga Khan-palatset. En stor vacker byggnad där Mahatma Gandhi satt fängslad med sin fru i två år. Båda har sina samadhis (gravar) här. Det finaste med besöket var den stora stillhet som rådde i den gröna, vackra parken runt huset. Det var verkligen passande att den fredsälskande Gandhi är begravd på en så fridfull plats. En oas mitt i alla stora hus och gator runt omkring.

Aga Khan PalaceEn dag när jag var ute och gick vid floden såg jag den här fantastiska fågeln. Det ser ut som en flamingo, fast fjädrarna är inte rosa. Men näbben och benen stämmer med hur en flamingo ser ut.  Det var i alla fall mäktigt att bara sen den stå där och lugnt äta vad den kunde hitta.

Ståtlig fågelJag har fler bilder som jag inte har delat i bloggen, bl a ansikten som jag kommer att lägga upp på Fb om du är intresserad av att se på dem. Två olika album, ”Faces of India” och ”Flavors of India”. Det har varit en stor gåva att få “föreviga” det som ständigt är i förändring. Undrar om det går att fortsätta att fota främlingars ansikten i Sverige. Kanske inte.

Dagen går fort och med lite fixande och packande blir klockan snart 22 då taxin hämtar. Det tar ca 4 timmar till Mumbai med taxi. Enklare och skönare än att ta sig ut till Poonas flygplats och flyga till Mumbai. Mitt plan går inte förrän vid 6 imorgon bitti så det blir en natt på flygplatsen.  Hemma igen på måndag kväll.

Tack för att du har varit mitt resesällskap de här fem veckorna. Det har varit en alltigenom underbar resa. Jag är oerhört tacksam för ALLT.

Erbjudande

Om du bokar fyra handledningstillfällen via Skype i vår betalar du endast för tre, totalt 1.500 kronor. Gäller för privatpersoner fram till 15 mars.

 

Cobra, doctor´s visit, cat home and excursion

Today’s morning walk was the first in a week and also the last one this year in Poona . When I came outside my house, there was great drama going on. A cobra had been found and captured by the neighboring house . It was now in a large jar  that a man later stuffed in his backpack . He would then go to a forest and let out the snake. It was awesome to see this beautiful creation. A bite from a cobra is super toxic. If one is bitten and not go to a doctor within two hours you die. Nice other words, to see it captured. While knowing that it would soon be allowed to roam freely in the wild again .

After the walk , I met the ayurvedic the doctor for the third time . He was pleased with the detox and felt that I had gotten better. The blood test showed – not surprisingly – that I do not have TB. I got medicine to bring home for three months. Some natural pills that help the body with fever and some others who cleans out heavy metals, chelates . It was okay , he said that I do not continue with the strict diet. That was lucky I think. I like to eat a lot of eggs , for example .

In the afternoon I went with ten others from the group and Dolano on a visit to her cat home. The biggest part of the cost to participate in the Last Satsang for five weeks from the participants (about 5,700 SEK) goes to finance the cat home. Dolano is great animal lover and love cats . She has not started the home herself, but took over when the previous owner could no longer continue doing it. The cat home has 45 cats in a large villa that is completely furnished for the cats’ needs. The staff are caring for the cats in a loving way . There is also a dog here, Tami . It jumps around on three legs because the doctor fastened the fourth leg in the wrong direction after an accident. Absolutely incredible! The picture shows that one hind leg is in the wrong direction. It seems to be very happy though with all the care and with all the cats

I would like to tell you about a trip I made a few days ago . A friend and I rented a rickshaw for three hours and went on our own little sightseeing tour. It was really fun and interesting. We started with a visit to a cave temple from the 8th century, Patelshwar Cave Temple. It was so beautiful and touching. I got tears in my eyes to see a man dedicated devote himself to take care of a Shiva statue in bronze in the form of a large cobra. It was washed , adorned with flowers and some dust, purified with incense and prayers. Everything in the most devoted and completely loving way.

We then went to Shivaji Market. It was a huge dish of smells, colors , sounds, hustle and bustle . We skipped the house where they sold meat for obvious reasons . It is such a pleasure to slowly walk along with all the different stalls, hear all the conversations, meet people´s eyes, taking in all the various impressions.

We ended with a visit to the Aga Khan Palace . A large beautiful building where Mahatma Gandhi was imprisoned with his wife for two years. Both have their samadhis ( graves ) here. The best part of the visit was the great stillness that prevailed in the green , beautiful park around the house. It was certainly fitting that peace-loving Gandhi is buried in such a peaceful place. An oasis in the middle of all the great houses and streets around it.

One day when I was out walking by the river, I saw this amazing bird. It looks like a flamingo , although the feathers are not pink. But the beak and legs are consistent with how a flamingo looks. It was certainly impressive to just see it standing there quietly eating what it could find.

I have more pictures that I have not shared in the blog , including the faces that I will post on Fb if you want to look at them. Two different albums, ” Faces of India” and ” Flavors of India “. It has been a great gift to somehow make the constant change of life more permanent as in a photo. Wondering if it ‘s going to be possible to continue to shoot strangers’ faces in Sweden . Maybe not.

The day goes fast and with a little fixing and packing it will soon be 10 o´clock which is when the taxi will pick me up. It takes about 4 hours to Mumbai by taxi. Easier and more comfortable than going  to Poona airport and fly to Mumbai. My plane is not leavning until 6 in the morning so it will be a night at the airport. Home again on Monday night.

Thank you for being my my travel companion these five weeks . It has been a great trip in every aspect. I am extremely grateful for EVERYTHING .

Offer

If you book four coaching sessions via Skype you will only have to pay for three , a total of 1,500 SEK.  It applies to individuals (not corporate clients) and is open until March 15.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco