Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Kokosolja och mer om mitt Indien

| 0 comments

Glad kvinna LNu har jag redan varit här i en vecka. Dagarna börjar få sin invanda rutin kring mötena med Dolano varannan dag. De dagarna blir det härliga promenader i området på förmiddagen. Det är då jag tar de flesta bilderna. Det är så stilla och lugnt på gatorna mellan North och South Main Road. Ett vilsamt lugn. Gatorna kantas av stora banyanträd med sina karakteristiska luftrötter. Någon enstaka bil, motorcykel – eller som idag – häst.

Lane 4 LVart man går är det hundar. Här i Koregaon Park händer det att man ser någon som är ute och går med hund i koppel. Annars lever de vanligtvis helt fria på gatorna. Det är sällan man ser några som är riktigt magra så det är tydligt att de får mat. Dels finns det förstås massor av matrester att rota i. Dels finns det vänliga människor som matar dem. Som den här mannen som jag träffade på i morse. Han stannade med sin motorcykel och gav hundarna mat. Det var ris uppblandat med något annat. Kanske inte det mest näringsrika, men hundarna var glada och glufsade i sig för fullt. De har förstås inte heller tillgång till veterinärvård. Det är inte ovanligt att se hundar hoppa runt på tre ben.

Hundmataren LInnan jag åkte hemifrån träffade jag en kvinna med hälsoproblem. Vi började prata om värdet av att äta kokosolja. Hon berättade glad och stolt att det åt hon varje dag. Den som var paketerad i silverfärgade paket. Ooopps. Det kändes trist att berätta att det är inte det kokosfett som säljs i de här paketen som åsyftas när man pratar om kokosoljans goda effekter. I kokosfettet i silverpaket har alla omättade fettsyror ändrats till mättade för att förbättra hållbarhet och konsistens. (Här är en länk till de svar som Unilever – som gör kokosfettet i det silvriga paketet – Biofood och Holistic gav på frågor om sitt kokosfett.) Man har också deodoriserat fettet för att små partiklar t.ex. metaller, fria fett syror, färgrika ämne har påverkan till smak, färg och hållbarhet.  Inte bra!

Det är alltså den ekologiska, extra virgin, jungruoljan som är kallpressad från färska kokosnötter som man menar när man pratar om kokosoljans hälsoeffekter. När jag var på näringsmedicinsk utbildning för ett tag sedan fick jag lära mig hur viktigt det är att den är gjord från just färska kokosnätter. Det är denna olja som smakar mycket kokos och som är vit till färgen.  Jag ser att t ex Biofood skriver att deras kokosfett är gjord från torkade kokosnötter som har deodoriserats genom ångning. Den smakar alltså inte lika mycket kokos som de som är gjorda på färska kokosnötter. Jag vet inte vad jag ska tro. Men fortsätter för säkerhets skull med Holistics som är gjord från färska kokosnötter. Den vet jag är ren och bra.

Fikapaus LPå kursen som jag precis nämnde var en kvinna med vars man har Alzheimers. Hon märkte direkt en positiv förändring på hans tillstånd när hon började ge honom kokosolja. Nu följer hon ett program från boken “Stop Alzheimer Now” som bl a innehåller stora mängder koksolja och hennes man är i princip bra idag. Det är helt otroligt tycker jag. Vi fick lära oss att om vi vill förebygga Alzheimers och andra demenssjukdomar är minst 2 msk kokosolja om dagen en viktig del. Det tar jag gärna. Det smakar gott och är lätt att använda i matlagning. Kokosoljan är dessutom en av de oljor som tål upphettning allra bäst. Olivolja gör det t ex inte alls. Den passar bäst i dressingar och andra kalla anrättningar. Själv steker jag nästan alltid i kokosolja.

Kokosolja har också visat sig höja vårt HDL-kolesterol, det goda kolesterolet. Vilket alltså är bra!

Om jag lagar något där jag tycker att det smakar bättre med smörsmak använder jag ghee. Ghee är skirat smör där man vid kokning skummar bort den proteinrika smörmassan. Den innehåller 100 % smörfett till skillnad från vanligt smör som innehåller ca 82 %. Den smakar lite mer nötaktigt än vanligt smör. Den tål också upphettning bra. Om den lagras lufttätt håller den länge utan nedkylning eftersom enzymerna har kokats bort. Kanske är det en av anledningarna till att den används mycket i indisk matlagning där många inte har kylmöjligheter. Inom ayurveda används den bl a vid utreningsar och anses vara mycket hälsosam. Jag har varit med om flera dagar då man bara intagit ghee. Inte så roligt! Man kan t ex blanda det i teet.

Man som läser tidningen LJag läste för ett par dagar sedan ett blogginlägg där författaren hävdade att kokosolja inte var så nyttigt som man fick höra eftersom det inte innehöll så mycket omega 3 fett som en del andra oljor. Det är klart att det är bra att äta varierat och även inkludera t ex oliv- eller rapsolja, avokado och nötter i kosten.  Jag tror dock att kokosoljan har andra kvaliteter som inte bara hör ihop med fettsammansättningen.

Det finns bl a en undersökning som visar att kokosolja dödar en viss bakterie som finns i munnen och som är en av orsakerna till tandlossning. Här i Indien rekommenderar man oilpulling. Det har man hållt på med i tusentals år. Det finns också studier som visar på värdet av detta. Det innebär att man tar en matsked (i början mindre) i munnen och “skjuter” oljan fram och tillbaka mellan tänderna i 15-20 minuter. Därefter spottar man ut oljan (inte i vasken eller avloppet som lätt blir igensatt) och sköljer munnen noga. Bäst är att göra detta på morgonen innan man har ätit eller druckit något. Det lär göra tänderna vitare, döda bakterier och stärker tandköttet. Man kan även göra oilpulling med t ex sesamolja, men själv tycker jag att det smakar bäst med kokosolja. När jag dessutom läst om undersökningen som visar på dess bakteriedödande effekt i munnen känns det bäst. Nu talas det ju dessutom mycket om att inflammation i kroppen kan komma från munnen. Att bakterier cirkulerar med blodet från munnen och tänderna. Tandhälsan blir helt plötsligt mycket viktigare!

Kokosolja är dessutom ett billigt och enkelt sätt att ta hand om hud och hår. Det fungerar jättebra som hudkräm. Man kan tillsätta några droppar essentiell olja för doftens skull. Man kan också blanda ut med bikarbonat, MSM och eller kolloidalt silver för ännu bättre effekt. Det gäller dock att välja en bra olja med hög kvalitet. En sådan som man gärna skulle vilja äta. För det är ju det huden gör – äter det vi sätter på den. Kan vi inte äta våra hudprodukter bör vi nog inte sätta dem på huden heller. Det låter logiskt i mina öron i alla fall.

Det finns säkert mycket mer att säga om kokosolja och det här vad jag kom på just nu. Jag har redan gjort av med nästan hela innehållet i flaskan med kokosolja, 500 ml. Det blir en smaskens smoothie till frukost (kl 13) med Holistics proteinpulver med päronsmak, chiapsyll (bl a chiafrön och psylliumfrön) och kokosolja. Både mättande och riktigt gott. Nu får jag nog köpa lite ghee att steka i. Det blir lite dyrt annars.

Ha det riktigt bra just där du är!

 Coconut oil and more about my India

I have already been here for a week. The days start getting their familiar routine around the meetings with Dolano every other day. Those days have lovely walks in the area in this morning. That’s when I take most pictures. It is so peaceful and quiet in the streets between North and South Main Road. A restful peace. The streets are lined with large banyan tree with its characteristic air roots. An occasional car, motorcycle – or today – horse.

Wherever one goes, there are dogs. Here in Koregaon Park, it happens that you see someone who is walking the dog on a leash. Otherwise, they usually live totally free on the streets. It is rare to see skinny dogs so it’s clear that they get food. One things is that there are of course plenty of leftovers to poke around in. Secondly, there are friendly people who feed them. As this man I met on this morning is doing. He stopped with his motorcycle and gave the dogs food. They got rice mixed with something else. Perhaps not the most nutritious food, but the dogs were happy and gobbled it up. They don´t have access to veterinary care of course. It is not uncommon to see dogs jumping around on three legs.

Before I left Sweden, I met a woman with health problems. We started talking about the value of eating coconut oil. She told me happy and proud that she ate it every day. It was packaged in silver package. Ooopps. It felt sad to tell her that it is not the coconut fat sold in these packages that we refer to when talking about coconut oil’s beneficial effects. In the coconut fat in silver package  all unsaturated fatty acids has been changed to saturated changed to improve the durability and consistency. (Here’s a link to the answers Unilever – which makes coconut fat in the silver package – Biofood and Holistic gave to questions about his coconut.) It has also been deodorized because small particles such as metals, free fatty acids, colorful substance has influence on the taste, color and durability. Not good!

It is thus the organic, extra virgin oil that is cold pressed from fresh coconuts that we mean when we talk about coconut oil’s health benefits. When I was at a workshop in nutritional medicine a while ago I learned how important it is that it’s made from very fresh coconut nuts. It is the oil that tastes very much coconut and which is white in color. I see that for example Biofood writes that their coconut oil that it is made from dried coconuts that have been deodorized by steaming. It tastes not as much coconut as those made from fresh coconuts. I do not know what to believe. But I continue to be on the safe side with Holistics oil that is made from fresh coconuts. It knows I’m clean and good.

In that workshop was a woman whose husband has Alzheimer’s. She immediately noticed a positive change in his condition when she started giving him coconut oil. Now she follows a program from the book “Stop Alzheimer’s Now”, which among other things contains large amounts of coconut oil and her husband is basically well today. It’s amazing I think. We learned that if we want to prevent Alzheimer’s and other dementias we need to take least 2 tablespoons of coconut oil a day. That I do happily. It tastes good and is easy to use in cooking. Coconut oil is also one of the oils that can withstand high temperatures best. Olive oil, for example, does not at all. It fits best in dressings and other cold dishes. Personally  I almost always fry in coconut oil.

Coconut oil has also been shown to raise our HDL cholesterol, the good cholesterol. Which of course is great!

If I cook something where I think it tastes better with butter flavor, I use ghee. Ghee is clarified butter which when boiled has had the protein-rich butter mass skimmed off. It contains 100% butterfat unlike ordinary butter that contains about 82%. It tastes a little more nutty than usual butter. It also tolerates heat well. If stored airtight it keeps for a long time without cooling because the enzymes have been boiled away. Maybe it’s one of the reasons that it is widely used in Indian cooking, where many do not have refrigeration options. In Ayurveda, it is used among others in detox and is considered very healthy. I have been through several days when I just had ghee to drink. Not so much fun! One can e.g. mix it in tea. .

I read a few days ago a blog post where the author claimed that coconut oil was not as useful as we have been told because it did not contain as much omega-3 fat as some other oils. It is clear that it is good to eat varied and also include for example olive or canola oil, avocados and nuts in your diet. However, I believe that coconut oil has other qualities that are not only associated with its fat composition.

There is a study that shows that coconut oil kills certain bacteria found in the mouth and that is one of the causes of tooth loss. Here in India oilpulling is recommended. It has been used for thousands of years here. There are also studies that demonstrate the value of this. It involves taking a tablespoon of coconut oil (in the beginning less) in the mouth and “push” the oil back and forth between the teeth for 15-20 minutes. Then spit out the oil (not down the sink or drain that can easily become clogged) and rinse the mouth thoroughly. It is best to do this in the morning before you have had anything to eat or drink. It supposedly whitens teeth, kills bacteria and strengthens the gums. You can also do oilpulling with, for example, sesame oil, but I think it tastes best with coconut oil. Also when you know about the survey which shows the bactericidal effect in the mouth. Now when there is a lot of information about how inflammation in the body can come from your mouth. That bacteria circulatas in the blood from the mouth and teeth. Dental health is suddenly much more important!

Coconut oil is an inexpensive and easy way to take care of skin and hair. It works great as moisturizer. You can add a few drops of essential oil for fragrance. You can also mix this with bicarbonate, MSM and or colloidal silver for even better effect. It’s important to choose a good oil of high quality. The type  you would like to eat. For this is what the skin does – eats whatever we put on it. If we can´t eat our skin products we should probably not put them on the skin either. That makes sense to me anyway.

There are certainly a lot more to say about coconut oil and this is what I came up with right now. I have already used up most of the contents of the bottle with coconut oil that I bought a week ago, 500 ml. I have a yummy smoothie for breakfast (at 13) with Holistics protein powder with pear flavor, chiapsyll (including chia seeds and psyllium) and coconut oil. Both filling and really tasty. Now I will get some ghee to fry in. It gets a bit expensive otherwise.

Have a really good right where you are!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco