Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Kontinuitet

| 0 comments

Tankar, känslor, kroppssensationer, synintryck, hörselintryck och alla andra sinnesförnimmelser kommer och går. Ändå finns det kontinuitet i upplevandet. Den kontinuiteten kan inte komma från kroppen eftersom varje cell i kroppen har bytts ut efter sju år. Den kan inte komma från några tankar, minnen, visualiseringar eftersom de verkar dyka upp och sedan försvinna igen. Den kan inte komma från någon av alla upplevelser som hela tiden förändras. Denna kontinuitet är det som gör att vi vet att vi finns till. Alltid. Som gör att vi självklart vet att VI inte kommer eller går som upplevelserna.

Allium, 140601Denna kontinuitet har inte med tid att göra. Tid är också en upplevelse som kommer och går. Kontinuiteten är tidlöst ögonblicklig. Det är vetandet av detta som skapar balans i tillvaron. När vi identifierar oss med det som är i ständig förändring blir livet till en bergochdalbana av upp- och nedgångar, av hopp och förtvivlan, av negativt och positivt, av ljus och mörker. Av ständigt sökande efter de perfekta omständigheterna, så kallade yttre eller inre. Ett sökande som aldrig blir tillfredsställt. Det kan inte finnas någon bestående okejhet i det som hela tiden byter form.

Endast i igenkännande och förankring i och som denna obeskrivbara kontinuitet finns det vi söker – inte som en upplevelse. Den går inte att uppleva. Varje upplevelse kommer ju och går.

DSC01359När vi alltmer känner igen denna naturliga kontinuitet som inte behöver någonting för att vara upptäcker vi att vi inte heller behöver någonting speciellt för att vara okej. Livet är denna kontinuitet i och som alla dessa ständigt framträdande intryck precis som det är. Alldeles perfekt i och som sig självt oavsett vilka känslor eller tankar som dyker upp. Det betyder inte att livet nödvändigtvis förändras. Det betyder däremot att min upplevelse av livet blir helt annorlunda.

Ett resultat av detta vetande är otrolig tacksamhet. Detta fantastiska liv. Denna underbara gåva. Precis som det är.

En blombukett till dig! För att fira livet! Det här ljuvliga ögonblicket.

Försommarbukett, 140613

 

Continuity

Thoughts, feelings, body sensations, visual stimuli, auditory stimuli and all other sensations come and go. Yet there is a  continuity to experiencing. The continuity can not come from the body, as every cell in the body has been replaced after seven years. It can not come from any thoughts, memories, visualizations, because they seem to appear and disappear again. It can not come from one of the many experiences that constantly changes. This continuity is what makes us know that we exist. Always. That means we obviously know that WE are not coming or going as the experiences do.

This continuity has not anything to do with time. Time is also an experience that comes and goes. Continuity is this timeless instant. It is knowing this that creates a balance in life. When we identify with what  constantly changes, life becomes a roller coaster of ups and downs, of hope and despair, of negative and positive, of light and darkness. By the constant search for the perfect circumstances, so-called external or internal. A search that is never satisfied. There can be no lasting okayness in what constantly changes.

Only in recognizing and anchoring in and as this indescribable continuity will we find what we are looking for – not as an experience. It is not possible to experience this continuity. Every experience will of course and go.

As we increasingly recognize this natural continuity that does not need anything we discover that we do not need anything special to be okay. Life is this continuity in and as all these constantly changing impressions just as it is. Just perfect in and by itself no matter what feelings or thoughts that may arise. This does not mean that life necessarily changes. It means, however, that my experience of life is completely different.

One result of this knowledge is incredible gratitude. This amazing life. This wonderful gift. Just as it is.

I would like to give you this flower bouquet. To celebrate life. This precious moment.

 

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco