Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Kontrasternas land

| 4 Comments

Igår morse påbörjade jag min resa i -15 grader med bil en timme, tåg i en och en halvtimme för att komma fram till Kastrup. Under en sådan resa kan mycket gå fel. Det kändes skönt när jag var incheckad. Det gör det i och för sig alltid. Jag flög med Turkish Airlines. Först tre timmar till Istanbul och efter två timmars väntetid vidare till Mumbai (fd Bombay) i sex timmar. Jag hade hört en del negativt om det här flygbolaget, men jag var supernöjd med resan. Allt flöt smidigt och enkelt. Alla drinkar var t ex gratis, något som verkar vara ganska ovanligt i dessa dagar.  Eftersom jag bara dricker vatten var det i och för sig inget jag hade större glädje av. :) Vi kom fram en halvtimme före planerad ankomsttid. Dessutom kostade biljetten bara 3.500 kr. Otroligt.

Utsikt från min balkong

Utsikt från min balkong

Det är så underbart att resa. Att sitta och ta in mångsidigheten i att vara människa. Fantasin skapar snabbt historier om det som passerar revy. En schejk går förbi mig med fyra kvinnor efter sig. Genast är dessa hans fruar och nyfikenheten väcks. Hur är det att leva med en man och flera andra kvinnor? Det är så sinnet fungerar. Hela tiden nya historier. Skillnaden här är att det är så tydligt att det är fantasier. När historier om våra nära och kära dyker upp, vad de tycker, tänker, borde och inte borde är det svårare att se att det också är fantasier som jag egentligen inte vet något om.

Nästa gång skulle jag vilja stanna ett par dagar i Istanbul. Från luften är den en mycket vacker stad. Verkar vara en smältdegel av öst och väst, gammalt och nytt. Spännande.

På flyget mellan Istanbul och Mumbai hade vi alla en videospelare i stolsryggen framför oss med hundratals filmer att välja mellan. Jag valde en film som heter: ”The best exotic Marigold hotel(for the elderly and beautiful)”. Mycket passande just på väg till Indien. Det var en härlig film om sju engelska pensionärer som flyttar till Indien av lite olika anledningar. Hotellet visade sig inte vara riktigt så lyxigt som det hade framställts i reklamen. En riktigt varm feel-good-film – speciellt om man gillar eller är nyfiken på Indien.

Mumbai har 17 miljoner invånare berättade taxichauffören. Otroligt. Ungefär lika många som två länder med Sveriges folkmängd. Därifrån åkte jag taxi i tre och en halvtimme. Jag har varit i Indien många gånger. Det här är dock första gången jag ska bo hela tiden, fem veckor, mitt i en storstad med fem miljoner invånare. Dessutom är staden inte i närheten av havet. Det blir intressant. Jag har hyrt ett rum i ett hus med kanske tio rum för uthyrning. Vi har gemensam trädgård och takterass. Jag tycker mycket om mitt rum. Det är ju tur eftersom det verkar som om jag ska tillbringa mycket tid här. Jag har en härlig balkong där jag sitter nu. Så här ser det ut runt den.

bild

När jag kom fram var jag helt slut, lite yr och ganska vimmelkantig. Klockan var bara 10 på förmiddagen så jag la mig och sov i två timmar. Nu har jag packat upp och provianterat lite. Det gäller att inte köpa mer frukt än att jag kan äta upp den på en dag och hänga upp skal m m så att det inte lockar till sig myror och andra små gäster som man helst ser stannar utanför dörren. Härligt att kunna frossa i tropiska frukter och vackra blommor. Gladiolus kostar 1 kr st. Alla bananerna kostade 5 kr.

Mitt rum

Indien är kontrasternas land. Här växlar det man ser mellan beskrivningar som otroligt vackert och fruktansvärt fult, extrem rikedom och fullständig misär, färgrikedom och smutsgrått. Det är sällan tyst och oftast mycket och många ljud. Det är sällan rent. Även om det är nystädat kan ett tunt lager smuts och damm ligga över ytorna. Jag älskar Indien. Jag älskar att det är så levande. Det går inte att förneka livet här. Det är också väldigt uppenbart hur lite kontroll vi har över livet. För här kan allt hända – och gör det också!  Det känns som om vi är bättre på att upprätthålla illusionen om kontroll i väst. Här verkar det inte gå alls!

Jag älskar kvinnor i vackra saris i många och klara färger. Även om de bär asfalt på huvudet vid vägbygge har de dessa färgsprakande tygstycken konstfullt draperade runt kroppen. Det ser inte så praktiskt ut för en västerländsk jeansvän, men vackert, vackert, vackert. Människorna är oftast väldigt positiva och verkar ha lärt sig från barnsben att omständigheterna är som de är. Det är ett land med stor fattigdom, analfabetism och livsomständigheter som inte förändrats på många år, men också ett land som utvecklas i superfart, med stort IT-kunnande och som ligger i framkant när det gäller teknik. I den här staden passerade vi ett område där det byggdes för fullt. Här skulle bli ännu ett gigantiskt IT-centrum med 100 000 arbetstillfällen. Ofattbart!

(Jag ler när jag skriver allt detta för det är så uppenbart hur jag generaliserar, tolkar och kategoriserar utifrån mitt synsätt och mina trossystem.)

Utsikt från sängen!

Utsikt från sängen!

Nu ska jag försöka hålla mig vaken tills det är kväll här så att jag snabbt kommer in i dygnsrytmen. Glad och tacksam avslutar jag och önskar dig en fin dag.

 

Land of contrasts

Yesterday morning I started my trip in -15 degrees by car an hour, trains in an hour and a half to arrive at Kastrup (Copenhagen Airport). During such a journey many things could go wrong. It felt good when I had checked in. It always is. I flew with Turkish Airlines. Only three hours to Istanbul and after two hours of waiting on to Mumbai (formerly Bombay) in six hours. I had heard some negative rumors about this airline, but I was super happy with the trip. Everything flowed smoothly and easily. All drinks were for example free, something that seems to be quite rare these days. Since I only drink water, it was in itself nothing I benefitted from. :) We arrived half an hour before the scheduled arrival time. In addition, the ticket cost just 3500 SEK. Unbelievable.

View from my balcony

It is so wonderful to travel. To sit and take in the versatility of being human. Imagination quickly creates stories that pass by. A sheik walks past me with four women behind. Right away, they are his wives and my curiosity is aroused. How is it to live with a man and several women? That is how the mind works. All the time new stories. The difference here is that it is so clear that it is fantasy. When the stories of our loved ones show up, what they feel, think, should and should not, it is difficult to see that it is also fantasies that I do not really know anything about.

Next time I would like to stay a few days in Istanbul. From the air, it is a very beautiful city. Seems to be a melting pot of East and West, old and new. Exciting.

On the flight from Istanbul to Mumbai, we all had a movie player in the back of the seat in front of us with hundreds of movies to choose from. I chose a movie called: “The best exotic Marigold hotel (for the elderly and beautiful).” Very fitting right on the way to India. It was a delightful film about seven English retirees who move to India for slightly different reasons. The hotel turned out to be not quite as luxurious as it was made up to in the advertisement. A really warm feel-good movie – especially if you like or are curious about India.

Mumbai has 17 million inhabitants the taxi driver told me. Unbelievable. About as many as two countries with Sweden’s population. From Mumbai I took a taxi for three and a half hours. I have been to India many times. However, this is the first time I’ll stay the whole time, five weeks, in the middle of a big city with five million inhabitants. In addition, the city is nowhere near the sea. It will be interesting. I have rented a room in a house with maybe ten rooms for rent. We have communal garden and roof terrace. I like my room. It’s lucky because it seems as if I’m going to spend much time here. I have a lovely balcony where I sit now. This is what surrounds it.

When I arrived I was exhausted, a little dizzy and quite dazed. It was only 10 in the morning so I went to bed and slept for two hours. Now I have unpacked and stocked up a bit. It’s important not to buy more fruit than I can eat it in a day and hang up peels, etc. so it does not attract ants and other small guests that I would rather have outside the door. Great to be able to revel in tropical fruits and beautiful flowers. Gladiolus cost 1 SEK each. All bananas cost 5 SEK.

India is a land of contrasts. What you see switches between between like incredibly beautiful and terribly ugly, extreme wealth and complete misery, colorfulness and dirt gray. It is rarely quiet and usually very many and loud sounds. It is rarely clean. Although it is just cleaned a thin layer of dirt and dust may cover the surface. I love India. I love that it’s so vivid. There is no denying life here. It is also very obvious how little control we have over life. Anything can happen here – and does happen as well! It feels as if we are better able to maintain the illusion of control in the West. Here, it is simply not possible!

I love women in beautiful saris in many bright colors. Although they carry the asphalt on the head while working on road construction, they have these colorful pieces of fabric artfully draped around the body. It does not look so convenient for a western friend of  jeans, but beautiful, beautiful, beautiful. People are usually very positive and seem to have learned from childhood that the facts are as they are. It is a country of great poverty, illiteracy and places where life circumstances have not changed in many years, but also a country that develops in super speed, with large IT expertise and cutting-edge in terms of technology. In this town, we passed a huge building site in progress. It would be another giant IT center with 100 000 jobs. Unbelievable!

(I’m smiling as I write all this because it is so obvious how I generalize, interpret and categorize based on my approach and my belief system.)

View from the bed!

Now I’ll try to stay awake until it’s night here so I quickly adjusts to Indian time, 4,5 hours before Sweden. Happy and grateful I end and wish you a nice day

Share

4 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco