Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Lite om fasta, mat och Bokashi …

| 0 comments

Jag rekommenderar varmt en repris på Vetenskapens Värld om den positiva effekten av olika delfastor som går i kväll kl 20.00 på tvåan. Det programmet går sedan att se på SvtPlay. När jag såg det första gången blev jag inspirerad att testa. Nu kör jag 5:2 fasta. D v s jag äter vanligt i fem dagar och håller mig till max 500 kalorier två dagar i veckan – inte direkt efter varandra. Det känns trovärdigt och logiskt att kroppen mår bra av vila. Dessutom köper jag forskning som visar att personer som äter färre kalorier generellt har längre förväntad levnadsålder. Jag kör en viss delfasta även de andra dagarna eftersom jag bara äter mellan 10 och 19. Det passar mig väldigt bra. Inget småätande på kvällen!

På väg till Loppis i Simrishamn i lördags kl 03.30

På väg till loppis i Simrishamn i lördags kl 03.30

Nu har jag också läst boken ”Nytt liv med riktig mat – frisk med LCHF” av den norska läkaren Sofie Hexeberg. Det är ännu en tankeväckande och inspirerande bok. Hennes erfarenhet är att många människor blir bra från alla möjliga sjukdomar genom att äta på det här sättet. Hon har t ex med berättelser från patienter med högt blodtryck, diabetes, ätstörningar, hypotyreos, kroniska inflammationer, ofrivillig barnlöshet, för tidig övergångsålder, migrän och förmaksflimmer. Och så övervikt förstås. Hon förklarar också ur hennes läkarperspektiv varför det är så. Här är Dr Hexebergs hemsida.

Samtidigt finns det många som berättar att de blivit friska från motsvarande sjukdomar av t ex rawfood, där kolhydrater är en större del av kosten. Det blir så uppenbart att det är upp till var och en att testa och se vad som passar just den här personen – och kanske t o m just nu.

Bara för att man äter mer fett, LCHF, behöver det ju inte betyda att det är vispgrädde och bacon som man mängdar. För mig låter inte det hälsosamt. Jag menar för mig alltså! Hur andra äter får de självklart avgöra själva. Jag har haft mycket problem med järn och B-12 då jag ätit vegetariskt trots kosttillskott. Det tycker jag är så tråkigt för jag älskade verkligen att äta LFRV (lowfat raw vegan), mest frukt och gröna blad. Vi får väl se om jag kan gå tillbaka till det en dag. Det skulle jag verkligen vilja.

Glada petunior

Idag såg jag något som gjorde mig så glad. Jag gick ut i köksträdgården och upptäckte vilken skillnad det är på den krasse som står i en odlingslåda där jag har grävt ner Bokashi och den som står i en låda som gödslats med köpt kogödsel. De såddes samtidigt, med samma krassefrön från i fjol, har lika mycket sol och jag har vattnat dem lika mycket. Enda skillnaden är Bokashin! Det är första gången jag ser resultat av min Bokashi. Jag har också grävt ner Bokashi i botten av ett par krukor. Jag har nog aldrig sett så frodiga petunior. Syrenbuddlejan i mitten behöver lite mer tid, men ser väldigt frisk och fin ut. Vill du läsa mer om vad jag har skrivit om Bokashi (syrning av köksavfall med hjälp av mikrober) hittar du det här. Om skriver in Bokashi i sökfältet eller välj det under Kategorier så kommer alla inlägg upp där jag skrivit om Bokashi.Krasse som växer i Bokashi

Krasse som växer i Bokashi
Krasse utan Bokashi

Krasse utan Bokashi

 

About fasting, diets and Bokashi …

I heartily recommend to watch a program, a rerun, Vetenskapens Värld (The World of  Science) about the benefit of intermittent fasting on Swedish television at 20:00 on runner-up. You can later watch it on www.svtplay.se. When I first saw it I was inspired to try this intermittent fasting. Now I do 5:2. Ie I eat for normally for  five days and stick to a maximum of 500 calories two days a week – not right after the other. It seems plausible and logical that the body thrives on rest. In addition, research showing that people who eat fewer calories overall have longer life expectancy age seems to make sense. I run a certain fast even the other days because I only eat between 10 and 19. It suits me very well. No snacking in the evening!

On the way to the flea market in Simrishamn on Saturday at 03:30

I have now also read the book “New life with real food – fhealthy with LCHF” by the Norwegian physician Sofie Hexeberg. It is another thoughtful and inspiring book. Her experience is that many people get well from all kinds of diseases by eating this way. She has included stories from patients suppering from, for example hypertension, diabetes, eating disorders, hypothyroidism, chronic inflammation, infertility, premature menopause, migraines and atrial fibrillation. And then of course, obesity. She also explains from her doctor’s perspective why this is so. Here is Dr. Hexebergs website.

There are also many who say that they have recovered from similar diseases by eating, for example, Rawfood, where carbohydrates are a major part of the diet. It is so obvious that it is up to each one to try and see what suits this person – and maybe even what suits right now.

Just because you eat more fat, carb, as in LCHF, it does not necessarily have to mean that it is whipped cream and bacon that you lots of. For me it does not sound healthy. I mean for me! How others eat, is obviously up for them to decide. I have had a lot of problems with iron and B-12 when I was a vegetarian despite supplementation. I think that is so sad because I really loved to eat LFRV (lowfat raw vegan), most fruits and green leaves. We’ll see if I can go back to that one day. I would really like to.

Today I saw something that made me so happy. I went out in the vegetable garden and discovered what a difference it is on the cress standing in a box where I’ve buried Bokashi and standing in a box fertilized with cow manure that I bought. They were sown at the same time, with the same cress seeds from last year, have as much sun and I have watered them just as much. The only difference is the Bokashi! It is the first time I see the results of my Bokashi. I have also put Bokashi in the bottom of a pair of pots. I have never seen so lush petunias. The Butterfly bush in the middle needs a little more time, but looks very fresh and nice. If you want to read more about what I have written about Bokashi (acidification of kitchen waste using microbes) you’ll find it here.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco