Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Livgivande vatten?

| 0 comments

Jag sitter och läser en artikel i SvD om vårt kranvatten och det är bara helt otroligt! Otroligt att man redan 2011 upptäckte extrema värden av PFOS i Tullinge och att inget har hänt sedan dess.

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett toxiskt bioackumulerande ämne som inte bryts ner i naturen, är kroniskt giftigt och reproduktionsstörande. PFOS är precis som andra perfluorerade ämnen syntetiskt. De finns alltså inte naturligt i naturen utan är framtagna av industrin för användning vid t ex tillverkning av kläder och husgeråd, men också som en beståndsdel i skummet som används när man släcker bränder.

Många rapporter visar att PFOS-gifterna bl a påverkar levern, sköldkörteln, immunförsvaret och blodfetterna hos oss människor. Eftersom det tar lång tid att utveckla många av de negativa hälsoeffekterna har man ännu inte kunnat avgöra hur stor risken är för sjukdom när man har förgiftats av PFOS. Man har dock kunnat konstatera sannolik koppling mellan PFOS och sex olika sjukdomar; testikelcancer, njurcancer, hjärt- och kärlsjukdomar till följd av höga kolesterolvärden (fast den kopplingen ifrågasätts ju verkligen idag), ulcerös kolit, sköldkörtelsjukdomar och högt blodtryck i samband med graviditet. VattenskvalpJust nu är det larmet i Kallinge som är aktuellt. På Ronneby Flygflottilj har man i minst 30 år släckt bränder med skum som innehåller stora mängder av PFOS. Det har bara spolats ner i dagvattenbrunnarna och har alltså inte tagits om hand som det gift det faktiskt är. Det har letat sig ner i grundvattnet. Det grundvatten som alla sedan har druckit i god tro under alla år.

Man har dessutom uppmätt mycket höga värden av PFOS i t ex Uppsala, Tullinge och Båstad. Forskare kallar utsläppen för den ”allvarligaste kemikalieolyckan i Sverige i modern tid” både eftersom utsläppen är så utbredda och eftersom PFOS är så giftigt. Värst är att proverna visar att barnen drabbas mest. 11-åringar i Kallinge har mellan 20 och 50 gånger högre värden än normalt. (Källa: ovan nämnda artikel och Wikipedia)

Ja, det här är ju bara ett av alla de larm som dyker upp hela tiden. Som du kanske vet säljer jag vattenrenare, riktigt bra vattenrenare. Det blir förstås allt viktigare. Men det är ju inte riktigt klokt att vi ska behöva ha egna vattenrenare om vi har kommunalt vatten! Får se om det händer något i den här frågan nu när miljöpartiet har lite mer att säga till om.

Hannabadssjöns strandFör något år sedan såg jag en dokumentär där de testade olika mineralvatten som går att köpa på flaska. Det var inte svenska mineralvatten som testades. Resultatet var mycket nedslående. Kvaliteten var urdålig i de allra flesta fallen. Kanske är det alltså så att vi inte ens kan vara garanterade bra vatten genom att köpa det på flaska. Just nu verkar det bästa vara att dricka filtrerat vatten som filtrerats på sätt som jag har förtroende för.

Lite mer om vatten. Jag har tidigare beskrivit att jag dricker varmt citronvatten (gjort på en halv pressad ekologisk citron) på fastande mage på morgnarna. Det känns bra tycker jag. Dessutom lär det ha fem positiva effekter:

  • Det balanserar kroppens PH. Trots att citronen smakar surt har den basisk inverkan på kroppen.
  • Det sätter igång matsmältningen.
  • Det är bra för huden.
  • Det ger en energiboost.
  • Och det stärker kroppens förmåga att avgifta sig.

Inte illa för lite citronvatten.

Avslutar med en cover på en av mina favoritsånger:

 

Life giving water

I sit here and read an article in one of the major Swedish newspapers (SvD) about tap water and it’s just incredible! Unbelievable that already in 2011 the extreme amounts of PFOS was discovered in Tullinge and that nothing has been done about it since then.

PFOS (perfluorooctane sulfonate) is a bioaccumulative toxic substance that does not break down in nature, is chronically toxic and reproductiondisruptive. PFOS is just like other perfluorinated compounds synthetical. They are thus not natural in nature but are developed by industry for use in, for example, the manufacture of clothing and household items, but also as a constituent of the foam that is used when extinguishing fires.

Many reports indicate that PFOS toxins affect for instance the liver, thyroid, immune system and blood lipids in humans. Because it takes a long time to develop, many of the negative health effects have not yet been able to determine the degree of risk for the disease when they have been poisoned by PFOS. However, it has been able to establish probable link between PFOS and six diseases; testicular cancer, kidney cancer, cardiovascular disease due to high cholesterol levels (though this connection is questioned ), ulcerative colitis, thyroid disease and high blood pressure in pregnancyRight now, the alarm in Kallinge is the issue. At Ronneby Air field there have been at least 30 years of fires extinguished with foam that contains large amounts of PFOS. It has just been flushed down into the drains and has not been taken care as the poison it is. It has found its way into the groundwater. The water that everyone has been drinking in good faith over the years.

There have also been very high levels of PFOS in eg Uppsala, Tullinge and Båstad when measured. Scientists call this “the most serious chemical accident in Sweden in modern timesboth because the emissions are so widespread and because PFOS is so toxic. The worst is that testing shows that the children suffer the most. 11 year olds in Kallinge have between 20 and 50 times higher levels ​​than normal. (Source: The above mentioned article and Wikipedia)

Yes, this is just one of the many alarms that pop up all the time. As you may know, I sell water purifiers, water purifiers really good. That is of course important. But it’s really crazy that we should have to have our own water purifier when we have municipal water! We’ll see if anything happens around this issue now that Miljöpartiet (the environmental party) has a little more power.

Some years ago I saw a documentary where they tested various mineral waters that can be bought in bottles. It was not Swedish mineral water that were tested. The result was very disappointing. The quality was really bad in most cases. We cannot even be guaranteed healthy water by buying it in bottles. Right now the best thing seems to drink filtered water that has been filtered in a way that we are confident about.

A little more about water. I have previously mentioned that I drink hot lemon water (made ​​of half a squeezed organic lemon) on an empty stomach in the morning. It feels good. In addition, it supposedly have five positive effects:

.   It balances the body’s PH. Although lemon taste sour, the basic effects on the body.
.   It triggers digestion.
.   It is good for the skin.
.   It provides an energy boost.
.   And it strengthens the body’s ability to detoxify itself.

Not bad for a little lemon water.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco