Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Livgivande vatten!

| 2 Comments

Friskt, hälsosamt, gott vatten är så viktigt för oss människor. Det blir inte minst tydligt i Indien. När man inte vill dricka kranvattnet blir det så stort fokus på vatten, som vi kanske annars inte tänker på mycket på utan tar för självklart. Jag har burit så många vattenflaskor under de här fem veckorna. Det kostar på. Det kostar pengar, kraft att bära hem och framför allt är alla dessa plastflaskor ett stort problem. Avfallet eldas antingen upp med farliga utsläpp som följd eller förvaras i stora högar där olika djur som kor, getter och hundar finner sin föda. Många döda kor visar sig ha plastflaskor i magen (magarna?) som ställer till problem.

Porlande vatten!

Det gör att jag uppskattar ännu mer att komma hem till fantastiskt gott och bra vatten. Det är ju inte självklart för mig heller eftersom jag tidigare inte hade det. Mitt brunnsvatten var väldigt varierande i kvalitet och smak. Jag monterade in mitt vattenfilter och har sedan dess njutit så mycket av mitt härliga vatten. Svenskt kranvatten är inte heller alltid av bästa kvalitet. Medicinrester, hormoner, parasiter och en del kemiska rester klarar inte alltid reningsverken av. Här ser du min fina vintage-karaff med några skivor ekologisk citron och filtrerat vatten.

Gott vatten!

10 % rabatt på nedanstående vattenfilter i två veckor

För att fira detta ger jag fr o m idag 10 % rabatt på nedanstående priser vilka är samma som du hittar på Naturlig Vattenrenings sida (t o m 24 mars). Vattenfiltret kommer alltså från Naturlig Vattenrening och filtret har en naturlig, organisk rening som bygger på ett microspiralfilter. Det är ett mycket bra filter som har fått “Best i Test” vid Louis Pasteur-institutet.

Rabatten gäller när du beställer från mig direkt. Filtret skickas sedan till dig från Naturlig Vattenrening. Frakt ingår i priset!

Mer info om filtret hittar du här. Min sida på bloggen om vattenrening. Ett blogginlägg om mitt filter. Naturlig vattenrenings hemsida.

Det finns olika varianter att välja mellan:

Ur den lilla kranen kommer fantastiskt rent och gott vatten!

Ur den lilla kranen kommer fantastiskt rent och gott vatten!

1. G2

Det filter jag har (se bilden ovan och nedan). Själva filtret installeras under vasken och en egen kran monteras bredvid den vanliga kranen. (Det finns tre olika kranar att välja mellan.) Det är ett mycket praktiskt filterdär jag alltid kan hämta bra vatten från kranen bredvid den stora kranen. Det finns för hårt vatten (10-20) och normalt vatten.Jag har köpt ett filter som tar bort det mesta eftersom jag hade mycket problem med mitt vatten. Filtret klarar att rena 25.000 l vatten. Därefter behöver man köpa en ny patron som kostar 595 kr.

Pris: 2.200 kr

Vattenfilter G2 från Naturlig vattenrening

Vattenfilter G2 från Naturlig vattenrening

 2. G1

Samma filter som ovan, men här står filtret på diskbänken i stället för att monteras under vasken och kopplas till den vanliga vattenkranen.

Pris: 1.895 kr

3. G3

Samma microspiralfilter som ovan, men med ytterligare ett filterhus med en stor kolpatron.

Pris: 2.590 kr

4. G4

Filter för storförbrukare. Kapacitet: 25 l/minut.

Pris: 3.500 kr

5. Kranrenaren Euro

En liten, men ändå effektiv vattenrenare för kökskranen. Den monteras på kranen och kan tas med vid resor och flytt. Personligen skulle jag helst montera den på en kran som inte används hela tiden eftersom den annars kan vara lite opraktisk. Den klarar 3.000 liter vatten innan patronen behöver bytas ut.

Pris: 595 kr.

6. Kanna

Filterpatronen i kannan har 4 skick varav ett med det effektiva microspiralmaterialet. Varje patron klarar 500 liter. Mycket mer effektiv än kannor med bara kolfilterpatroner. Det finns några olika kannor att välja på. Olika färger och olika kvaliteter på plasten.

Pris: 495 kr.

Microspiralfiltret

”Filter med microspiraler är en ny, unik metod att rena vatten. Det stoppar, förutom bakterier och parasiter, även tungmetaller, läkemedelsrester och andra oönskade ämnen, medan nyttiga mineraler och spårämnen lämnas kvar. En stor fördel är att filtret aldrig släpper ifrån sig de insamlade föroreningarna trots att det är fullt.

Microspiralfiltret fick Bäst i test av Pasteur Research Institute då denna naturliga metod att rena vatten visade sig vara effektivast. Filtret blir kontinuerligt testat av oberoende testlabb i Sverige, då tillförlitliga tester är det enda som kan bevisa att filter håller vad de lovar.

Senaste testen utfördes av Eurofins, då förmågan att avlägsna uran från vattnet i Uppsala undersöktes. (Uran och andra tungmetaller i ricksvattnet är ett stort problem på många platser i Sverige och Finland). Det positiva resultatet visade att microspiralfiltret klarar att ta bort i stort sett allt uran (98,4%) utan att ta bort vattnets hälsosamma egenskaper.” Ur informationsbroschyr om microspiralfiltret

 

Life giving water!

Fresh, healthy, great tasting water is so important to us humans. It becomes especially evident in India. When you do not want to drink the tap water large focus is on water, as we might otherwise not think about much but take for granted. I have carried so many water bottles during these five weeks. Very heavy. It costs money, power to carry home and most importantly, all of these plastic bottles are a big problem. The waste is either burned with dangerous emissions as a result or stored in large piles where different animals such as cows, goats and dogs find their food. Many dead cows have been  found to have plastic bottles in the stomach (stomachs?) that causes problems.

It makes me appreciate even more to come home to amazingly tasty and healthy water. It’s not obvious to me either because I had not had it before. My well water was very variable in quality and taste. I installed my water filters and have since been enjoying great water. Here you can see my nice vintage carafe with a few slices of organic lemon and filtered water.

10% discount on water filters for two weeks

To celebrate this, I will have a discount of 10 % from today (until 24 March). The water filter is from Naturlig Vattenrening and the filter has a natural, organic treatment that is based on a microspiralfilter. More info about the filter can be found here.

There are different variations to choose from:

1. G2

The filter I have. The actual filter is installed under the sink and a separate faucet is mounted next to the regular tap. (There are three different faucets to choose from.) There are filters for hard water (10-20) and normal vatten. The filter is capable of purifying 25,000 liters of water. Then you need to buy a new cartridge, which costs 595 SEK.

Price: 2200 SEK

2. G1

The same filter as above, but this filter  stands on the sink instead of being mounted under the sink and is connected to the regular tap.

Price: 1895 SEK

3. G3

The same microspiralfilter as above, but with an additional filter with a large carbon filter cartridge.

Price: 2590 SEK

4. G4

Filters for big consumers. Capacity: 25 liters / minute.

Price: 3500 SEK

5. The tap cleaner Euro

A small, yet effective water purifier for kitchen faucets. It is mounted on the tap and you can easily bring it while travelling or moving. Personally, I would prefer to mount it on a tap that is not used all the time or it may be a bit impractical. It can handle 3,000 liters of water before the cartridge needs replacing.

Price: 595 SEK.

6. The jug

The filter cartridge in the jug has 4 rooms, one with the effective microspiralfilter. Each cartridge can handle 500 liters. Much more effective than pitchers with just carbon filter cartridges. There are a few different pitchers to choose from. Different colors and different grades of plastic.

Price: 495 SEK.

Microspiralfilter

“Filters with microspirals are a new, unique method to purify water. It stops, in addition to bacteria and parasites, including heavy metals, drug residues and other undesirable substances, while beneficial minerals and trace elements are left behind. A major advantage is that the filter never emits the collected contaminants despite being full.

The microspiralfilter got “Best in Test” by Pasteur Research Institute when this natural method of purifying water proved to be effective. The filter is continuously tested by independent test labs in Sweden, where reliable testing is the only way to prove that the filter keeps its promises.

Last test was performed by Eurofins, the ability to remove uranium from the water in Uppsala examined. (Uranium and other heavy metals in drinking water is a major problem in many parts of Sweden and Finland). The positive result showed that micro coil filter capable of removing virtually all uranium (98.4%) without removing the water’s healthy properties. “From a brochure on the microspiralfilter

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco