Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Manuka och Matcha är mina nya vänner

| 1 Comment

Jag har fått några nya hälsosamma vänner den senaste tiden. Den ena introducerades av en god vän som hälsade på för ett tag sedan. Han lämnade stolt över en burk Manuka-honung. Jag hade aldrig hört talas om just den honungen även om jag är en stor fan av honung i allmänhet (förutom smaken då).

Det känns självklart att ett födoämne som aldrig kan ruttna eller förstöras måste innehålla massor av livgivande substanser. Jag har någon gång tidigare i livet blivit tvingad att äta honung. Efter det bestämde jag att jag inte tyckte om smaken. Under många år levde jag helt utan inslag av honung av den anledningen. För något år sedan läste jag om hur nyttig honung är tillsammans med kanel och började ta en tsk honung (ekologisk, ouppvärmd) med kanel. Då kände jag inte heller honungssmaken! Det slutade jag med när jag blev mer strikt med att inte äta något sött.

Manuka-honungI Indien sa min ayurvediske läkare att jag borde äta lite honung varje dag eftersom kroppen förlorar mycket socker vid febern. Då började jag tillsätta en msk honung varje dag i min proteindrink. Jag märkte att det faktiskt inte triggade mitt sockersug och var glad att kunna fortsätta! Nu tar jag en tsk Manuka honung med lite kanel påpudrat 30  minuter innan mitt huvudmål. Det är viktigt att inte tillsätta honung till något varmt eftersom den då förlorar mycket av sin nyttighet. Det är också anledningen till att man bör köpa honung som inte har hettats upp.

Vännen (tack, Johan) som gav mig honungen berättade hur hans barn hade blivit bra från halsfluss genom den här honungen. All honung är ju antibakteriell, men tydligen har just Manuka-honung speciellt kraftfulla antibakteriella egenskaper, är anti-inflammatorisk och har också mycket antioxidanter. Manuka-honung kommer från Nya Zealand.

Det här lär Manuka-honung vara bra för:

 • Slå ut streptokocker, både invärtes och i sår.
 • Behandling (smörjes på problemområdet) av svampinfektioner och hudåkommor som ringorm. Lindrar även rodnad och klåda.
 • Behandling av bakterier såsom E.koli och salmonella.
 • Behandling av tarmproblem, exempelvis magsår, inflammation i mage och tarm, sura uppstötningar.
 • Minska acne och andra hudproblem.
 • Att bleka ärr som orsakats av acne eller skador (smörj problemområdet med manukahonung över natten. Behandla i 3 veckor).
 • Stark effekt på MRSA-bakterier som är multiresistenta (bla sjukhussjuka) och knappt är möjliga att behandla då de står emot de flesta sorters antibiotika.

Ovanstående punkter kommer från bloggen ”Från utbrändhet till livslust”. Hela inslaget kan du läsa här. Spännande att själv testa och se vilka hälsofördelar som finns! En burk med 250 g kostar 260 kr. Den jag har kan man t ex köpa här. Fast det finns säkert många andra som är bra också. Kanske t o m bättre. Vad vet jag?

Min andra nyvunna hälsovän är Matcha-té. Matcha-te är ett fint pulveriserat grönt te som används i de japanska zen-buddistiska teceremonierna. Till skillnad från vanligt te som bryggs på teblad har här de allra finaste, yngsta tebladen ångats, torkats och malts till pulver i speciella stenkvarnshjul av granit. Det lär ta ca en timme att mala 30 gram Matcha te. De här buskarna skuggas för solen och skördas bara vid vissa tillfällen. Man använder alltså hela bladen. Den antioxidanta effekten blir då  mycket högre. Det räknas som världens finaste te och bör helst komma från Japan.

Så här kan ett traditionellt matcha-set se ut.

Så här kan ett traditionellt matcha-set se ut.

Man mäter antioxidanter i ORAC-enheter. Ett gram Matcha te ger 1400 ORAC-enheter. Att jämföra med hallon som ger 50, blåbär 93 och Gojibär 253. Det är även rikt på A-vitamin, C-vitamin och E-vitamin. Det sägs vara stödjande för matsmältningen, immunförsvaret och en hälsosam energiförbränning. Teet ger energi och är samtidigt rogivande. Man tror att det beror på den speciella aminiosyran L-theanin som bara finns i te.  Några dricker det när de slutar med kaffe.

Pulvret vispas sedan ner i 60-70 gradigt vatten och dricks som det är.

Några nära vänner (tack, Annie och Anders) berättade om och lät mig smaka på Matcha te nyligen. Jag kände att det definitivt var något för mig. Något som säkert förvånar en del som känner mig väl. Jag har nämligen inte druckit varma drycker på 60 år. Det är aldrig för sent att ändra sig. Det här skedde helt naturligt. :) Det har en vacker starkt grön färg. Så här ser mitt “matcha set” ut. :)

Beredning av matcha teJag tar en kopp på eftermiddagen när tröttheten börjar göra sig påmind. Det är uppenbart att jag får en mjuk och skön energikick av teet. Det smakar dessutom gott och är meditativt att dricka.

Matcha te finns i många olika kvaliteter. Det jag har lär vara bland det bästa. Det ser man på färgen som ska vara ljust grön och känner på smaken som inte ska vara bitter. Det gäller att vara snabb med skeden när man hämtar upp teet från burken för att inte resten ska oxidera och färgen mörkna. Det här teet kostar 260 kr för 40 gram. Inte billigt alltså. Det känns dock som om det verkligen är värt det. Speciellt eftersom min kropp fortfarande inte riktigt är frisk. Här är ett ställe i Stockholm där du kan köpa Matcha te av bra kvalitet. De har också webshop. Deras allra bästa verkar vara slut. Det lär vara allra bäst med “tjock” matcha, koicha. Här är en amerikansk sida där det finns lite information om – och vackra bilder av – det.

Matcha te färdigt att drickaSå bra det är med vänner! Att vi är många som testar, undersöker och upptäcker olika hälsosamma tillskott till livet. Roligt att dela med sig det som känns bra tycker jag! Även om jag inte kan gå i god för hur det är för andra.

Förresten är det lite läskigt att se att när jag har skrivit en stund på det här blogginlägget och går till Fb är reklamen vid sidan om Manuka honung. Jag läste någonstans att det var bra att öppna Fb i en egen webläsare om man inte vill att Fb ska registrera allt man gör på datorn. Då slipper man det. Verkar vara en bra idé.

 

Manuka honey and Matcha tea – my new friends

I have a couple of new friends. The first was introduced by a good friend who visited me a while ago . He proudly gave me a jar of Manuka honey . I had never heard of this particular honey even though I’m a big fan of honey in general.

It seems obvious that a food that can never rot or be destroyed must contain lots of life-giving substances. I have some time earlier in life been forced to eat honey  After that I decided I did not like the taste. For that reason I lived without a hint of honey for many years. A few years ago I read about how healthy honey is together with cinnamon and started taking a teaspoon of honey (organic , unheated ) with cinnamon. Then I did not taste the honey! I stopped eating it when I became more strict with not eating anything sweet .

In India the ayurvedic doctor said that I should eat a little honey every day because my body loses a lot of sugar because of the fever. So I started adding a tablespoon of honey every day in my protein drink. I noticed that it actually did not trigger my sugar cravings and was happy to be able to continue! Now I take a teaspoon of Manuka honey with a little cinnamon on top 30 minutes before my main meal. It is important not to put honey into something hot (over 42 degrees), because it loses much of its healthiness. It is also the reason why one should buy honey that has not been heated .

The friend (thanks, Johan) who gave me the honey told how his children had gotten well from tonsillitis through this honey . All honey  is antibacterial, but apparently  Manuka honey has especially powerful antibacterial properties, is anti- inflammatory and also has a lot of antioxidants. Manuka honey comes from New Zealand .

Supposedly this is what Manuka honey is good for :

 • Knocks out streptococci, both internally and in wounds.
 • Treats ( lubricated on the problem area ) fungal infections and skin conditions such as ringworm. Also relieves redness and itching.
 • Treatment for bacteria such as salmonella and E.koli .
 • Treatment of intestinal problems , such as ulcers, inflammation of the stomach and bowel , acid reflux.
 • Reduces acne and other skin problems.
 • To whiten the scars caused by acne or injuries (grease problem area with manuka honey overnight. Treating for 3 weeks).
 • Stark effect on the MRSA bacteria, multidrug-resistant (bla nosocomial ) and barely treatable when they are resistant to most antibiotics .

The above points are from the blog “From burnout to lust for life.” The entire feature can be read here  in Swedish. Exciting to make your own tests and see what health benefits there are! A jar of 250g costs 260 SEK. The one I have can for example be bought here. Though there are probably many others that are good too. Perhaps even better. What do I know?  :)

My second newfound health friend is Matcha tea. Matcha tea is a finely powdered green tea used in the Japanese Zen Buddhist tea ceremony. Unlike regular tea where the tea leaves are brewed  you take the finest, youngest tea leaves and they are then steamed, dried and ground to powder in special stone crusher wheels of granite. It supposedly takes about an hour to grind 30 grams of matcha tea . These bushes are shaded from the sun and harvested only at certain tim of the year. So you use the whole leaves. The antioxidant effect will then be much higher. It is considered the world ‘s finest tea and should preferably come from Japan.

The tea powder is then whisked into the 60-70 degree water. It has a beautiful strong bright green color.

You measure antioxidants in ORAC units. One gram of matcha tea gives 1400 ORAC units . In comparison  raspberry gives 50 , blueberries 93 and goji berries 253. It is also rich in vitamin A , vitamin C and vitamin E . It is said to be supportive of digestion , the immune system and a healthy metabolism. The tea gives a lot of energy and is also soothing. Supposedly this is due to the particular aminio acid L- theanine that is found only in tea. Some people drink it when they quit drinking coffee.

Some close friends (thanks, Annie and Anders ) reported on and let me taste matcha tea recently. I felt this was definitely something for me. Which may surprise some who know me well . Because I have not been drinking hot drinks in 60 years. It’s never too late to change . This was quite natural. :)

I have a cup in the afternoon when I start getting really tired. It is obvious that I have a soft and nice energy boost by drinking the matcha tea. It also tastes good and is meditative to drink.

Matcha tea is available in many different qualities. What I have is said to be among the best . This can be seen on the color that should be bright green and by tasting the tea that should not be bitter . You have to be quick with the spoon when you pick up the tea from the jar so that the rest does not oxidize and darken in color . This tea costs 260 SEK for 40 grams. Not cheap. However, it feels as if it is really worth it . Especially since my body still is not really healthy. This is one of the places in Sweden where you can get good quality Matcha tea. It is supposedly better with  “thick” matcha, koicha, than “thin”. Here is an American site with information about these two.

It is such a gift to have friends! We share whatever we test, investigate and discover about the various healthy supplements in life. Fun to share what feels good to me ! Even though I can not vouch for how it is for others .

By the way, I see when I go to Facebook after having written part of this blog post there are ads to the side for Manuka honey. Somewhat scary. I read somewhere that if you don´t want Fb to take notes of everything you do on the computer you can open Fb in its own web browser. Seems like a good idea.

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco