Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Mig fattas inget!

| 0 comments

Nu har jag gått den första modulen i Zen Coaching-träningen. Fem helt fantastiska dagar! Vi var på Kärlingesund Retreat Center i Bohuslän, norr om Göteborg, nära Fiskebäckskil. Det är en underbart vacker plats. Centret ligger mitt i ett naturreservat med gamla ekskogar, bokskogsraviner och mycket nära havet. Det snöade flera av dagarna och bäddade in oss i ett mjukt vitt täcke. Det kommer att bli så fint att få uppleva naturens växlingar under de andra delarna av träningen. En del i början av april, början av juni och i september. Vi täcker in alla årstiderna.Stora workshoprummet 1Jag har tidigare delat bilder från utsidan. Idag kommer bilderna från den unika, vackra insidan av kursgården. Paret som byggt upp kursgården under tjugo år har verkligen satt sin prägel på allt. Mats var båtbyggare och har successivt byggt till del efter del. Han var van att bygga utan räta vinklar och det fortsatte han med här. Sigrid är konstnär och har kärleksfullt färgsatt allting med sina miljövänliga äggtemperafärger. Man kan inte annat än trivas här!

Zen står för sanning, närvaro, medvetenhet, klarhet, varande och coaching är ett sätt att stötta och stärka oss själva och andra genom djupt lyssnande och kraftfulla frågor. Träningen handlar om att känna igen vår sanna natur som vidöppet, klart, naturligt medkännande och klokt varande och att utforska och öva på olika sätt som stödjer oss i att leva vår sanna natur fullt ut. Först då kan vi stötta andra att göra detsamma. Den är alltså både en djupgående resa för personlig växt och en träning i hur vi kan vara till sann nytta för andra. Zen Coaching har också ett stort nätverk av personer med samma intention som fungerar som stöd i att leva vår sanna natur i glädje och gemensamhet.Loungen 1 L

 

Vi har gjort många olika övningar – inquiries -som på ett naturligt sätt får oss att känna igen det som alltid är okej i och som oss. Det som inte saknar något. För mig kom orden: Mig fattas inget.” upp flera gånger. Personligheten, alla våra trossystem och inlärda idéer om verkligheten hävdar ibland med stor emfas att något är fel, något borde vara annorlunda, något viktigt fattas. När vi genom stödet av klargörande frågor och en person som öppet lyssnar känner igen det som är så mycket större än dessa olika tankar och begrepp blir det uppenbart att absolut inget fattas – någonsin. Det här ögonblicket är alltid precis som det är. Naturligt och självklart perfekt. Inte perfekt ur något begreppsmässigt perspektiv. Det är här som problem förändras till situationer att hantera, möjligheter. Det som verkade så svårt och omöjligt upplevs helt annorlunda med denna tillit, klarhet och visdom.

Det är många år sedan jag var i ett sådant här sammanhang igen och jag bara älskar det. Att vara i en grupp som har en gemensam intention och tillsammans utforska det allra viktigaste, mest essentiella tillsammans med ett engagerat coach team som vägleder och stöttar. Kåre är grym i sin roll som workshopledare! Utöver dessa parövningar har vi dansat mycket, gjort olika meditationer, lyssnat på Kåre när han delar med sig av sin erfarenhet och sett honom coacha. Vi har varit allvarliga och lekfulla, lyssnat och talat, blivit berörda och upplevt starka möten, varit i tystnad och varit högljudda tillsammans. Vid ett par tillfällen skrattade min kropp länge och självklart. Så himla skönt, avslappnande och befriande. Glädje är en naturlig kvalitet i och som oss.Fönstret vid duscharna 1 L

Zen Coaching handlar kanske mer än något annat om att säga JA till det här ögonblicket. Till det här ögonblicket precis som det är. Ibland kanske det innebär att säga ja till mitt motstånd, till mitt nej. Det handlar inte om ett görande utan snarare ett icke-görande. Ett instinktivt igenkännande av det JA som alltid är alltings bas och grund. Här finns lösningen på allt som känns svårt och kanske omöjligt. Här finns fröet till naturlig förändring och självklar ansträngningslös transformation. Ett av sovrummen 1 LEn central fråga är: “Vad händer i mig/dig just nu?” Att ha kontakt med, vara medveten om vad som pågår är centralt. Det behöver inte uttryckas i ord. Vi är så vana vid att ha vårt fokus i våra tankar om verkligheten att vi missar verkligheten som den är. Det självklara direkta upplevandet som är nyckeln till vår naturliga tillit och till vårt självklara JA till det som är. Verkligheten är alltid vänligare än våra tankar om den. Att om och om igen ha kontakt med hur det känns i kroppen, hur det andas i mig är kraftfulla sätt att vara medveten och närvarande. Att uppleva verkligheten snarare än mina tolkningar av den. Då är inget farligt. Alla känslor kan få upplevas utan drama eller historier.

Jag är mycket tacksam för de här dagarna. Tacksam till Kåre som ger mig den här möjligheten. Tacksam till de andra samskapande deltagarna och assistenterna.

Mer om Zen Coaching här.

 

I lack nothing!

I have now completed the first module in the Zen Coaching training. Five absolutely fantastic days! The training was held at Kärlingesund Retreat Center in the county of Bohuslän, north of Gothenburg, close to Fiskebäckskil. It is an incredibly beautiful place. The center is located in the middle of a nature sanctuary with old oak forests, beech forest ravines and very close to the sea. It snowed several days, and embedded us in a soft white blanket. It will be so nice to experience nature’s vicissitudes during the other parts of the training. The next is in the beginning of April, then in June and in September. We cover all seasons. I have previously shared photos from the outside. Today the pictures are of the unique and beautiful interior of the retreat center. The couple who built it and lived there for twenty years has certainly made their mark on everything. Mats was a boat builder and has gradually added part by part. He was used to building without right angles and he continued with this when building the center. Sigrid is an artist and has lovingly painted everything with environmentally friendly egg oil tempera paint. One can not help but enjoy the stay here!

Zen stands for truth, presence, awareness, clarity and coaching is a way to support and strengthen ourselves and others through deep listening and powerful questions. The training is about recognizing our true nature as wide open, clear, naturally compassionate and wise being and to explore and practice ways that support us in living our true nature to the full. Only then can we support others to do the same. It is therefore both a profound journey of personal growth and a training in how we can be of true benefit to others. Zen Coaching also has a large network of people with the same intention that serves as support to live our true nature in joy and community.

We have done many different exercises – inquiries -that naturally lead us to recognize what is always okay in and as us. That which is not lacking anything. To me the words: “I lack nothing.” came several times. The personality, all of our belief systems and learned ideas about reality sometimes claim with great emphasis that something is wrong, something should be different, something important is missing. When we, through the support of clarifying questions and a person who openly listens, recognize what is so much bigger than these different ideas and concepts, it becomes clear that absolutely nothing is missing – ever. This moment is always just as it is. naturally and obviously perfect. Not perfect in any conceptual perspective. It is here that problems change into situations to deal with, into opportunities. What may have seemed so difficult and impossible, is suddenly experienced completely different with this trust, clarity and wisdom.

It has been many years since I was in such a setting and I just love it. Being in a group with a common intention and exploring together the most important, most essential, together with a committed coach team who guides and supports. Kåre is amazing in his role as a workshop leader! In addition to these partner exercises we have danced a lot, done various meditations, listened to Kåre as he shares his experience and seen him coach. We have been serious and playful, listening and speaking, we have been touched and experienced strong meetings, been in silence and been loud together. On a couple of occasions my body laughed  for a long time by itself. So very nice, relaxing and liberating. Joy is a natural quality in and as us.

Zen Coaching is perhaps more than anything else to say YES to this moment. To this moment exactly as it is. Sometimes that means saying yes to my resistance, to my no. It is not a doing, but rather a non-doing. An instinctive recognition of the YES which is always everything´s base and foundation. Here is the solution to everything that feels difficult and perhaps impossible. Here are the seeds of natural change and effortless transformation.

A central question is: “What is happening in me / you right now?” To be in contact with, be aware of what is going on is crucial. It needs not be expressed in words. We are so used to having our focus in our minds, on out thoughts about reality that we miss reality as it is. The obvious direct experiencing is key to our natural trust and to our obvious yes to what is. Reality is always kinder than our thoughts about it. To again and again be in contact with what it happening in your body, how it breathes in me. is a powerful way to be aware and present. To experience reality rather than my interpretation of it. Then it is not dangerous. All emotions can be experienced without drama or stories or at least with less drama and less stories.

I am very grateful for these days. Grateful to Kåre giving me this opportunity. Gratitude to the other co-creating participants and assistants.

More on Zen Coaching here.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco