Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Mitt liv just nu …

| 0 comments

För många är det nog bråda dagar så här års. Så har det varit för mig också i många år. Speciellt när jag hade heminredningsbutik. Då var det långa, tröttande och mycket roliga dagar ända fram till jul. I år har jag redan firat jul med min familj så det är mycket lugnare. Tid för annan njutning och vänner.

Förra veckan var jag på Asian Spa i Varberg med Helena. Det blev en helt underbar dag. Det var första gången jag var där och jag kan varmt rekommendera det. Ett spa som inte bara erbjuder spa-aktiviteter utan som följer upp det med ett helhetsperspektiv där vila, tystnad och lugn genomsyrar allting. Det är en mycket vacker miljö in i varje detalj med asiatisk influens. Vi började med att ligga en stund i ett mörkt rum med stjärnhimmel där stjärnorna bytte färg. Vi låg på varma vattensängar och kunde ha hörlurar på oss med lugn njutbar musik. Det var otroligt skönt. Sedan gick vi till ett ljust vitt rum. Där låg vi också i värme med vacker musik i öronen och vit filt på. Till slut hamnade vi en ganska grund pool där vattnet var 40 grader. Ena väggen var av glas med en stor öppning ut mot härlig utsikt över havet och Varbergs fästning. Älskar att vara varm om kroppen och ändå kunna ha ett svalt huvud. Det här var bara ett smakprov på det som finns att njuta av här. (Tyvärr glömde jag kameran.)

Sista gången med Båstadgruppen förra veckan avslutades också i en varm bubbelpool utomhus med utsikt över Båstadbukten. Det var så fint. Vi fortsätter i vår (med gruppen alltså, kan inte garantera badet :)) och det finns platser kvar om någon är intresserad av att vara med. Fem söndagar kl 16-18 med start 12 januari.

AdventsmiddagI helgen har jag haft besök av en gammal vän som jag bara har haft sporadisk telefonkontakt med under de senaste åren. Det var så enkelt och naturligt – som om vi hade träffats igår. Vi träffades i en meditationsgrupp i Göteborg för 19 år sedan. Den gruppen har betytt så mycket för mig. Min längtan efter sanning fick luft under vingarna där. Fortfarande har jag kontakt med många i gruppen. När vi gick längs med Hannabadssjön såg och hörde vi en stor grupp sångsvanar. Det var magiskt. Alldeles grått och disigt – som en drömvärld. Outsägligt vackert. (Fotot har han tagit, inte jag.)

Sångsvanar 1

Ikväll ska jag gå på en konsert som jag har sett fram emot ett tag. Jag beundrar en artist som heter Rickard Söderberg. Han är från Halmstad och är idag verksam som operasångare i Malmö. Han kombinerar sitt artisteri med en passion för kärlek i alla dess former. Han är aktiv i djurrättsfrågor, miljöfrågor och HBTQ-frågor bl a. Det är fint att se någon använda sitt kändisskap till att sprida kärleksfulla, medvetna vibbar ut i världen. Här är ett klipp där han sjunger Till Havs för Greenpeace. Han har en intressant blogg.

Ikväll ska han ha julkonsert i Halmstad tillsammans med sin kör och Carola. Det krävdes ett stort engagemang och tid för att få biljetter till konserten – som sedermera blev fyra konserter. Jag ska gå med två vänner och börja kvällen med middag på stan. Det ska bli så mysigt! Eftersom jag ska vidare till Göteborg imorgon bitti för att träffa klienter har jag bokat rum i Halmstad så slipper jag åka hem sent ikväll (konserten börjar kl 21.00) och sedan tillbaka till Halmstad imorgon bitti. Det blir också trevligt!

 

My life right now …

For many it is probably busy days this time of year . This has been true for me as well for many years. Especially when I had the interior decorating  store. Then it was long , tiring and veryenjoyable days until Christmas. This year I’ve already celebrated Christmas with my family so it’s much quieter . Time for another type of enjoyment and friends.

Last week I was at the Asian Spa in Varberg with Helena . It was a wonderful day . It was the first time I was there and I can heartily recommend it . A spa that offers not only spa activities but follows it up with a holistic perspective where rest, silence and serenity pervade everything. It is a very beautiful environment into every detail with an Asian twist . We started by resting for a while in a dark room with a starry sky where the stars changed color. We lay on the warm water beds and could have headphones on us with calm enjoyable music. It was incredibly comfortable . Then we went to a bright white room . We ended up in pretty shallow pool where the water was 40 degrees warm. One wall was made ​​of glass with a wide opening out onto a lovely view of the sea and the fortress of Varberg . I love to be hot on the body and still be able to have a cool head. This was just a taste of what there is to enjoy here. ( Unfortunately I forgot the camera. )

The last time with the group in Båstad last week, was also completed in a hot tub overlooking the Gulf of Båstad . It was so nice . We continue iwith out group and there is space for more participants if anyone is interested. Five Sundays at 16-18 , starting January 12.

This weekend I had a visit from an old friend that I have had only sporadic telephone contact with over the last few years. It was so easy and natural – as if we had met yesterday. We met in a meditation group in Gothenburg 19 years ago . The group has meant so much to me. My longing for truth took off there. I still have contact with many from the group. As we walked along the Hannabadssjön we heard a large group of whooper swans . It was magical . Just gray and hazy – like a dream world. Inexpressibly beautiful. ( The photo was taken by him, not me. )

Tonight I am going  to a concert that I’ve been looking forward to for a while. I admire an artist named Rickard Söderberg. He is from Halmstad and is currently active as an opera singer in Malmö. He combines his artistry with a passion for love in all its forms. He is active in animal rights , environmental issues, LGBT issues among others , it ‘s nice to see someone use his celebrity status to spread loving, conscious vibes out into the world . Here is a clip where he sings To the Sea for Greenpeace. He has an interesting blog as well.

Tonight he will have a Christmas concert in Halmstad along with his choir and Carola . It required a lot of commitment and time to get tickets to the concert – which later became four concerts . I’ll go with two friends and start the evening with dinner in town. It will be so cozy! Because I’m going on to Gothenburg tomorrow morning to meet with clients , I have booked a room in Halmstad, so I will not have to go home late tonight ( the concert starts at 21:00 ) and then back to Halmstad tomorrow morning. It will also be nice!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco