Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Några tankar om socker

| 0 comments

Det är intressant hur snabbt utvecklingen har gått när det gäller medvetenheten om sockrets skadlighet. Idag är det alltfler produkter som drar ner på sockret och vi översvämmas av information om vikten av att minska intaget av snabba kolhydrater. Produkterna följer vad vi köpare vill ha. När vi allt oftare läser etiketterna och ser hur mycket socker produkten innehåller väljer vi också ofta bort de som har allra mest socker. För många räcker det. För andra gäller nolltolerans när det gäller socker.

De negativa effekterna med socker behöver jag nog inte kommentera. Det pratas/skrivs så mycket om detta kontinuerligt. Här är t ex ett radioprogram som handlar om hur högt sockerintag ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Getrams, 140430För några dagar sedan skannade jag några personer med min lilla frekvensapparat. Då berättade en äldre herre med diabetes hur dåligt han hade mått efter att ha ätit en ”korv” med bruna bönor på ett kilo under ett par dagar. När han läste på etiketten såg han att den innehöll 60 % socker. 60 %!!! Det är helt otroligt. Av kilot med bruna bönor var alltså sex hekto rent socker. Inte konstigt att vi är många som tyckt om bruna bönor som barn – och kanske fortsatt med det efter det. Dessutom äts det ju ofta tillsammans med stekt fläsk. Det verkar vara just kombinationen av fett och socker som många av oss tycker allra bäst om.

Michelle Obama är bara en av alla de som varnar för sockrets faror. (Här är artikeln om det.) Hon har föreslagit nya regler för matvaror i USA. I stället för att poängtera fetthalten på varor ska sockerhalten bli mer tydlig för att göra det lättare för amerikaner att göra hälsosamma val i livsmedelsbutikerna. Den genomsnittlige amerikanen lär konsumera 60 kg socker per år. Det blir nästan 1,7 hg varje dag. Vi svenskar ligger förmodligen inte långt efter.

Exotiskt träd, 1Det blir spännande när filmen ”Fed Up” släpps om några dagar. Filmen handlar om hur sockerkonsumtionen bär ansvar för största delar av ohälsan i USA. I filmen sägs t ex att om inget görs kommer en tredjedel av alla amerikaner ha diabetes 2050. Det är tunga namn med högt anseende som intervjuas i filmen. Här kan du se en trailer.

Själv är jag glad och tacksam att jag träffade på Bitten Jonsson för ganska många år sedan nu. (Här är en video med henne där hon pratar om hur man leva med sockerberoende.) Tack vare hennes stöd och råd slutade jag med socker. Jag äter fortfarande oftast inte socker (förutom några gånger per år då jag bestämmer mig för att äta allt möjligt). Jag äter inte socker eftersom min kropp mår så mycket bättre av det. Det handlar inte om någon principsak. Det är bara enklare att låta bli helt. För mig.

Gröna blad fulla av livNu bjuds det på hälsosamma godsaker överallt. Gick en liten sväng i trädgården och plockade lite blad som tillsammans med blåbär och ett halvt äpple blev till en jättegod och energigivande smoothie. Det känns som att dricka liv.

Kindstugan

 

Bilden ovan är på Kindstugan på Liseberg. Här var jag i måndagsoch höll föredrag om att må bra i livet som det är. Det blev en så fin kväll. Bara det att vara inne på Liseberg när det är stängt, lugnt och stilla var en höjdare. Det kändes lite hemligt. Det blommade och grönskade överallt. Helt ljuvligt. Det var också speciellt att träffa kvinnorna i Kindgillet inne i den gamla Kindstugan. Jag har en otrolig tur att göra det jag gör med så många spännande möten! (Fler bilder finns på min Facebook-sida.)

 

Some thoughts on sugar

It’s interesting how quickly awareness of sugar’s harmfulness has increased. Today , more and more products cut down on sugar and we are inundated with information about the importance of reducing the intake of simple carbohydrates . The products follow what we buyers want. As we increasingly read the labels and see how much sugar the product contains, we choose increasingly those who with the least – if any – sugar. For many, that’s enough. For other it is all about zero tolerance of sugar.

I don´t need to comment on the negative effects of sugar. There has been so much written about this. Here is for example a radio program that deals with how high sugar intake increases the risk of cardiovascular disease (in Swedish).

A few days ago I scanned a few people with my little frequency device . An an elderly gentleman with diabetes told me about how badly he had been feeling after eating a ” sausage ” with brown beans, 1 kg, over a period of  only few days. When he read the label , he saw that it contained 60% sugar. 60% ! That’s incredible. One kg of brown beans contains 6 hg of pure sugar. No wonder many of us really liked beans as a kid – and maybe continued to like it. Moreover, it is often eaten with fried pork. It seems that it is the combination of fat and sugar that many of us like the best .

Michelle Obama is just one of those who warn of sugar’s dangers. ( Here is the article.) She has proposed new rules for food labeling in the United States. Instead of pointing out the fat content of products, sugars should be more emphasized in order to make it easier for Americans to make healthy choices in the grocery stores. The average American consumes 60 kg of sugar per year . That is almost 1,7 hg every day. We Swedes are probably not far behind.

It will be exciting when the film ” Fed Up ” will be released in a few days . The film is about how sugar consumption is responsible for the largest share of ill health in the United States. In the film it is said that if nothing is done, a third of all Americans have diabetes by 2050. The film has interviews with people of high standing. Here you can see a trailer.

Personally, I am happy and grateful that I met at Bitten Jonsson quite some years ago now. ( Here’s a video with her in English about this, “Sugar Addiction – a Brain Disease.) Thanks to her support and advice I gave up sugar. I still don´t eat sugar  (except a few times a year when I decide to eat it everything). I do not eat sugar because my body feels so much better for it . It’s not a matter of principle. It’s just easier to not eat it at all. For me.
There are wholesome goodies everywhere at this time of year. Went for a little walk in the garden and picked some leaves that along with blueberries and half an apple made a delicious and energizing smoothie. It feels like drinking life.

The picture above is at Kind cottage, Liseberg (the amusement park in Göteborg).  I was was on Monday evening and talked  about feeling good in life as it is. It was such a nice evening . To be at Liseberg when closed was exciting. Very quiet and peaceful. It felt a little secretive. It was so very green and flowery everywhere. Absolutely adorable . It was also special to meet the women in Kind Gillet inside the old Kind cottage . I am extremely lucky to do what I do with so many exciting encounters! ( More pictures are on my Facebook page. )

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco