Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Nu debatteras silver … igen!

| 0 comments

Nu går mediadrevet igen. Ett par artiklar i HD/NST publicerades förra veckan om kolloidalt silver. Sedan dess har artiklar dykt upp i de flesta andra tidningar också. Jag har ingen lust att bygga vidare på någon form av motsättning eller ge näring till den här typen av polariserade debatter. Det är upp till var och en att ta ställning.

Jag har dock hört ifrån oroade vänner som inte riktigt vågar svälja silvret längre. Så skriver gör jag i alla fall. Det är klart att det är bra att vara kritisk och att ifrågasätta – på ett balanserat, öppet och ansvarstagande sätt. Men det vore så tråkigt om det blev ett förbud mot silver i Sverige. Förhoppningsvis kommer det något bra ut av den här debatten. Det märks att många engagerar sig för att behålla silver och vem vet … kanske leder det till att Läkemedelsverket ändrar sig. Det behövs öppenhet kring den här frågan snarare än ställningskrig. Det får inte reduceras till ännu ett vi/de-scenario. Hälsa är större än så.

Tänker på vad Wayne Dyer skrev en gång i tiden som jag har sett vara sant vid många tillfällen. Det är inte “du tror det när du ser det” utan “du ser det när du tror det” som gäller. Våra färgade glasögon avgör. Det gör oss inte till bättre eller sämre personer. Vi tolkar bara världen olika utifrån våra förutsättningar.

Det är märkligt hur olika regler gäller för läkemedelsbolag och andra leverantörer av hälsobringande produkter. Det är okej att läkemedelsbolag tjänar storkovan, men inte att en privatperson tjänar pengar på sin försäljning. I fallet med artiklarna är det Anders Sultan, ägare till Ionsilver, som är i blåsvädret. Bara han. Trots att det finns andra leverantörer av kolloidalt silver. För mig är det självklart att det inte är fel att tjäna pengar på det arbete man gör. Desto bättre att det man tjänar pengar på också ger andra bättre hälsa och – i en del fall – ökad livskvalitet.

Hagtorn

Jag har träffat Anders Sultan och tyckte att han gav ett mycket trovärdigt intryck. Jag är med i den omskrivna slutna gruppen på Facebook och ser hur generöst han delar med sig av kunskap och erfarenheter. Allt är förstås inte svart eller vitt. Han har säkert sina sidor som alla andra. Men jag känner förtroende för honom och hans stora kunskap i frågan. Han lär få möjlighet till genmäle i morgondagens tidning.

Den här artikeln handlar om hur man använder silver i plåster vid behandling av brännskadade på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Förbanden avger silverjoner för att förhindra infektion. Sedan man började använda silverförbanden har vårdtiden gått ner från elva till två dygn och man har kunnat sänka användningen av antibiotika med två tredjedelar. Det är fantastiskt tycker jag! Och det säger något om silvrets förmåga att döda bakterier. Det här handlar inte heller om någon alternativ verksamhet utan det är läkare som behandlar med Socialstyrelsens goda minne.

Själv är jag tacksam för att jag har kommit i kontakt med silvret. Jag har sett positiva effekter i mitt eget liv när jag har använt det. Inte minst när jag blev av med cellförändringar på näsan med hjälp av silver och askorbinsyra.  (Här kan du läsa om det.) Jag känner ingen oro för ev bieffekter. Det skulle jag däremot göra om jag tog ett traditionellt läkemedel. Min läkare vill t ex att jag ska börja äta stora doser av kortison. Vilket jag inte vill!

I livsmedelsaffärerna kan vi köpa silverkulor att dekorera tårtan med. Den tårta som vi kanske sedan serverar till våra barn. I livsmedelssammanhang kallas silver för E174 (färgämne) och är godkänt att användas i hur stora mängder som helst. Silverkulorna består av en sockerkula med beläggning av rent silver. Varje kula innehåller motsvarande 6 teskedar (300 mikrogram) av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver (vilket motsvarar vårt silvervatten). Ett barn kan lätt äta ett tiotal sådana på en tårtbit utan att någon reagerar. Det är som att dricka 300 ml kolloidalt silver.

Hannabadssjön i höstskrud

Det är också okej att använda silver som vattenrening. D v s att tillsätta silver i vatten för att säkerställa ett bakteriefritt vatten som vi sedan dricker. Men inte att dricka det som kosttillskott.

På Fb-sidan jag nämnde tidigare finns tusentals användarberättelser där människor skriver in och berättar om hur de har fått hjälp av silver. Det är klart att en del också handlar om placebo-effekt. Denna underbara hjälp vi har till bot och läkning. Men inte bara det. Dessutom är det så varierande hjälp. Från alla möjliga sjukdomar och problem. Det är också självklart att det inte är ett universalmedel som hjälper precis alla från precis allting. Definitvt värt att testa dock!

Men det är klart ingen kan ta patent på en metall. Det är förhållandevis billigt att använda sig av silver. En dunk på 5 liter kostar drygt 800 kr och räcker i de flesta fall länge. En liter drygt 200 kr.

Vill du kan du skriva under en namninsamling: “Rör inte vårt kolloidala silver”. Det kan du göra här.

Kan det vara så att det finns intressen som vill ha bort silver från den svenska/internationella marknaden? Det verkar faktiskt så. Jag väljer att fokusera på den tacksamhet jag känner för den hjälp som silver har gett mig och många andra! … och skriver under namninsamlingen.

 

Debate about silver … again!

Media is again actively writing down colloidal silver. A couple of articles in the HD / NST were published last week about colloidal silver. Since then, articles have appeared in most papers. I have no desire to build on some kind of contradiction or nurture this kind of polarized debates. It is up to each individual to decide.However, I have heard from concerned friends who do not really dare to swallow the silver anymore. So I write anyway. It’s clear that it‘s good to be critical and to question in a balanced, transparent and responsible manner. But it would be so sad if there was a ban on silver in Sweden. Hopefully something good will come out of this debate. It is noticeable that many now are involved in order to keep silver and who knows … maybe it leads to the MPA changes. We need transparency on this issue rather than trench warfare. It must not be reduced to another we /them scenario. Health is much bigger than that.

I was reminded of what Wayne Dyer wrote one time that I have seen to be true on many occasions. It’s not “you believe it when you see it” but “you see it when you believe it” that applies. Our colored glasses determine. It does not make us better or worse as people. We just interpret the world differently based on our circumstances.

It is strange how different rules apply to pharmaceutical companies and other providers of health-giving products. It’s okay for drug company to make a lot of money, but not that a private person make money on sales. In the case of the articles, it is Anders Sultan, the owner Ionsilver, which is up for questioning. Just him. Although there are other suppliers of colloidal silver. To me it is obvious that it is not wrong to make money from the work you do. All the better if what makes money also gives others better health and in some cases better quality of life.

I have met Anders Sultan and thought he gave a very credible impression. I’m in the closed group on Facebook that is mentioned in the article and I notice how generously he shares his knowledge and experience. Everything is of course not black or white. He probably has his sides like everyone else. But I have confidence in him and in his vast knowledge on the subject. He is said to have the opportunity to reply in tomorrow’s paper.

This article is about how they use silver in bandaids in the treatment of burn victims at the Astrid Lindgren Children’s Hospital. The dressings give silver ions to the wound to prevent infection. Since they started to use silver dressings the hospital stay was reduced from eleven to two days and they have been able to reduce the use of antibiotics by two thirds. It’s amazing, I think! And it says something about silver’s ability to kill bacteria. This is not about some alternative activity, but it is doctors who treat with the National Board´s good memory.

Personally, I am grateful that I came in contact with silver. I have seen the positive effects in my own life when I have used it. For instance when I got rid of a spot on the nose with the help of silver and ascorbic acid. (You can read about it here.) I‘m not worried about any side effects. t would, however,  I took  traditional medicine. My doctor wants, for example, that I’ll start eating large doses of cortisone. Which I do not want to!

In supermarkets we can buy silver beads to decorate the cake with. The cake that we might then serve to our children. In the context of food, silver is called E174 (dye) and is approved for use in unlimited amounts. The silver beads consist of a sugar ball coated with pure silver. Each ball contains the equivalent of 6 teaspoons (300 micrograms ) of 10ppm strong colloidal silver (which corresponds to our silver water). A child can easily eat a dozen of these on a piece of cake without anyone reacting. It’s like drinking 300 ml of colloidal silver.

It’s also okay to use silver as water purification. Ie adding silver in the water to ensure a bacteria-free water which we then drink. But not to drink it as a dietary supplement.

On the FB page I mentioned earlier there are thousands of user stories where people write in and tell how they have been helped by silver. It is clear that part is also the placebo effect. This wonderful help we have for cure and healing. But not only that. Moreover, it helps for many varying diseases and problems. Obviously it is not a universal remedy that helps absolutely everyone from absolutely everything. It is defnitely worth trying though.


But of course no one can patent a metal. It is relatively cheap to use silver. 5 liters cost about 800 SEK and lasts in most cases a long time. A liter costs  just over  200 SEK.
Could it be that there are interests that want to remove silver from the Swedish / international market? It seems so. I choose to focus on the gratitude I feel for the help that silver has given me and many others! …And to sign the collection of  names to keep silver in Sweden.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco