Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om “borden” och andra bord

| 2 Comments

Jag pratade med en bekant tidigare idag och blev påmind om vår intränade vana att tro att vi vet bättre än verkligheten. Vilken plågsam vana! Vi har idéer om att vi, andra, livet inte borde ha varit som det var. Det här och det där borde inte ha hänt. När sanningen är att det är som det är. Det finns inte ens en chans att vi kan gissa oss till vad som är bäst vid något givet tillfälle. Fast våra trossystem säger ju att vi vet! Det blir som att leva våra liv med helt fel förutsättningar. Vi baserar vår oro och vårt dåliga mående på rena fantasier. Vår historier om det förflutna är just det – historier.

Det blir så mycket enklare att leva om vi inser att verkligheten är som den är! Att lägga kraft och energi på att tänka på hur fel gårdagen var leder bara till att vi missar njutningen just nu. Känslorna får självklart vara som de är! Inget att fixa med eller ändra. Bara låta historierna och fantasierna om hur livet borde vara få komma och gå. Inget att fixera på och dona med! Det är verkligen att vara så snälla mot oss själva – att inse att vi inte behöver kriga i tankarna med verkligheten. Det är inte ens möjligt. Det bara verkar så när vi fokuserar på de tankarna.

Vi är aldrig i krig med det som är – egentligen. Vi är det som är. Men tron på tankarna och sinnets olika budskap skapar en illusion av att vi är i motstånd mot det som är. Vi kan börja testa i det lilla, när det är enkelt. Att bara låta alla tankar som säger att något borde vara annorlunda få vara som de är. Då försvinner de snart utan att lämna några som helst spår någonstans. Skenbara spår är bara nya tankar som kan betonas eller inte.

loppis i Ysby

Idag har jag varit på loppis som arrangerats av en idrottsförening. Sommaren är fylld av dessa. Varje liten by med självaktning har en idrottsförening som drar in en stor del av årets budget genom dessa loppisar. Jag fick höra att de brukar dra in 40-60 000 kr. Det blir mycket pengar av alla dessa försäljningar på 5-20 kronor. Här handlar man väldigt billigt. Vid ett fastställt klockslag klipps snöret och massorna väller in. Det gäller att redan innan ha bestämt vilken del man är mest intresserad av. Klippen försvinner snabbt. Själv satsade jag på delen med porslin och annat smått och gott medan andra lastade sina bilar fulla med bord och stolar.

Auktion i Ysby

Det var otroligt varmt, 30 grader sas det. Dessa loppisar verkar ha blivit den nya tidens förströelse och folknöje. Idag var vi på en gammal dans- och festplats nära Ysby. Här var det förr ofta dans. Idag verkar loppisen dra mer folk. Drömmen om det stora klippet! Också ett resultat av vår ökade vilja att leva ett hållbart liv. Återanvändning ligger verkligen i tiden. Bra är det! Efter en timme var det auktion på lite mer värdefulla prylar. Här gick det verkligen att göra fynd. Själv köpte jag bl a ett stort Blå Eld-fat som jag är väldigt glad för.

Egen stil

Här är en tjusig ung man som jag träffade i väntan på att auktionen skulle starta. Jag blir så glad när jag ser personer som går sin egen väg. Som vågar klä sig som det känns rätt för dem. Han berättade att han alltid gick med håret uppsprejat så här. Det tar lite tid att fixa varje morgon.  Heja honom! Han tyckte att jag skulle komma till en countryfestival som ska hållas i augusti ett par mil från Ysby. :)

Vilka underbara dagar vi har. Det är nästan obegripligt att solen bara fortsätter att lysa. Vi har som tur är haft två dagar den senaste veckan då det kom lite regn. Fast jag har ju sett att på många platser har det kommit otroliga mängder. Det verkar gå åt alltmer extrema väderlekstyper.

Jag önskar dig fortsatt sköna sommardagar oavsett vad du fyller dem med!

 

About shoulds and sales

I was talking to a friend earlier today and was reminded of our-trained habit of thinking that we know better than reality. What a painful habit! We have ideas that we, others, life should not have been as it was. This or that should not have happened. When the truth is that it is as it is. There is not even a chance that we could guess  what would be best at any given time. Though our belief system tells us that we know! It is like living our lives with the wrong conditions. We base our concerns and our bad mood on pure fantasy. Our story about the so called past is just that – a story.

It becomes so much easier to live if we realize that reality is as it is! Putting all that energy and power on thinking about how wrong yesterday was only leads us to miss the enjoyment right now. Feelings may of course be what they are – sensations in the body! Nothing to fix or change. Just let the stories and fantasies about how life should be to come and go. Nothing to fixate on or fix with! It’s really being so kind to ourselves – to realize that we do not need to be at war with reality. It is not even possible. It just seems like that when we focus on those thoughts.

We are never at war with what is – really. We are what is. But the belief in the thoughts and mind of messages creates the illusion that we are in opposition to what is. We can begin to test a few things, when it’s easy. Just to let all thoughts that say that something should be different to be what they are. Then they disappear quickly without leaving any trace anywhere. Apparent tracks are just new thoughts that can be emphasized or not.

Today I have been to a flea market organized by a sports association. Summer is full of these. Every little village worth its salt has a sports association that brings in a large part of this year’s budget through these flea markets. I was told that they usually pull 40-60 000 SEK. It gets to be a lot of money from all these sales of 5-20 SEK. Here you can find real bargains. At a fixed time, they cut the cord and the crowds pour in. You better know where to head first.  The bargains will disappear quickly.

It was incredibly hot, 30 degrees they said. These flea markets seem to have become the new age public entertainment. Today we went to an old dance and party spot near Ysby. They used to hold dances here in the past. Today the flea market seem to attract more people. The dream of the great bargain! Also a result of our increased desire to live a sustainable life. Reuse is really in time. That is great! After an hour there was an auction where more valuable goods were sold. Here, it was possible to really make a bargain. Personally I bought a big plate of “Blå eld” which I’m very happy for.

Here’s a handsome young man I met while waiting for the auction to start. I get so happy when I see people that go their own way. That dare to dress as it feels right for them. He told me that he always went with the hair sprayed up like this. It takes some time to fix every morning. Cheer him! He thought that I should come to a country music festival to be held in August, a few mil from Ysby.:)

What  wonderful days we have. It is almost inconceivable that the sun just keeps shining. We luckily had two days during the past week, when it was little rain. Though I have seen that in many places there have been incredible amounts of rain pouring down. It seems to be increasingly extreme weather types.

I wish you continued summer days no matter what you fill them with!

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco