Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om döden i allmänhet och min hälsa i synnerhet

| 2 Comments

Det är så skönt att vakna utan fokus – rent, naket upplevande. Denna vidöppna obegränsade rymd. Utan tankar, trossystem, beskrivningar. Inget jag, inget du. Bara detta! Befriande öppet. En tanke framträder. En värld uppstår. Underbart rik och fascinerande. Vilken gåva! Tacksam! Tacksam för att få leva i denna spännande världen med det instinktiva vetandet att jag inte är av denna världen.

Hav-himmel vid Rydebäck

Igår var jag på väg till Lund igen och i bilen lyssnade jag till ett Sommarprogram som jag hade laddat ner. Det var Kristian Gidlund som pratade. Känner till honom lite sedan tidigare eftersom jag har läst hans blogg då och då. Kristian är 29 år, musiker, skribent och döende i cancer. Han berättar vackert, berörande, starkt. Tacksam att få höra hans tankar och funderingar. Tacksam att få höra hur det är för någon som vet att dagarna är räknade, att stunderna är ändliga. Något de flesta av oss kommer att uppleva på vårt alldeles egna unika sätt. Detta är hans historia och han berättar den på ett fängslande och klokt sätt.

Här är länken till Kristians sommarprogram. Och till hans blogg “I kroppen min”.

Han nämner att det känns tröstande att veta att varje gång någon tänker på honom i den s k framtiden finns han, när någon läser hans bok finns han. Jag förstår och tänker att så är det ju redan. Enda skillnaden mellan en vän som är död och en vän som inte är här just nu är ett trossystem, ett inlärt sätt att se på verkligheten. Just det här ögonblicket är alla som inte är här bara en skapelse i sinnet, en tanke, ett minne. Oavsett om de sägs leva någonstans eller inte. Just nu – utan några som helst tankar om det – är det så. När tanken kommer att jag ska träffa dem imorgon upplevs de som levande. Men det vet jag ju tekniskt sett inte ens. På det sättet är varje ögonblick en födelse och en död. Inget stannar eller varar. Njutningen, glädjen, mötet, inspirationen finns i detta fantastiska ögonblicket – ingen annanstans.

Arbets-EKG

Jag var i Lund för att min läkare remitterat mig till en kardiolog. (Känns lite patetiskt att skriva om efter att ha nämnt Kristian och hans situation … ) Jag var först där i tisdags och gjorde ultraljud och EKG och igår gjorde jag även ett arbets-EKG. Jag har ett friskt, starkt hjärta! Det trodde jag också. Tror nog att jag skulle veta om jag var riktigt sjuk. Men skönt att få det bekräftat. Då behöver jag inte låta andfåddhet stoppa mig!

Jag märkte också den här veckan att min feber har gått ner. Jag håller på att bli helt återställd. Det känner jag. Det enda som förändrats de sista sex veckorna är att jag ätit 5:2. D v s fastat på 500 kalorier två dagar i veckan. Det finns mycket material som visar på de fysiska hälsovinsterna av det. Kanske är det just fastan som gett min kropp den vila som behövts för att stärka upp, läka och hela! Jag är så glad åt att jag har haft möjlighet att lyssna på och ge min kropp den vila, återhämtning och näring som den behövde för att sakta återställas under det senaste året!

På vägen hem träffade jag på en märklig uppställning av 17 fantasieggande vindflöjlar. Helt otroligt! Vem, vad varför?

På vägen hem träffade jag på en märklig uppställning av 17 fantasieggande vindflöjlar. Helt otroligt! Vem, vad varför?

Här är några länkar till information om delfasta (intermittent fasting) som verkar ha blivit den nya flugan. Några av de positiva hälsoeffekterna är sänkt kolesterol, sänkt blodtryck, balanserade insulinnivåer, ökad livslängdsannolikhet, viktnedgång. Själv mår jag så bra av det. Inget sug alls mellan måltiderna. Inget fokus på mat. Känner mig klarare, sover bra m m. Väl värt att testa!

  • En video på sex minuter som berättar kort om 5:2 livsstilen.
  • Michael Molsley som startade trenden genom sina försök i programmet från Vetenskapens värld har en hemsida med en hel del information.
  • “The Fast Diet”, Michael Molsleys bok finns på engelska och kommer på svenska i augusti.
  • Till slut en svensk bloggare som skriver om 5:2 dieten.

Vindflöjelparken, 2

Nu har jag bara Ulf Kihlman kvar på måndag. Det blir intressant att se vad han har att säga. Inga fler läkarbesök för mig i alla fall. Nu får det räcka. Jag är dock väldigt tacksam för min engagerade läkare som inte har gett upp sitt sökande efter en orsak till mina konstiga symtom!

Ha en härlig helg på det sätt som det blir för dig!

 

About death in general and my health in particular

It’s so nice to wake up without focus – pure, naked experiencing. This wide-open unlimited space. Without thinking, belief systems descriptions. Not me, not you. Just this! Liberating transparent. A thought emerges. A world arises. Wonderfully rich and fascinating. What a gift! Grateful! Grateful to live in this exciting world with the instinctive knowledge that I am not of this world.

Yesterday I was on the road to Lund and in the car, I listened to a radio program that I downloaded. It was Kristian Gidlund that gave his Summer talk. Iknew a bit about him from before because I’ve read his blog occasionally. Kristian is 29, musician, writer and dying of cancer. His way of talking is beautiful, touching, strong. Grateful to hear his thoughts and ideas. Grateful to hear how it is for someone who knows that their days are numbered, that the moments are finite. Something most of us will experience in our very own unique way. This is his story and he tells it so compellingly and wisely.

He mentions that it feels comforting to know that every time someone thinks of him in the ‘future he is, when someone reads his book he is. I understand and think that this is already the case. The only difference between a friend who is dead and a friend who is not here right now is a belief system, a learned way of looking at reality. Right this moment all that  is not here is simply a creation of the mind, a thought, a memory. Whether they are said to live somewhere or not. Right now, without any thoughts about it, it is like this. When the thought is here that I’ll meet them tomorrow  they feel alive. But I technically don´t know even know that for sure. In this way, every moment is a birth and a death. Nothing stays or lasts. The pleasure, joy, meeting, inspiration, is this amazing moment – nowhere else.

I was in Lund yesteray. My doctor has referred me to a cardiologist. I was there on Tuesday and did ultrasound and ECG, and yesterday I also did an exercise ECG. I have a healthy, strong heart! That´s what I thought. I think that I would know if I was really sick. But nice to have it confirmed. Then I do not need to let shortness of breath stop me!

I also noticed this week that my fever has gone down. I am about to be fully restored. I can feel it. The only thing that has changed in the last six weeks, is that I have been on the 5:2 diet. I e. fasted on 500 calories two days a week. There is a lot of research that show the physical health benefits of it. Maybe it has been the fast that has givenmy body the rest that strengthened, healed it all! I am so glad that I had the opportunity to listen to and give my body the rest, recovery and nutrition that it needed to slowly be restored over the past year!

Here are some links to information about intermittent fasting which seems to have become the new craze. I feel very good while  doing it. No cravings at all between meals. No focus on food. I feel clearer, sleep well, etc. Well worth a try!

  • Here is a video (six minutes) about the 5:2 life style
  • Michael Molsley that started the trend by trying the program from the world of science has a website with a lot of information.
  • “The Fast Diet”, Michael Molsley´s book  (will be out in Swedish in August)

Now I just have Ulf Kihlman left on Monday. It will be interesting to see what he has to say. No more visits to the doctor for me anyway. Enough is enough. However, I am very grateful for my dedicated physician who has not given up his search for a cause to my strange symptoms!

Have a lovely weekeend just the way it happens for you!

Share

2 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco