Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om sömn

| 0 comments

Igår läste jag en intressant artikel om sömn. Här menar man att det är en myt att vi behöver sova åtta timmar och att det skapar så mycket stress. Det ser jag ofta i mitt arbete. Vi har en idé om hur mycket sömn vi behöver och dessutom på vilket sätt. När verkligheten inte motsvarar dessa trossystem betonar vi tankar på att något är fel. Det är då lätt att uppleva det som en sanning genom att tolka min upplevelse på det sättet. Jag förstår också att det finns personer som verkligen har svårt att klara vardagen för att de får för lite sömn. De bör naturligtvis få hjälp för detta!

Att problemet mer handlar om idéer om sömn än om sömnen själv har dock varit klart länge. Det blir väldigt svårt att somna/somna om när jag har hela min uppmärksamhet på tankarna som säger att jag nu borde sova, tankar kring hur morgondagen blir om jag inte sover osv.

Midsommarnatt 2

I den här artikeln beskriver historieforskare hur det är ett ganska nytt fenomen att vi sover åtta timmar i sträck. Vi är byggda för att sova i två-skift. Tidigare (före industrialismen) somnade man när det blev mörkt och sov djupt i fyra timmar. Då fick kroppen den största delen av den återhämtning den behöver. Sedan gick man upp och var aktiv ett par timmar för att slutligen somna in lätt igen i fyra timmar. De sista timmarna var inte lika viktiga men som sparade mycket energi. Vi har ju nu lärt oss att man ska sova hela natten i ett sträck. Vilken befrielse för de som ofta vaknar mitt i natten att ge sig själv tillåtelse att gå upp och göra något i stället för att bara ligga och vrida sig i sängen.

Dessutom är vårt sömnbehov individuellt och ärftligt betingat. Vissa behöver mer sömn än andra. Det ena är inte bättre eller sämre. Bara som det är. 20-åringen kan behöva 8,5 timmar medan äldre runt sex timmar. Artikeln menar att man kan minska sitt sömnbehov med 3 minuter för varje år efter 20. Långtidssovare mår inte generellt bättre än korttidssovare. Det blir bara stressande och jobbigt att hålla fast vid idéer om att jag ska sova just åtta timmar.

För att upptäcka hur mycket sömn vi verkligen behöver enligt vår egen sovklocka rekommenderas vi att ta några dagar och tillbringa mycket tid i sängen och bara låta oss sova när vi somnar. Det går inte på helgen eftersom vi då ofta sover igen efter en intensiv vecka.

Genomsnittsmänniskan mår bra av sju timmars sömn. De som sover sju timmar per natt lever längre visar forskning än de som sover åtta. Var tionde svensk tar någon form av sömntablett. Vi svenskar lär sova minst av alla européer!!! Experterna hävdar att det är stressrelaterat.

Gryning

 

Det viktiga här för mig är nog att även om vi har kommit fram till vår ideala sovtid handlar det om att slappna av med det som är. Om vi sover mindre eller mer så hjälper det inte att fokusera på alla tankar om att något borde vara annorlunda. Tvärtom. Det är den bästa sömnstöraren. Vi kan slappna av med de här tankarna också. Om vi inte upprätthåller dem med vårt fokus kommer de att försvinna av sig själva.

Det finns självklart massor av tips och råd hur vi kan skapa optimala förutsättningar och det kan ju vara fint att utforska för oss själva om vi upplever sömnen som annat än idealisk. Jag har lätt att somna och har nog aldrig upplevt sömn som ett problem. Ändå märker jag tydligt vilka omständigheter som kan göra att jag har svårare att somna in eller vakna mitt i natten. När jag slutade med socker märkte jag en stor skillnad. Jag stänger också nu av alla nätverk under natten. Att inte äta på kvällen, i alla fall inte sådant som stör matsmältningen, är ett stöd för insomningen.

Lägger man sig med massor av oroande tankar har dessa en tendens att dyka upp under natten och göra att jag lättare vaknar eller har svårare att somna in. Att avsluta dagen lugnt, kanske med något meditativt, kan då vara stödjande. Skriva ner det som jag är rädd att glömma kan vara befriande. Då behöver vi inte hålla det i minnet. Förr räknade man får. Idag kan man räkna in- och utandningar för att lättare somna in om man upplever det som ett problem. Eller helt enkelt bara inte följa med i tankarna.

De flesta av oss vet att det hjälper att röra på sig under dagen och ha ett riktigt mörkt  och svalt sovrum. Ljuset från en dator lär vara störande för många när det gäller insomning. Fast själv har jag alltid IPAd:en med mig i sängen och brukar ofta avsluta med ett sudoko där. Det stör inte min sömn. Igen – vi är alla unika och kan inte använda någon annan som måttstock. Vi får testa oss fram till vad som funkar för oss.

Önskar dig en god natt så småningom – hur den nu än kommer att se ut.

Källa: “8 timmars sömn – en myt som stressar oss”

 

About sleep

Yesterday I read an interesting article about sleep. In this article they write that there is a myth that we need to sleep eight hours and that creates so much stress. I see this often in my work. We have an idea of ​​how much sleep we need and also how. When reality does not meet these belief systems, we emphasize the thoughts that something is wrong. It is then easy to experience it as a truth by interpreting my experience that way. I also understand that there are people who really have a hard time coping with everyday life because they get too little sleep. They should of course get help for this!

The fact that the problem is more about ideas about sleep than sleep itself has been clear for long. It becomes very difficult to fall asleep / go back to sleep when I have all my attention on the thoughts that say that I should be sleeping now, thinking about how tomorrow will be if I do not sleep and so on.

This article describes how historians tell us that it is a fairly new phenomenon that we sleep eight hours straight. We are built to sleep in two shifts. Previously (before industrialization) we fell asleep when it got dark and slept for four hours. When the body got the bulk of the recovery it needs. Then we went up and were active for a few hours to finally fall asleep lightly again in four hours. The last hours were not as important, but saved a lot of energy. We’ve now learned that you should sleep all night. What a relief for those who often wake up in the middle of the night to give themself permission to get up and do something instead of just lying and turning in bed.

Moreover, our sleep needs are individual and hereditary. Some people need more sleep than others. One is not better or worse. Just as it is. 20-year-old may need 8.5 hours while older around six hours. The article says that we can reduce our need for sleep by 3 minutes for each year after 20. People that have the need for longer sleep do not feel generally better than those that need shorter. It only becomes stressful and hard to hold on to ideas that I should sleep exactly eight hours.

To discover how much sleep we really need it is recommended we take a few days and spend a lot of time in bed and just let us sleep when we sleep. Preferably not over the weekend because we will often recap sleep after a busy week.

The average man is good for seven hours of sleep. Those who sleep seven hours a night live longer, research shows than those who sleep eight. One in ten Swedish taking some kind of sleeping pill. We Swedes sleep at least of all Europeans! Experts claim this it due to our stress levels.

The key here for me is that even if we have reached our ideal sleep time it is all about relaxing with what is. If we sleep less or more, it does not help to focus on any thoughts that something should be different. On the contrary. It is the best sleep disturber. We can relax with these thoughts as well. If not maintained by focus they will disappear naturally.

There are certainly lots of tips and advice on how we can create optimal conditions and that can be nice to explore for ourselves if we experience sleep as less than ideal. I find it easy to fall asleep and have never experienced sleep as a problem. Yet, I see clearly the circumstances which can make me have a harder time falling asleep or waking up in the middle of the night. When I stopped eating sugar, I noticed a big difference. I now also close any network during the night. Not eating in the evening, at least not things that disturb digestion, is an aid to sleep mode.

Falling asleep with lots of troubling thoughts they tend to pop up during the night and make you wake up easier or more difficult to fall asleep. To end the day quietly, perhaps with something meditative,  can be supportive. Writing down what I’m afraid of forgetting can be liberating. Since we do not have to keep that in mind. Previously you used to count sheep. Today, one can count the inhalations and exhalations for better sleep if it is perceived as a problem. Or simply just not keep up with the thoughts. Letting them come and go.

Most of us know that it helps to move around during the day and have a really dark and cool bedroom. The light from a computer is supposed to be disturbing for many when it comes to falling asleep. Though I myself have always the  iPad with me in bed and often finish with a sudoko there. It does not disturb my sleep. Again – we are all unique and can not use someone else as a yardstick. We can test what works for us.

Wish you a good night eventually – whatever it will look like.

Source: “8 hours of sleep – a myth that stress us”

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco