Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Om svampplockning och tarmrening

| 0 comments

Sista dagen på den sista officiella sommarmånaden. Härligt att vi fick några underbara sommardagar till. Augusti säger ”På återseende” med sol och värme blandat med regn och lite kallare väderlek som idag. Vilken sommar vi har haft! Jag välkomnar hösten. Också den en ljuvlig årstid. Det är helt enkelt fantastiskt med förändringar. Och det är ju tur eftersom förändring är det enda vi kan vara säkra på.

Ser när jag går mina morgonpromenader hur mycket svamp skogen bjuder så generöst på. Det drar i fingrarna … och jag plockar inte. När jag fick reda på att svampar är rengöringsvarelser som suger upp miljögifter tappade jag intresset för svamp. Inte på något sätt kategoriskt. Jag kan absolut äta en kantarellsmörgås och njuta av den. Jag plockar bara inte svamp längre.

SoppNär jag googlar på om svamp är hälsosamt får jag reda på att de innehåller mycket vitaminer, mineraler, spårämnen, fibrer, immunaktiva polysackarider, antioxidanter och proteiner. Det är en sida av saken. Jag hittar inget skrivet som stödjer min teori om att en av svampens uppgifter är att rena jorden från gifter. Och ändå tror jag på den informationen jag fick för länge sedan. I alla fall tillräckligt för att ha tappat impulsen att plocka svamp. Informationen om att vissa cancerformer är svamp ökar ju inte benägenheten att äta mängder av svamp. Det här handlar absolut inte om hur andra ska göra. Jag berättar bara hur det händer här. Var och en är unik och livet lever var och en av oss på sitt alldeles speciella sätt.

Flugsvamp

Just den här svampen bör nog ingen äta. :)

Det är precis som med jordgubbarna i somras. Det blev väldigt lite i år eftersom jag inte kunde förmå mig att köpa vanliga besprutade och det var inte så enkelt att hitta obesprutade här där jag bor.

Det här har inte skett genom någon form av intellektuell analys. Det har bara förändrats organiskt, steg för steg. Det är både lite tråkigt och skönt samtidigt. Tråkigt att inte kunna ha glädjen av svampplockning och jordgubbsfrosseri och skönt att alltmer välja de hälsosamma alternativen. De blir ju också allt fler och mer tillgängliga.

Nu förbereder jag mig – mest mentalt – för att börja min hawainska tarmrening nästa vecka. Jag äter redan ganska bra. Slutar med kött idag som en förberedelse. Jag har beställt örter och formula och börjar så fort de kommer. Jag har tidigare gjort detta två gånger tillsammans med kunniga människor och i gemenskap med andra, fast det var länge sedan. I år ska jag för första gången testa att göra det själv. Förstår att det kanske inte blir så enkelt, men det känns så naturligt och självklart att göra det. Inte bara för kroppen. (En månads penicillin hjälpte inte mot febern.) Det finns en dragning till att börja om, starta på nytt, lämna allt gammalt på många plan. Den möjligheten finns här. Jag kommer att rapportera dag för dag när jag väl kommer igång.

 

About picking mushrooms and colon cleansing

(Sorry if the English is strange. My changes were not saved. I start with the google translation and then go through it roughly. I have now updated it.)

The last day of the last official Summer  month. Lovely that we got some more warm days. August says “See you soon” with sun and warmth mixed with rain and colder weather like today. What a summer we have had! I welcome the fall. Also, such a lovely season. It is simply amazing with changes. And that’s lucky since change is the only thing we can be sure of.

On my morning walk I see how much mushrooms the forest offers so generously. It pulls … and yet I do not pick any. When I found out that the mushrooms are cleaners that suck up pollutants, I lost interest in mushrooms. In no way categorically. I can definitely eat a chanterelle sandwich and enjoy it. I just do not pick mushrooms anymore.

When I google if mushrooms are healthy the information says that they are high in vitamins, minerals, trace minerals, fiber, immune active polysaccharides, antioxidants and proteins. It’s part of the story. I can find nothing written that support my theory that the task of a mushroom is to cleanse the environment of toxins. And yet I believe the information I got long ago. In all cases enough to have lost the impulse to pick mushrooms. The information that some cancers are fungus increases the propensity not to eat lots of mushrooms. This has nothing to do with what others do. Each one is unique and life lives each of us in its own special way.

It is just like with the strawberries this summer. I ate very few this years since I could not bring myself to buy the usual sprayed ones and it was not so easy to find organic strawberries here where I live.

This has not been through any kind of intellectual analysis. It has just changed organically, step by step. It is both a little sad and beautiful at the same time. Sad to not be able to have the pleasure of picking mushrooms and strawberry gluttony and nice to increasingly choose the healthy options. They are also more and more available.

Now I prepare – mostly mentally – to start my hawain colon cleansing next week. I already eat pretty well. I have stopped eating meat today in preparation. I have ordered herbs and formulas and will begin as soon as they arrive. I have previously done this twice with knowledgeable people and in community with others, though it was long ago. This year I will try to do it myself for the first time. I understand that it may not be so simple, but it feels so natural and obvious to do so. Not just for the body. (One month of antibiotics did not help with the fever.) There is a pull to start over, start anew, to leave everything old on many levels. The opportunity is here. I will be reporting daily once I get started.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco