Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Plastbantning

| 0 comments

Det är roligt hur språket speglar ändrade värderingar. Ta t ex ordet plastbanta som dyker upp överallt just nu. Vi har successivt lärt oss alltmer om vådan av många plaster för vår hälsa. Vi är många som väljer att plastbanta idag. Själv har jag hållit på ett tag. Det är ett pågående projekt. Så är det nog för de flesta. Man tar en bit i taget. Naturskyddsföreningen rekommenderar oss att börja i köket eftersom livsmedel ihop med plast är speciellt olämpligt. Framför allt i samband med varm mat. Mjukplast lär vara sämre än hårdplast. Dessutom finns det så klart kvalitetsskillnad på plast också. Symbolen glas och gaffel är en EU-märkning av plast som är avsedd att användas till livsmedel.  Undvik framför allt plastföremål med symbolerna 1, 3, 6 och 7 som innehåller ämnen som inte är bra för hälsa och miljö. Många av de hormonstörande ämnen som vi känner till finns omkring oss och som vi vill undvika finns just i plast. De hormonstörande ämnen man oftast pratar om tillhör grupperna bromerade flamskyddsmedel, ftalater, nonylfenol och parabener, samt ämnet bisfenol A. Här kan du läsa mer om dessa.

Här är några områden där jag har valt att byta ut plast mot andra material.

Stekpanna

Det var länge sedan jag lärde mig att nonstick-material som teflon lämnar ifrån sig små fiber som blir till en icke önskvärd extra krydda i maten. Jag började med att köpa en färgglad keramikstekpanna. Keramik lär vara ett mycket hårt material från vilken vi inte kan skrapa loss något. Jag var mycket nöjd … i ungefär ett år. Sedan fastnade all mat. Tydligen fanns det någon form av nonstick-ytskikt som försvann så småningom. Vad gör jag nu? Jag förstod att det bästa nog vore en gjutjärnspanna. Men jag hade ingen och jag hade hört från flera vänner att det tar tid att steka in en sådan. Jag köpte till slut en av en vän på en loppis. Gedigen, tung, instekt och billig. Den älskar jag. Nu är jag inte en fettskrämd person vilket underlättar med en sådan panna. En annan fördel är att jag kunde slänga mina gamla plaststekspadar  och gå över till rostfritt och trä. Underbart.

Tillredningskärl

Ut åkte fina gamla Margrete-skålar och andra plastkärl. De får stå och se fina ut på någon hylla och ge färgglädje. I stället började jag konsekvent använda rostfria skålar, mått och kannor. Om man inte har hemma kan man köpa billigt på loppis. De är superpraktiska, lätta att hålla rena och avger inga ohälsosamma odörer eller partiklar.  Beredningskärl 2 L

Förvaringskärl

Jag har fortfarande kvar plastkärl i skåpet som jag förvarar torrvaror i. När jag läser verkar de stora farorna vara i samband med fet mat och varm mat. Om man fryser in mat i plastförpackningar bör de vara märkta med att de tål frystemperaturer. Jag har sedan tidigare glasburkar med lock – ni vet de traditionella där locket sitter fast med metall. De är toppen. Nu har det också kommit fina plastlådor att spara mat i. Det är jag glad för. Jag lagar ofta mat till mer än en dag och då behövs bra säkra förvaringsburkar eftersom maten är varm när den läggs i. De har visserligen plastlock, men de kommer i alla fall inte i kontakt med maten. De här finns t ex på IKEA. Dessutom använder jag rostfria burkar och som jag har köpt i Indien. Och skålar i keramik med plastlock. Det var underbart att gå igenom alla skåp, samla ihop gamla plastbyttor, t ex Tupperware och göra mig av med dem. Det blev så mycket utrymme över. Bättre med få prylar och av hög kvalitet!Förvaringskärl 2 L

Vattenkokare

Jag har gått över till att koka vatten i en rostfri kastrull. Eftersom jag har induktionshäll går det supersnabbt. Vattenkokare i plast är ingen bra idé. Vattenkokare med rostfri insida finns att köpa om man vill det.

Flaskor

Fördelen med att ha en vattenflaska i metall är att den går att diska med riktigt varmt vatten. Plastflaskor lär blir bakteriehärdar till slut – bortsett från plastens andra dåliga sidor. Man bör akta sig för innehållet i PET-flaskor som har stått i värme. Man vill ju helst inte dricka från plastflaskor. Naturligtvis bäst att inte använda dem alls. Men jag köper ibland bubbelvatten på flaska när jag är på loppisar och ute och kör. Hemma har jag en typ Soda Stream. (Helst bör man undvika kolsyrade drycker överhuvudtaget eftersom de är mycket försurande.) Mycket går ju att hälla på glasflaskor. Och att välja matprodukter som säljs i glasförpackning. Framför allt bör man undvika plast till uppvärmd dryck, t ex välling. Det finns förstås olika kvalitet på plast också. Men det bästa är om man kan hitta andra alternativ. “Man har till exempel sett att plastnappflaskor – även BPA-fria – släpper ifrån sig upp mot 30 olika plastkemikalier till vällingen. Ett fåtal av dessa har man alltså gjort studier på – och vissa har friskrivits medan andra har faroklassats”(Ulrika Dahl, Naturskyddsföreningens chef för miljögifter).

Många värmer ju mat i mikro i plastförpackningar. Det låter inte som en hälsosam idé. Både för att plastkemikalier migrerar över i värme, men också för att mikron är ett ohälsosamt alternativ i sig själv.

Rengöringsmaterial

Här kommer ju det allra mesta i plast. Jag köper ofta i större förpackningar och häller över hemma eftersom jag gärna handlar i butiker som har ett större ekologiskt sortiment. Älskar t ex FRAM i Göteborg. Men jag har sprayflaskor i plast till ättikvatten och såpvatten. Kanske kommer andra material framöver. Än så länge får man prioritera det som känns allra viktigast och det är plast som är i direkt kontakt med  mat för mig i alla fall.

I affären

Att ta med sig egen kasse sparar både miljön och plånboken. I många fall kan man välja hur maten är förpackad. Jag föredrar glasburkar framför plastförpackningar. Konservburkar som har en insida av plast lär visst vara värre än vanliga konservburkar. Men helst inte konservburkar alls. Naturskyddsföreningen ser inte plastpåsen som ett problem för den är inte gjord i mjukplast. Förutom i länder som Indien där de inte tas om hand utan slängs i naturen.

Elektronik

Ny elektronik bör visst vädras ute eller i särskilt utrymme i 48 timmar innan den tas in i hemmet. De avger flamskyddsmedel som vi andas in.

Sammanfattat kan man säga följande om att plastbanta i köket:

  1. Använd kärl av glas, keramik eller rostfritt stål till förvaring
  2. Värm bara mat i kärl av glas, keramik, rostfritt eller gjutjärn
  3. Undvik mat från konservburkar.

Vill du veta mer om vilka olika plaster som kan finnas i våra förpackningar kan du läsa mer här.

 

Plastic detox

It is funny how our language reflects changing values. Take for example the word “plastic dieting” (a direct translation of a Swedish new word) that appears everywhere at the moment. We have gradually learned more and more about the perils of many plastics for our health. We are many who choose plastic detox today. Personally, I have been doing this for a while. It is an ongoing project. I guess that´s how it is for most of us. You take one piece at a time. The Swedish Society for Nature Conservation recommends us to start in the kitchen because food in conjunction with plastic is especially inappropriate. In particular in connection with hot or fatty food. Soft plastics are said to be worse than hard plastic. Moreover, there are of course differences in quality of plastics as well. The symbol glass and fork is a European marking of plastic that is intended to show plastics that are made to be used for food. We should especially avoid plastic items with the symbols 1, 3, 6 and 7, which contain substances that are not good for neither our health and nor the environment. Many of the endocrine disrupting substances that we know of around us and which we want to avoid, are plastis. The endocrine disruptors are for instance brominated flame retardants, phthalates, nonylphenol and parabens, as well as the substance bisphenol A. Here you can read more about them (In Swedish).

Here are some areas where I have chosen to replace the plastic with other materials.

Frying pan

I learned a long time ago that nonstick material, i e Teflon, relinquishes small fiber that become an unwanted extra spice in the food. I began by buying a colorful ceramic pan. Ceramic is said to be a very hard material that does not give away unhealthy particles. I was very pleased … for about a year. Then all the food started to stick to the pan. Apparently there was some sort of nonstick coating which eventually disappeared. What do I do now? I understood that the best thing would probably be a cast iron pan. But I did not have one any more and I had heard from several friends that it takes time to get a new one to work. I finally bought one from a friend at a flea market. Solid, heavy, used for a long time and cheap. This one I Love. Now I’m not a fat frightened person, which makes things easier with this type of  frying pan as well. Another advantage is that I could throw away my old plastic spatulas and go over to stainless steel and wood. Wonderful.

Cookware

Out went fine old colorful plastic bowls and other plastic containers. The prettiest retro ones can be up on a shelf and give color joy. Instead, I began to consistently use stainless steel bowls, measuring cups and pitchers. If you do not have any at home, you can buy at a low cost at the flea market/car booth sale. They are super handy, easy to clean and does not give off toxic odors or particles.

Storage containers

I still have some plastic containers in the cabinet that I store dry goods in. It seems that the greatest dangers is to be associated with fatty foods and hot food. If you freeze food in plastic containers they should have a label that says that they withstand freezing temperatures. I already have the glass jars with lids – you know, the traditional oneswhere the lid is fastened with metal. They’re great. Now there are also great plastic boxes to store food in. I’m glad. I often cook for more than one day, and that requires good secure storage for hot food. They do have plastic lids, but they at least are not in contact with the food. These are for example from IKEA. Also, I use stainless cans that I bought in India. And bowls of ceramic with plastic lids. It was wonderful to go through all the cabinets, collect old plastic tubs, such as Tupperware and get rid of them. It cleared so much space. Better with few things and better quality!

Kettle

I now boil water in a stainless steel saucepan. Because I have an induction hob, it is super fast. Kettles with plastick interior is not ideal. You can get them lined with stainless steel.

Bottles

The advantage of having a water bottle in metal is that it can be cleaned with really hot water. Plastic bottles supposedly become full of bacteria in the end – apart from the plastic’s other bad sides. One should be aware of the content in PET bottles if they have been stored in hot places. Best is to not drink from plastic bottles at all. But I sometimes buy the frizzy mineral water when I’m out and about. At home I have a sort of SodaStream. (Ideally, you should avoid fizzy drinks all together all because they are very acidic.) Most important to  avoid plastic bottles for heated beverage, for instance formula. Of course there are different qualities of plastic too. But the best is if you can find other options. “For example, research shows that plastic baby bottles – even BPA-free – emit up to 30 different plastic chemicals into the formula.(Ulrika Dahl, Head of Pollution at the Swedish Society of Nature Conservation.

Many heats the food in the microwave in plastic containers. It does not sound like a healthy idea. Both to plastic chemicals migrating into heat, but also because the microwave is an unhealthy option in itself.

Cleaning Materials

Most of cleaning materials come in plastic containers. I often buy big containers and pour over in smaller at home. Because I like to shop in stores that have a large range of organic products. I love e.g. FRAM in Göteborg. But I have spray bottles in plastic for vinegarwater and and soapy water. Perhaps other materials will come soon. So far, my priority it to exchange plastic in contact with food – for me anyway.

In the store

To bring one´s own bag saves both the environment and my wallet. In many cases you can choose how the food is packaged. I prefer glass jars in front of plastic packaging. Cans that are lined inside with plastic are worse than ordinary cans. But preferably not cans at all. The Swedish Society for Nature Conservation does not see the plastic bag as a problem because it is not made of soft plastic. Except in countries like India where they are not being recycled.

Electronics

New electronics should be aired outside or in a  designated area for 48 hours before it is taken into the home. They emit flame retardants that we then inhale.

In summary, one can say the following about plastic detox in the kitchen:

.  Use as much glass, ceramic or stainless steel for storage as possible.
. Heat only food in containers made of glass, ceramic, stainless steel or cast iron
.  Avoid foods in cans.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco