Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Retreat i tystnad och enkelhet

| 1 Comment

Jag är så himla glad! Under en tid har jag känt att det hade varit roligt att anordna tysta retreater igen. I tystnaden är det enklare att undersöka verkligheten utan att vardagens alla intryck pockar på uppmärksamhet. Det skulle ge deltagarna en möjlighet att verkligen ha tid att upptäcka den stillhet som alltid är. Inte en stillhet som behöver tystnad för att vara utan en stillhet som är basen för alla upplevelser. Men som till en början kanske lättare kan kännas igen i vila och stillhet.

Under flera år har jag tidigare i livet drivit en retreatgård så jag visste ganska väl vad jag letade efter när jag började öppna mig för ett ställe att ha retreaterna på. Jag ville ha ett ställe mitt i naturen utan andra människor eller aktiviteter.

Stackudden från vägenGenom att göra det självklara hittade jag plötsligt stället. Det självklara var att fråga människor jag mötte om de visste några ställen som skulle kunna passa. För några dagar sedan var jag och tittade på ett ställe som redan när jag hörde talas om det fick mitt hjärta att sjunga. Stackudden ligger ca 2 mil från Älmhult, knappt 2 mil från E4:an mitt i naturen. Långt från all ära och redlighet (roligt uttryck). Det är en gård från 1700-talet som saknar både el och rinnande vatten. Det blir alltså en retreat i tystnad och enkelhet! Vilken gåva!

Jag älskar verkligen tystnaden, allt det gröna, det genuina här. Själva huset har på nedre botten en storstuga med öppen spis, ett litet kök  samt ett uterum. På ovanvåningen finns två rum med totalt sju sängar. Det blir alltså en liten, intim retreat. På andra sidan gårdsplanen finns en lada med en utematsal samt utedass och enkla duschmöjligheter (det som i Indien kallas bucket shower fast här är det med vattenkanna.)

Välkommen till Stackudden!

Välkommen till Stackudden!

Tänk att vara från torsdagskväll till söndag eftermiddag i fullständig tystnad utan någon form av strålning eller surr från elektriska apparater. Att vara i gemenskap med andra utan andra samtal än det inledande och avslutande. Att börja dagen med ett avspänningspass som öppnar upp för medvetenhet om kroppen och kroppens behov. Att under dagen också vara med på ett par guidade meditativa utforskningar av verkligheten som sedan kan få fortsätta i tystnaden och den omgivande naturen. Här blir det uppenbart hur livet lever sig självt. Hur vi är burna och omhändertagna i varje ögonblick oavsett vad tankarna säger om det som händer. Det kommer att finnas platser att sitta och hänga lite här och var runt gården. Mitt i allt det gröna och levande.

Om ett par veckor kommer 10 amerikaner att bo där i TV-programmet “Allt för Sverige”. Det blir en intressant upplevelse för dem. Fast då lär det inte bli tystnad.  :)

Det ska bli spännande att se om det är fler än jag som känner sig dragna till detta stilla, enkla, vilsamma liv under några helger i sommar. Här kan du läsa mer om retreaten och också se fler bilder. Varmt välkommen att anmäla dig om det känns lockande. Jag ser mycket fram emot att få tillbringa den här tiden med de som väljer att vara med. Det blir en oförglömlig upplevelse – det är jag övertygad om.

 

Retreat at Stackudden in silence and simplicity

I ‘m so happy  and excited! For some time I have felt that it would be fun to organize silent retreats again . In the silence , it is easier to investigate reality without all everyday impression demanding attention. It would give the participants an opportunity to really have time to discover the serenity that always is . Not a stillness that needs silence to be rather a stillness that is the basis of all experience. But that initially might be more easily recognizable in rest and quietness .

For several years I have earlier in life run a retreat center so I knew pretty well what I was looking for when I started to open myself for a place to have retreats in. I wanted a place surrounded by nature without other people or activities.

By simply doing the obvious I suddenly found the place. The obvious was to ask people I met if they knew any places that could fit. A few days ago I went to look at a place and that made my heart sing by simply hearing about it. Stackudden is located approximately 20 km from Älmhut , nearly 20 km from E4 in middle of nature. Far from everything.  It is a farm from the 1700s without electricity and running water. It will definitely be a retreat in silence and simplicity! What a gift!

I really love the silence, all the greenery, that it is so genuine here. The house has on the ground floor a living room with fireplace, a small kitchen and an outdoor room. Upstairs, there are two rooms with seven beds. It will be a small, intimate retreat . Across the courtyard, there is a barn with an outdoor dining area and an outdoor toilet and simple shower facilities ( what in India is called bucket showers but here it is with a watering can. )

Imagine being from Thursday evening to Sunday afternoon in complete silence without any form of radiation or buzz from electrical appliances. Being in community with others and with no other conversation than the initial and final . To start the day with an hour of relaxation that opens up awareness of the body and its needs. During the day there will also be a few guided meditative explorations of reality that can then be allowed to continue in the silence and the surrounding nature. Here it becomes obvious how life lives itself. How we are supported and cared for in every moment no matter what the mind says about what is happening. There will be places to sit and hang here and there around the farm. Amidst all the greenery and aliveness.

In a few weeks, 10 Americans will be staying there while recording the TV program ” All for Sweden .” It will be an interesting experience for them. But then will probably not be silence. :)

It will be interesting to see if there are more people than me that are drawn to this gentle, simple , restful life for a few weekends this summer. Here you can read more about the retreat and also see more photos . Warmly welcome to sign up if you feel attracted. I look forward to spending time with those who choose to join. It will be an unforgettable experience – I am convinced of that.

Share

One Comment

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco