Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Så var fyra dagars vattenfasta över!

| 5 Comments

Igår var fjärde och sista dagen av vattenfastan. Den avgick lika smidigt och enkelt som de andra tre dagarna. Det var bara en sak som var annorlunda. Direkt när jag vaknade upptäckte jag att jag fick hjärtklappning så fort jag gjorde det allra minsta, som att klä på mig. Det blev alltså ingen promenad igår.

Så här skrev Ulrika Davidsson om fastan:

Dag 1: Kroppen förbränner alla kolhydrater.

De första 8-10 timmarna efter sista måltiden arbetar kroppen med det som finns kvar i matspjälkningssystemet. Under de kommande 10 timmarna förbrukar kroppen det glykogenlager (kolhydrater) som finns i levern. Efter 16-24 timmar måste därför kroppen börja producera glukos och det är enklaste är då att ta av muskelvävnaden. Dessa timmar bör helst infalla under natten då kroppen är i fullständig vila.

Dag 2 & 3: Kroppen förbränner protein.

Det är speciellt viktigt att vila dag 2. Nu börjar kroppen använda protein som bränsle.

Dag 4: Kroppen sparar på proteinet och börjar i stället förbränna fett. 

I slutet av dag 3 kommer kroppen att omvandla fett till energi. Nu kan matspjälkningssystemet börja vila och gifter som lagrats i fettet börja utsöndras. Nu bildas ketoner som ger energi till hjärnan och hela systemet.

Is vid sjökanten

Is vid sjökanten

Jag tänker att det nog är förklaringen till hjärtklappningen. Det finns inga mer lättillgängliga kolhydrater att använda som energi och det tar på hjärtat att ställa om till att bränna fett i stället.

En annan effekt som har blivit alltmer uttalad är att jag luktar illa. Det är tur att jag mest har arbetat från hemmet. Det hjälper liksom inte med tandborstning t ex. Det här ser jag som ett positivt tecken. Utrensning på gång. Det märks inte minst på tungan på morgonen.

Det blev totalt 111 timmars fasta. Idag gick jag över till min vanliga 16:8. D v s jag dricker mitt varma citronvatten på morgonen och äter sedan inget förrän kl 12 och slutar att äta kl 19. Jag började med min gröna drink kl 11 för jag behövde gå och handla. Hjärtat slog så mycket att jag kände att jag behövde få i mig  något först för att orka. Sedan blev det en underbar blomkåls- och broccolisoppa till lunch kl 14. Det var den godaste soppa jag någonsin ätit. Och direkt går viljan igång att äta. Det var inte enkelt att hålla igen och äta lite. Intressant. Inga tankar på mat på fyra dagar och efter första målet gick tankarna igång på nästa mål.

Nu har hjärtat lugnat ner sig och jag är nöjd med att ha genomfört den här fastan. Är det så här lätt varje gång kommer jag säkert att göra om det.

Imorgon ska jag leda avspänning och meditation i Båstad kyrka under en dag i tystnad. Det blir intressant!

 

Four days of water fasting are over

Yesterday was the fourth and final day of water fasting. The day passed  as easily as the other three days. There was only one thing that was different. Immediately when I woke up, I discovered that I had palpitations so fast as soon as I did the very least, like getting dressed. There was thus no walk yesterday.

This is what Ulrika Davidsson wrote:

Day 1: The body burns up carbohydrates.

The first 8-10 hours after the last meal the body works with what is left in the digestive tract. Over the next 10 hours the body consumes the glycogen (carbohydrate) found in the liver. After 16-24 hours, the body starts producing glucose and the easiest way it to take muscle tissue. These hours should preferably take place during the night when the body is at complete rest.

Day 2 & 3: The body burns protein.

It is especially important to rest day 2. The body now uses protein as fuel.

Day 4: The body saves on protein and start to burn fat.

At the end of day 3, the body turns fat into energy. Now the digestive system can start to rest and toxins stored in the fat begin to be secreted. Ketones are now formed which gives energy to the brain and throughout the system.

I think that thist is probably the explanation for my palpitations. There is no more readily available carbohydrates to use as energy and it takes its toll on the heart to switch to burning fat instead.

Another effect that has become more pronounced is that I smell bad. It is lucky that I mostly worked from home. It does not help to brush my teeth, for example. This I see as a positive sign. Detox in action. This is particularly noticeable on the tongue in the morning.

I had a total of 111 hours of fasting. Today, I went back to my usual 16: 8.  I e I drink my hot lemon water in the morning and then don´t eat anything until 12 o’clock and stop eating at 19. I started with my green drink at 11 am today. I needed to go shopping. My heart beat so fast that I felt I needed to get something in my stomach first in order to cope. Then I had a wonderful cauliflower and broccoli soup for lunch at 14. It was the most delicious soup I’ve ever eaten. And directly after that I wanted to eat more. It was not easy to hold back and just eat a little. Interesting. No thoughts of food in four days and after the first meal, my thoughts started on the next meal.

Now, the heart has calmed down and I am pleased to have completed this fast. If it is this easy every time, I will surely do it again.

Tomorrow I will guide relaxation and meditation in Båstad church during a day in silence. It will be interesting!

Share

5 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco