Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Shine bright like a diamond …

| 0 comments

Vaknar med en låtslinga i sinnet: “Shine bright like a diamond”. Passivt drar den förbi om och om igen. Så är det ofta med de passiva tankarna. De smyger fram vänligt försiktigt i bakgrunden ofta med uppmuntrande budskap om att allt är väl.

Morgonis LDet låter som en uppmaning: Lys lika klart som en diamant! Det blir förvillande. Vi gör inte vår naturliga strålglans lika lite som vi lever livet. Vi är strålande och vi är livet självt.

Om jag tar mig friheten att tänja lite på diamantmetaforen skulle man kunna säga att allas vår odelbara natur är som en diamant. Klar, oböjbar, oförstörbar. Diamanterna kan slipas på många olika sätt. Våra kropps-/sinnesfunktioner, personligheter, är lika unika som varje slipning. Om vi liknar varje individ (odelbar kropps-/sinnesorganism) till en briljant, d v s en briljantslipad diamant strålar diamantens natur klart i och som varje facett oavsett hur just den är slipad, oavsett hur fel den verkar, hackig eller ful.

Vår natur påverkas inte av några tankar, idéer om oss själva eller andra. Det som händer kan beskrivas som tokigt, oklokt eller egoistiskt. Det kan kännas smärtsamt, göra ont eller upplevas som skamset. Inga av dessa upplevelser är fel eller definierar vem jag verkligen är. Just eftersom de inte gör det kan de får upplevas precis som de är. Ju mer jag identifierar mig med tankar om mig själv, hur andra beskriver mig, vad jag har lärt mig om mig själv desto svårare blir det att låta allt verkligen få vara precis som det är. Få upplevas rakt av, naket och öppet, utan fokus på beskrivningarna av det.

För mig är det potentialen och utmaningen med livet. Att kunna vara okej med och få uppleva allt precis som det är i vetskapen om att det jag är inte begränsas av det, identifieras av och som det, att diamanten som jag är inte repas eller skadas av det. Det är att tillåta den naturliga strålglansen att få vara lysa oavsett om det märks eller inte, oavsett om tankarna bekräftar det eller inte.  “I shine bright like a diamond”. Alltid. Jag försöker inte putsa upp solstrålarna för att få solen att lysa klarare eftersom jag vet bortom allt tvivel att solen alltid lyser oavsett om jag märker det eller inte.

Morgonis 2 L

Vi har kanske lärt oss att ta kontakt med oss själva, centrera oss, vara medvetna. Vi kan aldrig varken ha eller förlora kontakten med oss själva eftersom det är det vi är. Vi kan centrera oss när det gäller kropp och sinne, men det vi är har varken center eller periferi. Vi kan vara medvetna om att vi är medvetna, men varför ska vi anstränga oss för det? Vi är alltid medvetna. Testa själv. Kan du göra dig omedveten? Vi kan aldrig vara annat än platslöst här och tidlöst nu eftersom det vi är är livet självt. Vi är nuet. Det är inget vi behöver eller kan vara i. Det finns inget annat. Så befriande och enkelt livet blir då. Njutbart – inte som en speciellt njutbar upplevelse som kommer och går. Njutbart precis detta. Levande. Medvetet. Vaket.

Dags att gå ut i det soligt varma! Vårens första utedag väntar. Slyröjning, vila i solvärmen. Allt som det är! Alltid.

 

Shine bright like a diamond

I wake up with a text line in my mind: “Shine bright like a diamond.” Passively it appears again and again. This is how it often is passive thoughts. They sneak up friendly, gently in the background, often with encouraging messages that all is well.

It sounds like a recommendation: Shine bright like a diamond! But then it will get confusing. We do not do our natural radiance just as we don´t do life. We are brilliant and we are life itself.

If I take the liberty to stretch the diamond metaphor a bit, one could say that everyone’s indivisible nature is like a diamond. Clear, unscratchable, indestructible. The diamonds may be cut in various ways. Our body / mind functions, personalities, are as unique as each cut. If we resemble each individual (indivisible body / mind organism) to a brilliant, ie, a brilliant cut diamond, the diamond naturally shine in every facet no matter how right it is cut, no matter how wrong it seems, choppy or ugly.

Our nature is not affected by any thoughts, ideas about ourselves or others.  Whatever happens can be described as mad, foolish or selfish. It may feel painful, harmful or be perceived as shameful. None of these experiences are wrong or define who I really am. Just because they don´t, they can be experienced just as they are. The more I identify myself with thoughts about myself, how others describe me, what I have learned about myself, the harder it becomes to let it all really be just like it is. Be experienced outright, nakedly and openly, without focusing on the descriptions of it.

For me this is the potential and challenge of life. Being able to be okay with and get to experience everything just as it is in the knowledge that I am not limited by it, identified by it, the diamond that I am cannot be scratched or damaged by it. It is to allow the natural radiance to illuminate regardless of whether it shows up like that or not, whether the thoughts confirm it or not. “I shine bright like a diamond.” Always. I’m not trying to polish up the rays of the sun to make the sun shine brighter because I know beyond doubt that the sun always shines regardless of whether I realize it or not.

We may have learned that we neet to get in touch with ourselves, center ourselves, be aware. We can never neither have or lose touch with ourselves because this is what we are. We can center ourselves in terms of body and mind, but we do neither have center or periphery. We may be aware that we are aware, but why should we have to work for that? We are always aware. Try it for yourself. Can you make yourself unaware? We can never be anything other than here (without location) and timelessly now because what we are is life itself. We are present.  Presence is not something we can be in och need to be. There is nothing else. So liberating and easy life becomes when we know this. Enjoyable – not a particularly enjoyable experience that comes and goes. Enjoyable just this. Alive. Aware. Alert.

Time to go out into the sunny warmth! Spring’s first outdoor day is waiting. Clearing of undergrowth, resting in the warmth of the sun. Everything as it is! Always.

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco