Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Sinnet är vår vän!

| 8 Comments

Vi har lärt oss att vi är sinnet och kroppen och kanske några andra begrepp som själen. Det trossystemet gör att vi då tror att vi har samma begränsningar och förutsättningar.

Vi tror att vi kan bli sjuka och dö när det är kroppen som blir sjuk och dör. Vi tror då också att vi har någon form av kontroll över kroppen och kroppens reaktioner. Det blir till en ständig kamp att ha en annan kropp, en friskare kropp, en piggare kropp, en snyggare kropp i stället för att låta det vara som det är. När vi låter allt vara som det är (som det ju ändå är :) ) blir det naturligt att ta hand om kroppen på bästa sätt. Kroppen blir mer den mest intima vännen som jag vill det allra bästa och som jag vet gör så gott den kan med sina naturliga förutsättningar – som varierar mellan olika kroppar. Vilket mirakel det är att ha en kropp att leva livets lek med, i och som.

130405 Sol

Vi tror att tankar, idéer och föreställningar är jag – är mina. Vi tror att det tankarna säger om mig, andra och livet är sanningen. Eftersom vi lärt oss hur man bör vara, vilka tankar, känslor och handlingar som är de rätta blir det en lång kamp utan slut för att få till det perfekta innehållet i sinnet. Sanningen är att vi inte har någon kontroll över vad som dyker upp i sinnet. Inget som skenbart uppstår är farligt. Sinnet är vår vän. Vårt arbetsredskap. Var dator. Ju mer vi kan låta det vara desto större utrymme har det att arbeta för oss, vara det skapande verktyg som det kan vara. Vi är inte vårt sinne. Vi kan ju lägga märke till allt som kommer och går. Alltså kan vi inte vara alla dessa flytande intryck. Vi är inte heller skilda från dem.  Vi är så mycket mer. Som inga ord kan sammanfatta, infatta eller uttrycka. Friheten ligger i att låta allt vara som det är. Det finns inget som behöver fixas, renoveras, ändras, förbättras, raderas, förträngas eller accepteras. Allt sköter sig självt. Vilket inte hindrar handlingar som kan klassificeras som ett fixande.

När kroppen och sinnet får ha sina naturliga begränsningar ser jag att jag inte delar de begränsningarna. Sinnet kan skrika att nu går det åt pipan hur mycket det vill. Jag är ändå densamma. Inget att vara rädd för eller oroa sig för. Rädsla och oro kan dyka upp i sinnet. Det är som det är just nu. När vi kan låta det vara så vet vi hur vi bäst hanterar situationen, oavsett förutsättningarna. Det är så befriande och behagligt!

Sinnet och kroppen händer i mig, oskiljbart och obeskrivligt. Jag är inte i sinnet och kroppen. Och alla försök att uttrycka detta i ord gör det lätt till något att förstå. Vår natur går inte att förstå. Den är. Tidlöst obegränsat alltid. Det är tron på att jag har ett sinne och en kropp som skapar illusionen om en person skild från allt och alla. Även om jag har det här trossystemet är det för det mesta inte min direkta upplevelse. Att lägga märke till det är vilsamt.

 

The mind is our friend!

We have learned that we are the mind and the  body and maybe a few other concepts like the soul. This belief system means that we think we have the same limitations and conditions.

We believe we can become ill and die when the body gets sick and dies. We then believe that we have some kind of control over the body and the body’s reactions. It becomes a constant struggle to have another body, a healthier body, a fitter body, a better looking body instead of leaving it as it is. When we let everything be as it is (which it is anyway :)), it is natural to take care of your body in the best way. The body becomes our most intimate friend that I want the very best for and I know that it is doing the best it can with its natural conditions – which vary from body to body. What a miracle it is to have a body to live life, play with, in and as.

We believe that the thoughts, ideas and beliefs, are me – are mine. We believe what the mind says about me, others and life is the truth. As we have learned how to be, what thoughts, feelings and actions that are right it will be a long struggle with no end to the ideal content of the mind. The truth is that we have no control over what comes to mind. Nothing that apparently occurs is dangerous. The mind is our friend. Our tool box. Our computer. The more we can let it be the more space it has to work for us, be the creative tool it can be. We are not our mind. We can notice everything that comes and goes. So we can not be all these floating impression. We are not separate from them. We are so much more. That no words can sum up, include or express. Freedom is to let everything be as it is. There is nothing that needs to be fixed, renovated, altered, improved, deleted, repressed or accepted. Everything takes care of itself. Which does not prevent actions that could be classified as a fixing.

When the body and mind can have their natural limitations, I see that I do not share these limitations. The mind can scream that it is a disaster right now how much it wants. I’m still the same. Nothing to be afraid of or worry about. Fear and anxiety may arise in the mind. It is what it is right now. It is when we can let it be that we know how best to handle the situation, regardless of conditions. It is so liberating and enjoyable!

The mind and body are seemingly going on in me, inseparable and indescribable. I am not in the mind and body. And any attempt to express it in words makes it easy to think that it can be understood. Our nature can not be understood. It is. Timeless unlimited always. It is the belief that I have a mind and a body that creates the illusion that I am a person, separate from everything and everybody. Most of the time this is not my experience even if I have this belief. To notice this is restful.

Share

8 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco